U 2043 BETONA - farba na betón
U 2043 BETONA - farba na betón

Značka: Chemolak

14,02 €s DPH

11,68 €bez DPH

U 2043 BETONA - farba na betón
Zatvoriť

U 2043 BETONA - farba na betón

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C00519

U 2043 BETONA - farba na betón

Farba vhodná pre nátery betónových povrchov v interiéroch a exteriéroch - pivnice, garáže, balkóny, sklady a pod. Zabezpečuje primeranú funkčnosť, elastičnosť, odolnosť mechanickému opotrebeniu a poveternostnú odolnosť. Môže slúžiť aj ako vrchný lesklý dekoračný náter na drevo a kov v kombinácií s…

Zobraziť viac
farba (2)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

14,02 €s DPH

11,68 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline v pondelok
U vás v utorok

+
-

Popis produktu

Farba vhodná pre nátery betónových povrchov v interiéroch a exteriéroch - pivnice, garáže, balkóny, sklady a pod. 
Zabezpečuje primeranú funkčnosť, elastičnosť, odolnosť mechanickému opotrebeniu a poveternostnú odolnosť. 
Môže slúžiť aj ako vrchný lesklý dekoračný náter na drevo a kov v kombinácií s vhodnou základnou farbou. 

Výdatnosť:

- 9-11 m2/L 

Riedenie: 

- S 6006 (valček, štetec)

- S 6001 (striekanie)

Príprava podkladu 

Podklad musí byť čistý, bez olejov, mastnoty a iných nečistôt. 
Odstráňte cementový výkvet brúsením a povysávajte. 
Predchádzajúci náter musí byť suchý, čistý a odmastený. 

Aplikácia 

Ako prvé pripravený podklad napenetrujte farbou Betona zriedenou s riedidlom S 6006 v pomere 1:1. 
Náter nechajte vyschnúť 24 hodín. 
Po dôkladnom preschnutí urobte vrchný náter Betonou nariedenou podľa spôsobu aplikácie. 

Zaťaženie podkladu je možné najskôr po 24 hodinách. 

Čistenie náradia 

Náradie očistite riedidlom S 6006 alebo prípravkom P 8500. Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3
Nebezpečný pre životné prostredie, kategória chronickej nebezpečnosti 2
2.2. Prvky označovania
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogramVýstražné slovo
POZOR

Výstražné upozornenia
H 226 Horľavá kvapalina a pary.
H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H 411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Bezpečnostné upozornenia
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 260 Nevdychujte pary/aerosóly.
P 262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.

Obsahuje: Uhľovodíky C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické aromáty (2-25%)
2.3. Iná nebezpečnosť nie je známa

... viac


Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (4) U 2043 BETONA - farba na betón

14,02 € - 44,06 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,75 l 1000 - biela
0,75 L C00519 0,75 l 1000 - biela
C00519
skladom 14,02 € skladom 14,02 €
+
-
2,5 l 1000 - biela
2,5 L C00520 2,5 l 1000 - biela
C00520
skladom 44,06 € skladom 44,06 €
+
-
0,75 l 1038 - sivá
0,75 L C00523 0,75 l 1038 - sivá
C00523
skladom 14,02 € skladom 14,02 €
+
-
2,5 l 1038 - sivá
2,5 L C00524 2,5 l 1038 - sivá
C00524
skladom 44,06 € skladom 44,06 €
+
-