NATRIMA na starý náter - odstraňovač starých náterov na vodnej báze
NATRIMA na starý náter - odstraňovač starých náterov na vodnej báze

Značka: Chemolak

12,48 €s DPH

10,40 €bez DPH

NATRIMA na starý náter - odstraňovač starých náterov na vodnej báze
Zatvoriť

NATRIMA na starý náter - odstraňovač starých náterov na vodnej báze

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C00899

NATRIMA na starý náter - odstraňovač starých náterov na vodnej báze

Odstraňovač starých náterov na vodnej báze NATRIMA na starý náter sa používa na odstraňovanie všetkých typov farieb: syntetických, vypaľovacích, práškových, polyuretanových z rôznych typov podkladov (kov, drevo, plast) a na odstraňovanie farieb graffiti z rôznych typov podkladov (plast, disperzná…

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

12,48 €s DPH

10,40 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline v pondelok
U vás v utorok

+
-

Popis produktu

Odstraňovač starých náterov na vodnej báze NATRIMA na starý náter sa používa na odstraňovanie všetkých typov farieb: syntetických, vypaľovacích, práškových, polyuretanových z rôznych typov podkladov (kov, drevo, plast) a na odstraňovanie farieb graffiti z rôznych typov podkladov (plast, disperzná omietkovina, kov alebo drevo).

Všeobecne sa uplatňuje tam, kde je treba staré alebo poškodené nátery obnoviť.

Výdatnosť: 10 - 15 m2/ kg.

Riedidlo: Neriedi sa

Pokyny k aplikácii:

Odstraňovač NATRIMA na starý náter sa nanáša štetcom na odstraňovaný náter a nechá sa pôsobiť, menšie predmety je možné do odstraňovača namočiť. Podľa druhu a veku náteru je doba pôsobenia 20 min. - 48 h. Jednotlivé vrstvy sa odstraňujú špachtľou alebo tlakovou vodou, kefou a handrou. Pri niekoľkonásobných vrstvách náteru sa musí postup opakovať. Po očistení povrchu je potrebné podklad upraviť podľa toho, aká predpovrchová úprava sa vyžaduje pre nový náter Pri odstraňovaní nežiadúcich nápisov – graffiti je potrebné najskôr určiť dobu pôsobenia na malej ploche znečisteného náteru.(odstraňovač graffiti )

Na nápisy sa štetcom nanesie odstraňovač a nechá sa krátko pôsobiť. Po 2-3 minútach je potrebné začať špongiou alebo handrou skúšať, či je možné nápis odstrániť z povrchu a zároveň sledovať, či odstraňovač nenaleptáva podkladový náter. (efarby.sk)Odstraňovač by nemal pôsobiť dlhšie ako 30 minút, pretože pri dlhšom pôsobení odstraňovača môže prísť k porušeniu podkladovej farby. Po odstránení nápisu je potrebné povrch hneď umyť vodou, aby za zabránilo poškodeniu podkladového náteru.

Pôsobením odstraňovača môže byť podkladový náter dočasne zmäknutý, preto sa doporučuje povrch zaťažovať až po jeho vytvrdnutí. Náradie sa čistí vodou.Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Vážne poškodenie očí, kategória nebezpečnosti 1
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3
2.2. Prvky označovania
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogramyVýstražné slovo
NEBEZPEČENSTVO

Výstražné upozornenia
H 318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
EUH 208 Obsahuje zmes 5-chloro-2-metyl-3(2H)-izotiazolón a 2-metyl-3(2H)-izotiazolón.
Môže vyvolať alergickú reakciu.
Bezpečnostné upozornenia
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 261 Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov.
P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P 304 + P 340 PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej
pohodlne dýchať.
P 305 + P 351 + P 338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte
vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo
vyplachovaní.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.

Obsahuje: gamma-butyrolakton
2.3. Iná nebezpečnosť nie je známa... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (1) NATRIMA na starý náter - odstraňovač starých náterov na vodnej báze

12,48 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,75 l bezfarebný 0,75 L C00899 0,75 l bezfarebný
C00899
skladom 12,48 € skladom 12,48 €
+
-