SPEKTRA KITCHEN&BATHROOM - Protiplesňová interiérová farba
SPEKTRA KITCHEN&BATHROOM - Protiplesňová interiérová farba

Značka: HG Helios Group

14,75 €s DPH

12,29 €bez DPH

SPEKTRA KITCHEN&BATHROOM - Protiplesňová interiérová farba
Zatvoriť

SPEKTRA KITCHEN&BATHROOM - Protiplesňová interiérová farba

Značka: HG Helios Group

Kód produktu: VAR-H0674

SPEKTRA KITCHEN&BATHROOM - Protiplesňová interiérová farba

Protiplesňová interiérová farba s obsahom aditíva, ktoré na dlhú dobu zabraňuje rastu húb. Vysoká paropriepustnosť náteru zabraňuje kondenzácií vodnej pary a tým vznik plesní. Výdatnosť: cca 8-12 m2/L.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

14,75 €s DPH

12,29 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline dnes
U vás zajtra

+
-

Popis produktu

Protiplesňová interiérová farba s obsahom aditíva, ktoré na dlhú dobu zabraňuje rastu húb.
Vysoká paropriepustnosť náteru zabraňuje kondenzácií vodnej pary a tým vznik plesní. 
Farba je vhodná na natieranie stien v kuchyniach, kúpeľniach, práčovniach a v iných priestoroch, kde by väčší výskyt vodnej pary mohol spôsobiť vznik škodlivých mikroorganizmov.
Farbu je možné aplikovať na všetky typy minerálnych omietok, vlákno cementových panely, betón, sadrokartónové panely, tapety zo skleného vlákna alebo staré nátery.

Biocídny výrobok!
Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Výdatnosť: 

- cca 8-12 m2/L

Riedenie:

- vodou (maximálne do 10%)

Príprava podkladu

Povrch musí byť očistený od prachu, uvoľnených častíc a iných nečistôt.
Odstráňte akékoľvek uvoľnené staré nátery.
Vyplňte veľké pukliny a poškodené časti podkladu.
Povrch je potrebné pred náterom farbou ošetriť vhodným základným náterom napr. Spektra akrylová impregnácia.
Na stenové povrchy, ktoré sú postihnuté plesňou alebo riasami naneste Spektra Sanitol.
Keď sú steny suché, odstráňte pleseň ručne.
Škvrny od nikotínu, rozliatej vody a pod. pretrite antinikotínovou farbou Spektra.

Aplikácia

Farbu pred použitím dôkladne premiešajte.
V prípade potreby je možné riedenie maximálne do 10% vodou.
Aplikujte v dvoch vrstvách pomocou valčekom, štetcom alebo striekaním.
Medzi jednotlivými vrstvami nechajte čas schnutia cca 4-6 hodín.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)
Senzibilizácia kože, Kategória 1 H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Dlhodobá (chronická) nebezpečnosť pre vodné prostredie, Kategória 2
H411: Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania

Označovanie (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)
Výstražné piktogramy 


Výstražné slovo:
Pozor

Výstražné upozornenia

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
Prevencia:

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice.
Odozva:

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
Odstránenie:

P501 Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.
Nebezpečné zložky ktoré musia byť uvedené na štítku:
oktilinón (ISO)
1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón

Dodatočné označenie

EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky.
Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Iná nebezpečnosť

Látka/zmes neobsahuje žiadne zložky, ktoré sa považujú za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulatívne (vPvB), v množstve 0,1 % alebo vyššom.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Všetky varianty produktu (2) SPEKTRA KITCHEN&BATHROOM - Protiplesňová interiérová farba

14,75 € - 28,02 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
biela 2 L
2 L H0675 biela 2 L
H0675
skladom 14,75 € skladom 14,75 €
+
-
biela 5 L
5 L H0676 biela 5 L
H0676
skladom 28,02 € skladom 28,02 €
+
-