BETONA U 2043 - Farba na betón
BETONA U 2043 - Farba na betón

Značka: Chemolak

15,44 €s DPH

12,87 €bez DPH

BETONA U 2043 - Farba na betón
Zatvoriť

BETONA U 2043 - Farba na betón

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C00519

BETONA U 2043 - Farba na betón

Alkyduretánová farba určená pre náter betónových plôch v interiéri a exteriéri - pivnice, sklady, garáže alebo balkóny. Vyznačuje sa elasticitou, ochranou voči opotrebovaniu a odolnosťou voči poveternostným vplyvom. Výdatnosť: 9-11 m2/L.

Zobraziť viac
farba (6)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (4)

15,44 €s DPH

12,87 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v utorok

+
-

Popis produktu

Alkyduretánová farba určená pre náter betónových plôch v interiéri a exteriéri - pivnice, sklady, garáže alebo balkóny.
Vyznačuje sa elasticitou, ochranou voči mechanickému opotrebovaniu a odolnosťou voči poveternostným vplyvom.
Slúži zároveň aj ako dekoračný náter  na drevo a kov v kombinácií s vhodnou základnou farbou.

Výdatnosť:

- 9-11 m2/L 

Riedenie: 

- S 6006 (aplikácia štetcom a valčekom)
- S 6001 (aplikácia striekaním)

Príprava podkladu 

Podklad musí byť čistý, bez olejov, mastnoty a iných nečistôt. 
Odstráňte cementový výkvet brúsením a povysávajte. 
Predchádzajúci náter musí byť suchý, čistý a odmastený. 
Betónový podklad musí byť vyzretý 4-6 mesiacov predtým ako bude natieraný náterom.

Aplikácia 

Ako prvé pripravený podklad napenetrujte farbou Betona zriedenou s riedidlom S 6006 v pomere 1:1. 
Náter nechajte vyschnúť 24 hodín. 
Po dôkladnom preschnutí urobte vrchný náter farbou nariedenou podľa spôsobu aplikácie. 

Zaťaženie podkladu je možné najskôr po 24 hodinách. 

Čistenie náradia 

Náradie očistite riedidlom S 6006, S 6001, C 6000 alebo prípravkom P 8500. 

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3
Nebezpečný pre životné prostredie, kategória chronickej nebezpečnosti 2

Prvky označovania

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo: 
Pozor

Výstražné upozornenia

H 226 Horľavá kvapalina a pary.
H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H 411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenia

P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 260 Nevdychujte pary/aerosóly.
P 262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.

Obsahuje: Uhľovodíky C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické aromáty (2-25%)

Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (24) BETONA U 2043 - Farba na betón

15,44 € - 167,20 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,75 L 1000 - biela
0,75 L C00519 0,75 L 1000 - biela
C00519
skladom 15,44 € skladom 15,44 €
+
-
2,5 l 1000 - biela
2,5 L C00520 2,5 l 1000 - biela
C00520
skladom 48,63 € skladom 48,63 €
+
-
0,75 L 1038 - sivá
0,75 L C00523 0,75 L 1038 - sivá
C00523
skladom 15,44 € skladom 15,44 €
+
-
2,5 L 1038 - sivá
2,5 L C00524 2,5 L 1038 - sivá
C00524
skladom 48,63 € skladom 48,63 €
+
-
8440 - červenohnedá 2,5 L
2,5 L C04128 8440 - červenohnedá 2,5 L
C04128
skladom 48,64 € skladom 48,64 €
+
-
2125 - okrová 2,5 L
2,5 L C04129 2125 - okrová 2,5 L
C04129
skladom 48,64 € skladom 48,64 €
+
-
4120 - modrá 2,5 L
2,5 L C04130 4120 - modrá 2,5 L
C04130
skladom 48,64 € skladom 48,64 €
+
-
5075 - zelená 2,5 L
2,5 L C04131 5075 - zelená 2,5 L
C04131
skladom 48,64 € skladom 48,64 €
+
-
8440 - červenohnedá 4,5 L
4,5 L C04132 8440 - červenohnedá 4,5 L
C04132
skladom 84,88 € skladom 84,88 €
+
-
2125 - okrová 4,5 L
4,5 L C04133 2125 - okrová 4,5 L
C04133
skladom 84,88 € skladom 84,88 €
+
-