CHEMOLAK - Lak na kameň
CHEMOLAK - Lak na kameň

Značka: Chemolak

12,40 €s DPH

10,33 €bez DPH

CHEMOLAK - Lak na kameň
Zatvoriť

CHEMOLAK - Lak na kameň

Sample icon Vzorkovník

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C01595

CHEMOLAK - Lak na kameň

Akrylátový lak na kameň vhodný pre povrchovú úpravu fasádnych obkladov z prírodného a umelého kameňa, múrov a iných prvkov z kameňa. Náter rýchlo zasychá, zvyšuje povrchovú pevnosť obkladu a zvýrazňuje štruktúru. Výdatnosť: 8-10 m2/L.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

12,40 €s DPH

10,33 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v utorok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Akrylátový lak na kameň vhodný pre povrchovú úpravu fasádnych obkladov z prírodného a umelého kameňa, múrov a iných prvkov z kameňa.
Náter rýchlo zasychá, zvyšuje povrchovú pevnosť obkladu, prispieva k ochrane pred pôsobením vody i poveternosti a a esteticky zvýrazňuje štruktúru a farbu podkladu.
Okrem kameňa je možné ho použiť aj na úpravu betónu a iných savých silikátových podkladov.
Lak nie je vhodný na pochôdzny kameň.

Výdatnosť:

- 8-10 m2/L

Riedenie:

- neriedi sa

Príprava podkladu

Kamenný obklad musí byť suchý, očistený od nečistôt, prachu a mastnoty.
Betón nesmie byť upravovaný gletovaním.

Aplikácia

Lak pred použitím dôkladne premiešajte.
Aplikujte na pripravený podklad štetcom, valčekom alebo vzduchovým striekaním.
Naneste 1-2 nátery s časovým odstupom medzi jednotlivými nátermi 3 hodiny.

Lak nie je určený na vysokotlakové striekanie.

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác očistite riedidlom C 6000 alebo P 8500.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina kategórie 3
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3

Prvky označovania

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
 Pozor

Výstražné upozornenia

H 226 Horľavá kvapalina a pary.
H 336 Môže spôsobiť ospalosť a závrat.
EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenia

P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
P 304 + P 340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Obsahuje: butylacetát

Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Chemolak

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (2) CHEMOLAK - Lak na kameň

12,40 € - 38,78 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,75 L bezfarebný lesklý 0,75 L C01595 0,75 L bezfarebný lesklý
C01595
skladom 12,40 € skladom 12,40 €
+
-
2,5 L bezfarebný lesklý 2,5 L C01596 2,5 L bezfarebný lesklý
C01596
skladom 38,78 € skladom 38,78 €
+
-