Biele protiplesňové interiérové farby

Pleseň na stene začína trápiť hlavne v zimných obdobiach. V domácnostiach sa menej vetrá a teda kumuluje sa v nich viac vlhkosti. Ak vám pleseň už napadla steny, riešením je biela protiplesňová interiérová farba a protiplesňový postrek. Protiplesňové farby na steny chránia steny pred plesňou. Farba proti plesni je ideálne riešenie na odstránenie plesne zo steny. Pleseň vzniká vplyvom kondenzácie vody alebo pri tepelných mostoch. Najskôr steny namokro umyte a na pleseň použite fungicídny sprej. Pleseň vystúpi na povrch a vtedy ju zoškrabete alebo zotriete. Následne aplikujete protiplesňovú farbu na steny 2-3 vrstvy. Účinnými prostriedkami na pleseň je protiplesňový systém od JUB a to postrek Algicid Plus a protiplesňová farba Jupol Citro. Pre narušenie tepelného mostu a steny bez plesní môžete následne aplikovať termoizolačnú farbu Jupol Thermo.

Skryť popis Pokračovať
ALGICID PLUS - prostriedok na ničenie rias a plesní

ALGICID PLUS - prostriedok na ničenie rias a plesní

Algicid Plus je bezfarebný roztok biocídnych látok vo vode , ktorý preniká do hĺbky stenového podkladu a účinne pôsobí na široké spektrum rias a plesní na stenách.Môže byť použitý na všetky druhy fasádnych a vnútorných stenových povrchov v obytných, verejných a priemyselných budovách.Používa sa výhradne ako samostatný dezinfekčný prostriedok a nikdy nie ako prísada do fasádnych alebo vnútorných maliarskych farieb, omietok a pod. Biocídny výrobok!Používajte biocídy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku. Výdatnosť:  - 0,05-0,1 L/m2 Aplikácia Napadnuté fasádne povrchy umyte prúdom vody, vnútorné povrchy umyte mokrou handrou alebo špongiou.Plastovú nádobu pred použitím dobre pretraste.Suché povrchy natriete zriedeným Algicid Plus.Na veľmi napadnuté povrchy odporúčame aplikovať dva nátery.Náter druhej vrstvy je možný po 8 až 12 hodinách. Prípravok aplikujte pomocou mechanického rozprašovača. Nové dekoratívne a ochranné nátery je možné na povrchy nanášať až keď sú celkom suché - zvyčajne je to 8 až 12 hodín. Identifikácia nebezpečnosti Klasifikácia látky alebo zmesi Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Skin Irrit. 2 H315 Dráždi kožu.Eye Irrit. 2 H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Aquatic Chronic 3 H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Prvky označovania Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP. Výstražné piktogramy: Výstražné slovo: Pozor Výstražné upozornenia H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Bezpečnostné upozornenia P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P103 Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich.P264 Po manipulácii starostlivo umyte.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Akpoužívate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.53124P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami. Iná nebezpečnosť Výsledky posúdenia PBT a vPvB NepoužiteľnýPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný

15,12 € s DPH

JUPOL CITRO - Protiplesňová farba s vôňou citrónu

JUPOL CITRO - Protiplesňová farba s vôňou citrónu

Aktuálnu zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami alebo zľavovými kupónmi.Jupol Citro je možné si v zľavnenej cene zakúpiť prostredníctvom objednávky.Zľavnená cena sa neuplatňuje pri nákupe v kamennej predajni. Vnútorná maliarska farba predovšetkým vhodná na dekoratívnu ochranu stien a stropov v priestoroch, v ktorých z dôvodu vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu je možnosť intenzívneho rozvoja rôznych druhov plesní na stenách.Predovšetkým je vhodná do kuchýň, kúpeľní a iných sanitárnych priestorov, práčovní, komôr a podobných priestorov v obytných a občianskych budovách, školách, materských školách, nemocniciach, hoteloch, domovoch dôchodcov a pod. Vhodnými odkladmi sú jemné omietky všetkých druhov, povrchy vyrovnané vyrovnávacími hmotami, reliéfne papierové tapety, ako aj sadrokartónové a vláknocementové dosky, drevotriesky, neomietnutý betón a pod. Vyznačuje sa veľmi nízkym obsahom prchavých organických zlúčenín, neobsahuje ťažké kovy. V priebehu nanášania a schnutia má príjemnú citrónovú vôňu s jednoduchým nanášaním. Aj premaľované povrchy, ktoré sú často navlhnuté kondenzátom sú pomerne dlho odolné pred napadnutým plesňami, avšak ich odolnosť je možné zvýšiť ak sa do farby pridá 5-7,5% jubocidu.  Biocídny výrobok!Používajte výrobok bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.  Výdatnosť:  - 0,17-0,2 L/m2 pre dvojnásobný náter (v závislosti od nasiakavosti a drsnosti podkladu) Príprava podkladu  Podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý  bez slabo prídržných častíc, prachu, olejov, mastnoty a iných nečistôt.  Nové omietky a vyrovnávacie hmoty nechajte schnúť resp. zrieť minimálne 1 deň každý mm hrúbky. Pre betónové podklady je doba schnutia minimálne 1 mesiac.  Pred prvým maľovaním je potrebný základný náter. Odporúčame vodou zriedenú Akril emulziu a pre náročnejšie a menej kvalitné podklady zo sadrokartónových dosiek, sadrové omietky, vláknocementové dosky, drevotriesky a neomietnuté betónové povrchy odporúčame Jukol Primer. Základný náter naneste murárskym štetcom alebo maliarsky valčekom s dlhým vlasom - je možné ho naniesť i striekaním.  Pri obnovovacom maľovaní a pred nanášaním farby na podklady vyrovnané disperznými vyrovnávacími hmotami zvyčajne základný náter nie je potrebný.  Aplikácia  Farbu pred použitím len dôkladne premiešajte, potom ju zrieďte na konzistenciu vhodnú vzhľadom na techniku a podmienky nanášania (maximálne do 10%). Krycia schopnosť farby riedením klesá.  Farbu nanášajte v 2 vrstvách v rozmedzí 4-6 hodín valčekom s dlhým vlasom, maliarskym štetcom alebo striekaním. Čistenie náradia  Náradie po skočení prác dôkladne umyte vodou.  Identifikácia nebezpečnosti Klasifikácia látky alebo zmesi Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP. Prvky označovania Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 odpadáVýstražné piktogramy: odpadáVýstražné slovo: odpadáVýstražné upozornenia: odpadá Ďalšie údaje:EUH208 Obsahuje Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón.Môže vyvolať alergickú reakciu.EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.Súčasťou daného ošetreného výrobku sú biocídne výrobky;: Pyritión zinočnatý, oktilinón (ISO), 3-jód-2-propynyl butylkarbamát Iná nebezpečnosť Výsledky posúdenia PBT a vPvB NepoužiteľnýPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný
 • -25%
13,69 €

od 10,70 € s DPH

JUPOL THERMO -Termoizolačná farba na steny

JUPOL THERMO -Termoizolačná farba na steny

Aktuálnu zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami alebo zľavovými kupónmi.Jupol Thermo je možné si v zľavnenej cene zakúpiť prostredníctvom objednávky.Zľavnená cena sa neuplatňuje pri nákupe v kamennej predajni. Vnútorná maliarska farba šetrná k životnému prostrediu. Obsahuje drobné duté guľôčky, ktorými sa po celej hrúbke zaschnutého farebného filmu vytvorí tepelná zábrana, ktorá poskytuje na pocit teplejší a príjemnejší povrch ako pri klasických maliarskych farbách. V kombinácií s vnútornou tepelnoizolačnou vyrovnávacou hmotou Jubolin Thermo sa tepelnoizolačný účinok ešte zvyšuje. Okrem toho sa znižuje možnosť vzniku kondenzácie vodnej pary na povrchu náteru. V prípade, že aj napriek tomu príde ku kondenzácií, voda na povrchu rýchlejšie vyschne ako pri klasických maliarskych farbách. Tým sa znižuje možnosť vzniku plesní na stenách.  Používa sa na dekoračnú ochranu stien a stropov v obytných a občianskych budovách a iných objektoch. Vhodnými podkladmi sú jemné omietky všetkých druhov, povrchy zahladené vyrovnávacími hmotami. Film je dobre paropriepustný a odolný proti mokrému oteru tak, že nie veľmi prídržné nečistoty je možné z premaľovaných povrchov očistiť mokrou handrou.  Výdatnosť:  - 0,25-0,3 L/m2 pre dve vrstvy Riedenie: - pripravená na použitie Príprava povrchu  Podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý  bez slabo prídržných častíc, prachu, olejov, mastnoty a iných nečistôt. Nové omietky a vyrovnávacie hmoty nechajte schnúť resp. zrieť minimálne 1 deň každý mm hrúbky. Pre betónové podklady je doba schnutia minimálne 1 mesiac.  Pred prvým maľovaním je potrebný základný náter. Odporúčame vodou zriedenú Akril emulziu alebo zriedenú farbu (Jupol Gold : voda = 1:1). Pre náročnejšie a menej kvalitné podklady zo sadrokartónových dosiek, sadrové omietky, vláknocementové dosky, drevotriesky a neomietnuté betónové povrchy odporúčame Jukol Primer. Základný náter naneste murárskym štetcom alebo maliarsky valčekom s dlhým vlasom - je možné ho naniesť i striekaním. Pri obnovovacom maľovaní a pred nanášaním farby na podklady vyrovnané disperznými vyrovnávacími hmotami zvyčajne základný náter nie je potrebný.  Aplikácia  Pre lepší tepelnoizolačný účinok nanášajte farbu v 3 vrstvách s časovým odstupom 4-6 hodín. Farbu aplikujte valčekom s dlhším vlasom, maliarskym štetcom alebo striekaním. V prípade nanášania farby na vyrovnávaciu hmotu Jubolin Thermo postačuje nanesenie dvoch vrstiev. Čistenie náradia  Náradie po skončení prác dôkladne umyte vodou.  Identifikácia nebezpečnosti Klasifikácia látky alebo zmesi Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečná zmes, ktorá je škodlivá pre vodné organizmy v súlade s predpismi o klasifikácií chemických látok, v súvislosti s Nariadením CLP 2008/1272/ES.Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento materiál nie je klasifikovaný podľa noriem CLP ako nebezpečný pre zdravie či životné prostredie.Tento materiál nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP. Prvky označovania Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 odpadáVýstražné piktogramy: odpadáVýstražné slovo: odpadáVýstražné upozornenia: odpadá Ďalšie údaje:EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, metylizotiazolinón.Môže vyvolať alergickú reakciu. Iná nebezpečnosť Výsledky posúdenia PBT a vPvB NepoužiteľnýPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný
 • -24%
57,60 €

43,56 € s DPH

Filtrovať
14 produktov
Odobrať
PAM

Biozor Normál + protiplesňová farba na steny

Biozor Normál+ je protiplesňová farba, ktorá Vám skutočne pomôže opäť fungovať v zdravom prostredí. Podklady napadnuté plesňou,… Viac
+5 variantov
 • Na tomto ušetríte
Odobrať
JUB

JUPOL CITRO - Protiplesňová farba s vôňou citrónu

Vnútorná maliarska farba na problematickejšie povrchy s možnosťou intenzívneho rozvoja rôznych druhov plesní na stenách. V… Viac
+3 varianty

od 10,70 € s DPH

13,69 €
 • Ušetríte 25%
 • skladom

  U vás v pondelok

  Odobrať
  BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

  REMAL PROTIPLESŇOVÝ - Farba s protiplesňovým účinkom

  Maliarska paropriepustná farba s preventívnym účinkom proti rastu plesní rôzneho typu. Maximálny preventívny účinok zabezpečuje… Viac
  +3 varianty
  Odobrať
  PRIMALEX

  Primalex Mykostop - protiplesňová interiérová farba

  Oteruvzdorný vnútorný náter chrániaci steny pred plesňami. Vhodný na omietky a sadrokartónové dosky vo vnútorných priestoroch.… Viac
  +3 varianty
  Odobrať
  HET

  HETLINE SAN ACTIVE - Farba proti plesniam

  Farba ošetrená biocídnym prípravkom, ktorá lepšie chráni proti vzniku plesniam. Vďaka tomuto prípravku je vhodná do vlhkejších… Viac
  +3 varianty
  Odobrať
  eFarby.sk

  Set náradia na maľovanie interiérových farieb

  Či už idete maľovať umývateľnou farbou, protiplesňovou farbou alebo klasickou oteru vzdornou farbou, tak set náradia na maľovanie… Viac

  42,99 €s DPH

  skladom

  U vás zajtra

  Odobrať
  eFarby.sk

  Set náradia na maľovanie stien a stropov

  Interiérové nátery stien a stropov v domácnosti, kancelárií alebo i v menej využívaných priestoroch ako špajza alebo pivnica je… Viac

  21,99 €s DPH

  skladom

  U vás zajtra

  Odobrať
  HG Helios Group

  SPEKTRA KITCHEN&BATHROOM - Protiplesňová interiérová farba

  Protiplesňová interiérová farba s obsahom aditíva, ktoré na dlhú dobu zabraňuje rastu húb. Vysoká paropriepustnosť náteru… Viac
  +2 varianty
  Odobrať
  PRIMALEX

  PRIMALEX BACTERIA RESIST - Interiérová farba proti baktériám

  Vysoko krycí a odolný vnútorný náter doplnený o technológiu Active Silver Technology, ktorá odoláva rastu baktérií a plesní na… Viac
  +2 varianty
  Odobrať
  Chromos-Svjetlost

  KEMOPOL PROTECT - Protiplesňová farba na vnútorné steny

  Vnútorná maliarska farba, ktorá je vďaka svojím krycím schopnostiam vhodná pre úpravu stien, kde je zvýšená vlhkosť a kondenzácia… Viac
  +6 variantov
  Odobrať
  COLOR COMPANY

  PLESNISTOP - Protiplesňová interiérová farba

  Protiplesňová interiérová farba s vysokou belosťou s obsahom špeciálnych mikrokapsúl, ktoré pomáhajú povrch stien a stropov… Viac
  +3 varianty
  Odobrať
  Chromos-Svjetlost

  KEMOPOL PREMIUM PROTECT - Umývateľná protiplesňová farba na steny

  Kemopol Premium Protect je disperzná farba na vnútorné steny s vysokou krycou schopnosťou, ktorá chráni steny pred výskytom… Viac
  +3 varianty
  Odobrať
  eFarby.sk

  Set náradia na maľovanie interiérových stien a stropov

  Komplexný a rozsiahly set na maľovanie interiérových stien a stropov v ktorom nájdete nielen pomôcky na maľovanie ako štetec,… Viac

  53,99 €s DPH

  skladom

  U vás zajtra

  Odobrať
  HG Helios Group

  SPEKTRA Antimikróbna farba - hygienická farba proti plesni

  používame v priestoroch so zväčšenou možnosťou tvorby plesni a rias (objekty potravinárskeho priemyslu a odborov typu:… Viac
  +1 variant