MASTON GLITTER - Glitrovací sprej
MASTON GLITTER - Glitrovací sprej

Značka: MASTON

MASTON GLITTER - Glitrovací sprej
Zatvoriť

MASTON GLITTER - Glitrovací sprej

Značka: MASTON

Kód produktu: VAR-DEJ7423

MASTON GLITTER - Glitrovací sprej

Metalická farba v spreji s kovovými pigmentmi a krátkou dobou schnutia pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Poskytuje dokonalý kovový lesk na dreve, kameni, skle, kove, ale i plastových povrchoch. Výdatnosť: cca 3 m2/L.

Zobraziť viac
farba (2)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

1-2 dni

Na predajni v Žiline v utorok
U vás v stredu

+
-

Popis produktu

Metalická farba v spreji s kovovými pigmentmi a krátkou dobou schnutia pre vnútorné aj vonkajšie použitie.
Poskytuje dokonalý kovový lesk na dreve, kameni, skle, kove, ale i plastových povrchoch.

Výdatnosť:

- cca 3 m2/L

Príprava podkladu

Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, bez nečistôt alebo mastnoty. 
Pred aplikáciou efektového spreju odporúčame najskôr aplikovať základ na plasty alebo univerzálny základ.

Aplikácia

Farbu v spreji dôkladne pretrepte po dobu 3 minút.
Aplikujte zo vzdialenosti 15 cm aspoň v dvoch vrstvách. 
Časový odstup medzi jednotlivými vrstvami je 5 minút. 

Náter je suchý na dotyk po cca 15 minútach.
Konečnú tvrdosť nadobúda po 7 dňoch. 

Po skončení prác vyčistite trysku spreja, aby nedošlo k zaschnutiu farby v tryske.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi
Nariadenie č. 1272/2008 (CLP):
Klasifikácia tohto produktu bola vykonaná v súlade s Naridením č.1272/2008 (CLP).

Aerosol 1: Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť., H229
Aerosol 1: Horľavé aerosoly, Kategória 1, H222
Eye Irrit. 2: Podráždenie očí, kategória 2, H319
STOT SE 3: Špecifická toxicita s uspávacím účinkom a závratmi (jediné vystavenie), Kategória 3, H336

Prvky označovania

Nariadenie č. 1272/2008

Výstražné piktogramy


Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

Aerosol 1: H229 - Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť
Aerosol 1: H222 - Mimoriadne horľavý aerosól
Eye Irrit. 2: H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí
STOT SE 3: H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

Bezpečnostné upozornenia

P102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P211: Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
P251: Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P260: Nevdychujte aerosóly.
P410+P412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F

Dodatočná informácia
EUH066: Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Látky, ktoré sa klasifikujú: acetón (CAS: 67-64-1); Butyl-acetát (CAS: 123-86-4) 

Iná nebezpečnosť
Produkt nespĺňa kritériá PBT/vPvBDK mal code 3-1.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: MASTON

O značke MASTON

Fínsky výrobca sprejov ponúkajúci širokú škálu sprejov vysokej kvality. 
Ich výhodou je inovatívny nastaviteľný ventil - Maston Blue, vďaka ktorému majú spreje veľmi jednoduché použitie s profesionálnym výsledkom. 
Oproti konvenčným sprejom majú širší rozsah pokrytia s minimálnymi stratami farby. 
Zrealizujte svoje najbláznivejšie sny so sprejmi:
- majú vysokú výdatnosť - až 3 m2
- zabezpečujú profesionálny výsledok - vytvárajú jednoliaty povrch pri striekaní 
- majú širokú škálu využitia - dá sa s nimi spraviť všetko od strechy až po nábytok

Všetky varianty produktu (2) MASTON GLITTER - Glitrovací sprej

7,63 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
zlatý 150 ml
0,15 L DEJ7424 zlatý 150 ml
DEJ7424
1-2 dni 7,63 € 1-2 dni 7,63 €
+
-
strieborný 150 ml
0,15 L DEJ7425 strieborný 150 ml
DEJ7425
skladom 7,63 € skladom 7,63 €
+
-