METYLAN AKTIV - Odstraňovač tapiet
METYLAN AKTIV - Odstraňovač tapiet

Značka: Metylan

METYLAN AKTIV - Odstraňovač tapiet
Zatvoriť

METYLAN AKTIV - Odstraňovač tapiet

Sample icon Vzorkovník

Značka: Metylan

Kód produktu: VAR-K003114

METYLAN AKTIV - Odstraňovač tapiet

Odstraňovač na účinné odstraňovanie papierových tapiet, surových vlákien a olejových farebných náterov (aj na viacnásobné nátery). Je veľmi účinný vďaka špeciálnej kombinácií tenzidov s rýchlym a spoľahlivým pôsobením.

Zobraziť viac
balenie (1)

1-2 dni

Na predajni v Žiline v utorok
U vás v stredu

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Odstraňovač na účinné odstraňovanie papierových tapiet, surových vlákien a olejových farebných náterov (aj na viacnásobné nátery).
Je veľmi účinný vďaka špeciálnej kombinácií tenzidov s rýchlym a spoľahlivým pôsobením.
Neškodí podkladu, je bez obsahu riedidla a má neutrálny zápach.

Aplikácia


Roztok zhotovený podľa tabuľky naneste vo výdatnej vrstve štetkou alebo rozprašovačom, podľa potreby i dvakrát.
Nechajte dostatočnú dobu pôsobiť (5-10 minút v závislosti od druhu tapety) a potom tapety v pásoch sťahujte z podkladu

Nátery glejových farieb odstraňujte umývaním vodou.
Tapety prepúšťajúce vodu a viackrát pretreté/prelepené pred zmäkčením zdrsnite hrubým brúsnym papierom, ihlovým valcom a pod.

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác ihneď očistite vodou.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP):
Podráždenie očí kategória 2
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Prvky označovania

Prvky označovania (CLP):
Výstražný piktogram


Výstražné slovo:
Pozor

Výstražné upozornenia

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
Prevencia:

P280 Noste ochranné okuliare.
Odozva:

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Iná nebezpečnosť

Žiadne pri riadnom používaní.
Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Metylan

Značka Metylan v sebe zahŕňa produkty, ktoré je možné využiť pri tapetovaní. 
Obsahuje nielen lepidlá pre lepenie tapiet, ale aj odstraňovače na tapety. 
Pomocou Metylan lepidiel je možné lepiť rôzne druhy tapiet.

Všetky varianty produktu (1) METYLAN AKTIV - Odstraňovač tapiet

7,56 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,5 l 0,5 L K003114 0,5 l
K003114
1-2 dni 7,56 € 1-2 dni 7,56 €
+
-