MOTIP SEALING SPRAY - Tesniaci sprej
MOTIP SEALING SPRAY - Tesniaci sprej

Značka: MoTip

12,23 €s DPH

10,19 €bez DPH

MOTIP SEALING SPRAY - Tesniaci sprej
Zatvoriť

MOTIP SEALING SPRAY - Tesniaci sprej

Sample icon Vzorkovník

Značka: MoTip

Kód produktu: VAR-TR2619

MOTIP SEALING SPRAY - Tesniaci sprej

Ľahko použiteľný a flexibilný náter na utesnenie malých netesností a prasklín. Môže byť použitý v interiéri aj exteriéri, odoláva poveternostným vplyvom, UV žiareniu a je pretierateľný. Zachováva si pružnosť aj pri zmenách teploty.

Zobraziť viac
farba (3)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

12,23 €s DPH

10,19 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v stredu

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Ľahko použiteľný a flexibilný náter na utesnenie malých netesností a prasklín.
Môže byť použitý v interiéri aj exteriéri, odoláva poveternostným vplyvom, UV žiareniu a je pretierateľný.
Zachováva si pružnosť aj pri zmenách teploty a je vhodná na použitie na rôzne podklady napr. kov, plast, PVC, betón a vinyl.
Je ideálny na utesnenie malých netesností a prasklín na odkvapoch, vetracích systémoch, kanalizácie, strechách a pod.

Vlastnosti a kvality tesniaceho spreja:

+ vode odolný
+ vynikajúce penetračné vlastnosti do prasklín
+ flexibilný - nezmršťuje sa
+ vysoké plniace vlastnosti
+ pre vonkajšie aj vnútorné použitie
+ odolný voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu
+ pretierateľný rôznymi náterovými systémami

Príprava podkladu

Povrch musí byť pred aplikáciou tesniaceho spreja čistý, suchý, zbavený nečistôt a mastnoty.
Odstráňte uvoľnený starý lak, hrdzu a povrch jemne obrúste.
Očistite a znova vysušte povrch.
Najlepšia teplota spracovania je 10 až 25°C.

Aplikácia

Pred použitím pretrepte sprej po dobu 2 minút a nastriekajte vzorku.
Vzdialenosť od ošetrovaného povrchu by mala byť 25 až 30 cm.
Naneste prvú vrstvu a nechajte zaschnúť približne 20 až 25 minút.
Následne naneste druhú vrstvu, nechajte 5 minút zaschnúť a skontrolujte, či je povrch utesnený.
Ak nie, použite ďalšiu vrstvu.
Pred nanesením ďalšej vrstvy sprej pretrepte.

Medzi jednotlivými vrstvami nechajte čas schnutia 5 minút.

Čistenie

Po použití vyčistite ventil - otočte aerosól hore dnom a stlačte trysku približne na 5 sekúnd.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008
GHS02 plameň
Skin Sens. 1 
STOT SE 3
55151Aquatic Chronic 3

Prvky označovania

Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008
Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.
Výstražné piktogramy:Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:
butyl acetát
kolofónia
etyl acetát
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

Výstražné upozornenia

H222-H229 Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Zákaz fajčenia.
P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P260 Nevdychujte aerosóly.
P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.
P501 Zneškodnite obsah / nádobu v súlade s národnými predpismi.

Ďalšie údaje:
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť' vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Bez dostatočného vetrania možnosť vzniku zmesí, ktoré môžu vybuchnúť.

Iná nebezpečnosť

Výsledky posúdenia PBT a vPvB
PBT: Nepoužiteľný
vPvB: Nepoužiteľný

... viac


Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: MoTip

O značke MoTip

MoTip je prémiová značka skupiny MOTIP DUPLI, ktorá je na európskom trhu lídrom v oblasti výroby a distribúcie aerosólových riešení pre rôzne segmenty ako priemysel, hobby a automotive. 
Značka má dlhoročné skúsenosti s ponukou riešení pre opravy a lakovanie automobilov a je známa medzi odborníkmi, profesionálmi, či hobby užívateľmi. 
Ponúka kompletné riešenie pre profesionálov - od tmelov až po výrobky určené pre starostlivosť o autá, motorky a bicykle. 

Všetky varianty produktu (3) MOTIP SEALING SPRAY - Tesniaci sprej

12,23 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
biela 0,5 L
0,5 L TR2620 biela 0,5 L
TR2620
1-2 dni 12,23 € 1-2 dni 12,23 €
+
-
šedá 0,5 L
0,5 L TR2621 šedá 0,5 L
TR2621
1-2 dni 12,23 € 1-2 dni 12,23 €
+
-
čierna 0,5 L 0,5 L TR2622 čierna 0,5 L
TR2622
1-2 dni 12,23 € 1-2 dni 12,23 €
+
-