BONDEX REGATTA - Syntetický lodný lak
BONDEX REGATTA - Syntetický lodný lak

Značka: BONDEX

17,22 €s DPH

14,35 €bez DPH

BONDEX REGATTA - Syntetický lodný lak
Zatvoriť

BONDEX REGATTA - Syntetický lodný lak

Sample icon Vzorkovník

Značka: BONDEX

Kód produktu: VAR-K005502

BONDEX REGATTA - Syntetický lodný lak

Syntetický exteriérový lodný lak na ošetrenie a údržbu všetkých druhov dreva a drevených prvkov v exteriéri. Obsahuje UV blokátor a svojím zložením zabezpečuje ochranu dreva voči UV žiareniu, dažďu a vetru. Výdatnosť: 10-14 m2/L.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

17,22 €s DPH

14,35 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v stredu

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Syntetický exteriérový lodný lak na ošetrenie a údržbu všetkých druhov dreva a drevených prvkov v exteriéri.
Obsahuje UV blokátor a svojím zložením zabezpečuje ochranu dreva voči UV žiareniu, dažďu a vetru.
Náter zvýrazňuje štruktúru dreva a dodáva mu lesklý vzhľad.
Vhodný je pre vonkajšie a vnútorné nátery lodí a iných drevených prvkov, kde je požadovaná vysoká odolnosť proti opotrebovaniu a poveternostným vplyvom.
Zvlášť je vhodný pre náter drevených prvkov vo vlhkom prostredí - pivnice, záhradné domčeky, kúpeľne a pod.

Výdatnosť:

- 10-14 m2/L

Riedenie:

- pripravený na použitie

Príprava podkladu

Podklad musí byť pevný, suchý, odmastený, zbavený prachu, nečistôt, zamodrania a plesní.
Vrstvy starých nepriľnavých náterov odstráňte.
Silne poškodené povrchy musia byť obrúsené až na zdravé drevo.
Povrch dreva s vysokým obsahom živice alebo pri surovom dreve ošetrite drevo vhodným riedidlom.
Pri aplikácií na surové drevo odporúčame pred náterom lakom odporúčame podklad ošetriť bezfarebným impregnačným náterom.

Aplikácia

Pred použitím lak premiešajte.
Neriedi sa a je možné ho ihneď aplikovať.
Aplikujte rovnomerne štetcom alebo valčekom v 2-3 vrstvách.
Po prvej vrstve laku ľahko prebrúste jemným brúsnym papierom, nečistoty zotrite vlhkou handrou, povrch nechajte vyschnúť a potom aplikujte ďalšie vrstvy.

Čistenie náradia

Pracovné náradie po skončení prác očistite pomocou riedidla White Spirit.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Definícia výrobku: Zmes
Klasifikácia podľa smernice (ES) č. 1272/2008
Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336
Tento výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom znení.

Prvky označovania

Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
Pozor

Výstražné upozornenia

Horľavá kvapalina a pary.
Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

Bezpečnostné upozornenia

Všeobecné:
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku
Prevencia:

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
Zabráňte vdychovaniu pár.
Odozva:

PO VDÝCHNUTÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.
Uchovávanie:
Uchovávajte uzamknuté. Uchovávajte na dobre vetranom mieste.
Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
Zneškodňovanie:

Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

Nebezpečné prísady:
Uhľovodíky, C9-C11, n-alkány, izoalkány, cyklické, < 2% aromátov

Iná nebezpečnosť

Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú klasifikované ako PBT alebo vPvB.
Dlhší alebo opakovaný kontakt môže vysušiť pokožku a spôsobiť podráždenie.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: BONDEX

O značke BONDEX

Za zrodom značky BONDEX stojí dánska spoločnosť Dyrup, ktorú založil pred takmer 100 rokmi Sigurd Dyrup.
Bondex vždy dbal na ľahkú aplikáciu produktov a ekológiu - receptúry produktov neobsahujú žiadne škodlivé látky.
Výnimočný rokom pre značku bol rok 1968 kedy boli vyvinutý produkty zamerané na starostlivosť o drevo.
V priebehu rokov sa sortiment rozširoval o ďalšie produkty ako sú laky, lazúry, oleje, vosky a pod.
V súčasnosti značka Bondex predstavuje skutočnú dánsku tradíciu v oblasti ochrany a ošetrenia dreva.

Všetky varianty produktu (1) BONDEX REGATTA - Syntetický lodný lak

17,22 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,75 L bezfarebný 0,75 L K005502 0,75 L bezfarebný
K005502
1-2 dni 17,22 € 1-2 dni 17,22 €
+
-