U 1000 - Lak na kamenný koberec
U 1000 - Lak na kamenný koberec

Značka: Chemolak

Otázky & odpovede (2)

14,23 €s DPH

11,86 €bez DPH

U 1000 - Lak na kamenný koberec
Zatvoriť

U 1000 - Lak na kamenný koberec

Sample icon Vzorkovník

Značka: Chemolak

Otázky & odpovede: 1

Kód produktu: VAR-C01592

U 1000 - Lak na kamenný koberec

Vrchný pečatiaci lak na kamenný koberec, ktorý slúži na oživenie a spevnenie. zabezpečí zvýšenú odolnosť voči UV žiareniu a mechanickému opotrebovaniu. Výdatnosť: 2-3 m2/L.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

14,23 €s DPH

11,86 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás v pondelok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Vrchný pečatiaci lak na kamenný koberec, ktorý slúži na oživenie a spevnenie.
Zabezpečí zvýšenú odolnosť voči UV žiareniu a mechanickému opotrebovaniu.
Je vhodný na úpravu kamenných kobercov používaných v okolí domov, bazénov, na príjazdových cestách, chodníkov, schodoch, terasách a pod.

Výdatnosť:

- 2-3 m2/kg

Riedenie:

- U 6051

- aplikácia štetcom alebo valčekom: 0-5% riedidla

Tuženie:

- U 7081 (pomer tuženia 3 diely laku : 1 diel tužidla)

Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý a bez nečistôt ako napr. mastnota.
Nepriľnavé a nesúdržné častice a prach odstráňte vysávaním.

Aplikácia

Pred aplikáciou lak dôkladne premiešajte.
Následne zmiešajte v predpísanom pomere s tvrdiacou prísadou a potom dorieďte riedidlom.
Aplikujte štetcom alebo valčekom v 1 vrstve na vyzretý kamenný koberec.

Čistenie náradia

Náradie očistite riedidlom U 6051 alebo C 6000.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 2
Akútna toxicita (dermálna, inhalačná), kategória nebezpečnosti 4
Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2

Prvky označovania

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H 225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H 315 Dráždi kožu.
H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H 335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Bezpečnostné upozornenia

P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P 304 + P 340 PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.

Obsahuje: butyl acetát, reakčná zmes etylbenzénu a xylénu

Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

1 otázka
1 odpoveď
Veronika Zummerová
Potrebujem originálny lak na vonkajší kamienkový koberec Počula som , že existuje taký, ktorý už nepotrebuje pridávať tužidlo, rovno sa nanáša. Viete mi poradiť _ Ďakujem , s úctou Veronika Zummerová

Pýtal sa Veronika Zummerová, 7. september 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
8. september 2022

Dobrý deň. Na náter kamenného koberca je určený lak https://www.efarby.sk/u-1000-lak-na-kamenny-koberec

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Chemolak

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (3) U 1000 - Lak na kamenný koberec

14,23 € - 115,28 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
bezfarebný 0,6 L 0,6 L C01592 bezfarebný 0,6 L
C01592
skladom 14,23 € skladom 14,23 €
+
-
bezfarebný 3 L 3 L C01593 bezfarebný 3 L
C01593
skladom 63,59 € skladom 63,59 €
+
-
bezfarebný 6 L 6 L C04201 bezfarebný 6 L
C04201
skladom 115,28 € skladom 115,28 €
+
-