HB BODY SOFT - Dvojzložkový polyesterový plniaci tmel
HB BODY SOFT - Dvojzložkový polyesterový plniaci tmel

Značka: HB BODY

HB BODY SOFT - Dvojzložkový polyesterový plniaci tmel
Zatvoriť

HB BODY SOFT - Dvojzložkový polyesterový plniaci tmel

Značka: HB BODY

Kód produktu: VAR-HB063

HB BODY SOFT - Dvojzložkový polyesterový plniaci tmel

Polyesterový, dvojzložkový tmel s antikoróznymi účinkami a jemnou konzistenciou. Je vhodný nie len na tmelenie stredných nerovností (do 5 mm) na kovových povrchoch, ale i na drevené povrchy. Rýchlo schne a po brúsení dáva hladký povrch.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (5)

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-

Popis produktu

Polyesterový, dvojzložkový tmel s antikoróznymi účinkami a jemnou konzistenciou.
Je vhodný nie len na tmelenie stredných nerovností (do 5 mm) na kovových povrchoch, ale i na drevené povrchy.
Rýchlo schne a po brúsení dáva hladký povrch.

Riedenie:

- neriedi sa

Tuženie: 

- maximálne 2-3% (dodáva sa s tmelom)

Príprava podkladu

opravovaný povrch zdrsnite obrúsením.
Odstráňte koróziu a očistite. 
Na odmastenie odporúčame použiť prípravok Antisil 770.
Veľké nerovností opravte pomocou tmelu so skleným vláknom - Body Fiber a následne prebrúste za sucha brúsnym papierom P60.

Aplikácia

Tmel zmiešajte s tužidlom v pomere 100:2-3%.
Dobre premiešajte a spotrebujte do 5-7 minút.
Hrúbka nanesenej vrstvy by mala byť cc 4-5 mm - tmel aplikujte stierkou.

Po vytvrdnutí vykonajte brúsenie za sucha pomocou brúsneho papiera so zrnom P80.
Pri brúsení pod vodou je nutné povrch dôkladne osušiť.
Pred aplikáciou vrchného náteru je vhodné drobné chyby alebo nerovnosti vytmeliť jemným tmelom, väčšie plochy striekacím tmelom a základovým plničom. 

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

Prvky označovania
Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.

Výstražné piktogramyVýstražné slovo:
Nebezpečenstvo
Nebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:
styrén

Výstražné upozornenia
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
H372 Spôsobuje poškodenie sluchových orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Expozičný vstup: Vdýchnuť/inhalácia.

Bezpečnostné upozornenia
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P241 Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie] zariadenie do výbušného prostredia.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.

Iná nebezpečnosť
Výsledky posúdenia PBT a vPvB
PBT:
Nepoužiteľný
vPvB:
Nepoužiteľný

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: HB BODY

Všetky varianty produktu (5) HB BODY SOFT - Dvojzložkový polyesterový plniaci tmel

4,04 € - 20,13 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
žltá 250 g
0,25 kg HB064 žltá 250 g
HB064
skladom 4,04 € skladom 4,04 €
+
-
žltá 380 g
0,38 kg HB065 žltá 380 g
HB065
1-2 dni 4,22 € 1-2 dni 4,22 €
+
-
žltá 1 kg
1 kg HB066 žltá 1 kg
HB066
1-2 dni 8,34 € 1-2 dni 8,34 €
+
-
žltá 2 kg
2 kg HB067 žltá 2 kg
HB067
1-2 dni 14,15 € 1-2 dni 14,15 €
+
-
žltá 3 kg
3 kg HB068 žltá 3 kg
HB068
1-2 dni 20,13 € 1-2 dni 20,13 €
+
-