HB BODY FLAT GUIDE - Kontrolný sprej
HB BODY FLAT GUIDE - Kontrolný sprej

Značka: HB BODY

HB BODY FLAT GUIDE - Kontrolný sprej
Zatvoriť

HB BODY FLAT GUIDE - Kontrolný sprej

Sample icon Vzorkovník

Značka: HB BODY

Kód produktu: VAR-HB206

HB BODY FLAT GUIDE - Kontrolný sprej

Špeciálny kontrolný sprej, ktorý sa využíva ako pomôcka pri brúsení plničov poprípade striekacích tmelov. Aplikuje sa po nástreku alebo vytvrdnutí všetkých jednozložkových a dvojzložkových podkladov.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

1-2 dni

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Špeciálny kontrolný sprej, ktorý sa využíva ako pomôcka pri brúsení plničov poprípade striekacích tmelov.
Aplikuje sa po nástreku alebo vytvrdnutí všetkých jednozložkových a dvojzložkových podkladov.
Je dobre brúsiteľný, nezanáša papier, neobsahuje tuky ani silikóny. 
Nie je použiteľný ako konečný náter. 

Aplikácia 

Kontrolný sprej aplikujte v jednej tenkej vrstve. 
Túto vrstvu aplikujte ihneď po nástreku podkladu - plnič alebo základ. 
Po dôkladnom uschnutí naneste konečnú vrstvu vrchného náteru.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovania

Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.

Výstražné piktogramyVýstražné slovo:
Nebezpečenstvo
Nebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:
ťažký benzín (ropný), ťažká frakcia, hydrogenačne odsírený
ťažký benzín (ropný), ľahká frakcia, hydrogenovaný

Výstražné upozornenia
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H372 Spôsobuje poškodenie centrálny nervový systém pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Bezpečnostné upozornenia
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P241 Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie] zariadenie do výbušného prostredia.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.

Iná nebezpečnosť
Výsledky posúdenia PBT a vPvB
PBT:
Nepoužiteľný
vPvB:
Nepoužiteľný

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: HB BODY

Všetky varianty produktu (1) HB BODY FLAT GUIDE - Kontrolný sprej

6,40 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
čierna 400 ml 0,4 L HB207 čierna 400 ml
HB207
1-2 dni 6,40 € 1-2 dni 6,40 €
+
-