MASTON FROSTED GLASS EFFECT - Sprej s efektom oroseného skla
MASTON FROSTED GLASS EFFECT - Sprej s efektom oroseného skla

Značka: MASTON

  • Novinka
MASTON FROSTED GLASS EFFECT - Sprej s efektom oroseného skla
Zatvoriť

MASTON FROSTED GLASS EFFECT - Sprej s efektom oroseného skla

Značka: MASTON

Kód produktu: VAR-DEJ7448

MASTON FROSTED GLASS EFFECT - Sprej s efektom oroseného skla

Sprej s efektom oroseného sklad vhodný pre použitie na dekoratívne účely - lucerny, vázy, okná, sklenené dvere, posuvné dvere, sprchové steny a okná sáun. Výdatnosť: 2-3 m2/ 400 ml.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)
  • Novinka

1-2 dni

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v piatok

+
-

Myslite aj na pomôcky

Zatiaľ žiadne produkty.

Popis produktu

Sprej s efektom oroseného sklad vhodný pre použitie na dekoratívne účely - lucerny, vázy, okná, sklenené dvere, posuvné dvere, sprchové steny a okná sáun. 
Náter nesteká a je rýchloschnúci.
Sprej je možné použiť na sklo alebo na plasty (len niektoré druhy plastov). 

Výdatnosť: 

- 2-3 m2/ 400 ml

Príprava podkladu 

Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, odmastený a bez nečistôt. 

Aplikácia

Sprej pred použitím pretrepte.
Aplikujte na vyčistený povrch zo vzdialenosti cca 15 cm.
Aplikujte aspoň tri vrstvy - časový odstup medzi jednotlivými vrstvami je približne 5 minút alebo zaschnutie až do matu.
Následne aplikujte ďalší náter.
Sprej je odolný po cca 24 hodinách. 

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi: Nariadenie č. 1272/2008 (CLP):
Klasifikácia tohto produktu bola vykonaná v súlade s Nariadením č.1272/2008 (CLP).

Aerosol 1: Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť., H229
Aerosol 1: Horľavé aerosoly, Kategória 1, H222
Aquatic Chronic 3: Chronické nebezpečenstvo pre životné prostredie vo vode, Kategória 3, H412
Eye Irrit. 2: Podráždenie očí, kategória 2, H319
Skin Irrit. 2: Podráždenie pokožky, kategória 2, H315
STOT SE 3: Špecifická toxicita s uspávacím účinkom a závratmi (jediné vystavenie), Kategória 3, H336

Prvky označovania

Nariadenie č. 1272/2008 (CLP):
Výstražný piktogram


Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

Aerosol 1: H229 - Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Aerosol 1: H222 - Mimoriadne horľavý aerosól.
Aquatic Chronic 3: H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Eye Irrit. 2: H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Skin Irrit. 2: H315 - Dráždi kožu.
STOT SE 3: H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné upozornenia

P102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P211: Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
P251: Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P260: Nevdychujte aerosóly.
P410+P412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.

Látky, ktoré sa klasifikujú:

Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics (CAS: 64742-49-0); acetón (CAS: 67-64-1); Bután-2-ol (CAS: 78-92-2); Butyl-acetát (CAS: 123-86-4)UFI:AW40-90UE-3007-J8GF

Iné nebezpečenstvo

Produkt nespĺňa kritéria PBT/vPvB.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: MASTON

O značke MASTON

Fínsky výrobca sprejov ponúkajúci širokú škálu sprejov vysokej kvality. 
Ich výhodou je inovatívny nastaviteľný ventil - Maston Blue, vďaka ktorému majú spreje veľmi jednoduché použitie s profesionálnym výsledkom. 
Oproti konvenčným sprejom majú širší rozsah pokrytia s minimálnymi stratami farby. 
Zrealizujte svoje najbláznivejšie sny so sprejmi:
- majú vysokú výdatnosť - až 3 m2
- zabezpečujú profesionálny výsledok - vytvárajú jednoliaty povrch pri striekaní 
- majú širokú škálu využitia - dá sa s nimi spraviť všetko od strechy až po nábytok

Všetky varianty produktu (1) MASTON FROSTED GLASS EFFECT - Sprej s efektom oroseného skla

9,26 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
matný 400 ml 400 ml DEJ7449 matný 400 ml
DEJ7449
1-2 dni 9,26 € 1-2 dni 9,26 €
+
-