HB BODY FILL 300 - Dvojzložkový akrylátový plnič
HB BODY FILL 300 - Dvojzložkový akrylátový plnič

Značka: HB BODY

15,26 €s DPH

12,72 €bez DPH

HB BODY FILL 300 - Dvojzložkový akrylátový plnič
Zatvoriť

HB BODY FILL 300 - Dvojzložkový akrylátový plnič

Značka: HB BODY

Kód produktu: VAR-HB124

HB BODY FILL 300 - Dvojzložkový akrylátový plnič

Dvojzložkový, akrylátový základový plnič s vynikajúcou priľnavosťou pod akryláty a metalízy. Je ľahko brúsiteľný s aplikáciou na starý, aj prebrúsený lak, tvrdé PVC a ABS povrchy.

Zobraziť viac
farba (4)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

15,26 €s DPH

12,72 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline v pondelok
U vás v utorok

+
-

Popis produktu

Dvojzložkový, akrylátový základový plnič s vynikajúcou priľnavosťou pod akryláty a metalízy.
Je ľahko brúsiteľný s aplikáciou na starý, aj prebrúsený lak, tvrdé PVC a ABS povrchy.

Riedenie:

- riedidlo 740 (do 10-15%)

Tuženie:

- tužidlo H725 (33%)

Príprava podkladu

Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, bez nečistôt a mastnoty.
Nerovnosti vyplňte napr. BODY striekacím tmelom a obrúste brúsnym papierom zrnitosti P120.
Podklad odmastite.

Aplikácia

Potrebné množstvo plniča zmiešajte v pomere 3:1 s tužidlom a dobre premiešajte.
Podľa potreby zrieďte riedidlom 740.
Aplikujte 1-2 vrstvy pomocou striekacej pištole.

Po 2-3 hodinách schnutia prebrúste pod vodou brúsnym papierom zrnitosti 600-1000 alebo za sucha brúsnym papierom zrnitosti 320-400.
Následne podklad odmastite a odstráňte prach z brúsenia

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

Prvky označovania
Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.

Výstražné piktogramyVýstražné slovo:
Pozor

Výstražné upozornenia
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H315 Dráždi kožu.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P240 Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie.
P241 Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie] zariadenie do výbušného prostredia.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.

Iná nebezpečnosť
Výsledky posúdenia PBT a vPvB
PBT:
Nepoužiteľný
vPvB:
Nepoužiteľný

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: HB BODY

Všetky varianty produktu (5) HB BODY FILL 300 - Dvojzložkový akrylátový plnič

15,26 € - 43,90 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
biela 1 L
1 L HB125 biela 1 L
HB125
1-2 dni 15,26 € 1-2 dni 15,26 €
+
-
červená 1 L
1 L HB126 červená 1 L
HB126
1-2 dni 15,26 € 1-2 dni 15,26 €
+
-
čierna 1 L 1 L HB127 čierna 1 L
HB127
1-2 dni 15,26 € 1-2 dni 15,26 €
+
-
šedá 1 L
1 L HB128 šedá 1 L
HB128
1-2 dni 15,26 € 1-2 dni 15,26 €
+
-
šedá 3 L
3 L HB129 šedá 3 L
HB129
1-2 dni 43,90 € 1-2 dni 43,90 €
+
-