DREVOLUX OLEJ NA DREVO - impregnačný olej na mäkké, tvrdé aj exotické drevo
DREVOLUX OLEJ NA DREVO - impregnačný olej na mäkké, tvrdé aj exotické drevo

Značka: Chemolak

DREVOLUX OLEJ NA DREVO - impregnačný olej na mäkké, tvrdé aj exotické drevo
Zatvoriť

DREVOLUX OLEJ NA DREVO - impregnačný olej na mäkké, tvrdé aj exotické drevo

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C01636

DREVOLUX OLEJ NA DREVO - impregnačný olej na mäkké, tvrdé aj exotické drevo

Impregnačný olej na drevo sa používa na pravidelnú údržbu a ochranu mäkkého, tvrdého a exotického dreva v interiéri a exteriéri. Olej penetruje do hĺbky, účinne chráni drevo pred starnutím, odďaľuje následky pôsobenia vlhkosti a poveternostných vplyvov. Zachováva prirodzenú štruktúru dreva, vytvára…

Zobraziť viac
farba (3)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

skladom

Na predajni v Žiline v pondelok
U vás v utorok

+
-

Popis produktu

Drevo treba pravidelne ošetrovať každú sezónu. Nepoužívajte pri vysokej vzdušnej vlhkosti alebo riziku dažďa. Náter dreva: - 1-2 -krát náter DREVOLUXOM Impregnačný olej na drevo štetcom bez riedenia.

Pokyny k aplikácii:

Príprava povrchu pred aplikáciou jemné prebrúsenie ( brúsny papier č. 280 ) odstránenie mastnoty, nečistôt a prachu Nanášanie štetec pre rozpúšťadlové náterové látky alebo hubka, aplikovať v smere textúry dreva nanáša až do úplného vsiaknutia, nevsiaknutý olej zotrieť suchou textíliou ďalší náter sa odporúča aplikovať po 24 h sýtosť farebného odtieňa sa s každým ďaším náterom zvyšuje neupravuje sa riedením, nanáša sa v dodávanej viskozite
Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3
Toxický pre špecifický cieľový orgán – jednorázová expozícia, kategória nebezpečnosti 3
Nebezpečný pre vodné prostredie, kategória chronickej nebezpečnosti 2
Prvky označovania
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogramVýstražné slovo
POZOR
Výstražné upozornenia
H 226 Horľavá kvapalina a pary.
H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H 411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Bezpečnostné upozornenia
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P 308 + P 311 PO expozícii alebo podozrení z nej: volajte TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/.

Obsahuje: Uhľovodíky C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické aromáty (2-25%)
Iná nebezpečnosť nie je známa
... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (6) DREVOLUX OLEJ NA DREVO - impregnačný olej na mäkké, tvrdé aj exotické drevo

8,95 € - 27,45 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,6 l bezfarebná 0,6 L C01636 0,6 l bezfarebná
C01636
skladom 8,95 € skladom 8,95 €
+
-
2,5 l bezfarebná 2,5 L C01637 2,5 l bezfarebná
C01637
skladom 27,45 € skladom 27,45 €
+
-
0,6 l orech 0,6 L C01639 0,6 l orech
C01639
skladom 8,95 € skladom 8,95 €
+
-
2,5 l orech 2,5 L C01640 2,5 l orech
C01640
skladom 27,45 € skladom 27,45 €
+
-
teak 0,6 l 0,6 L C01642 teak 0,6 l
C01642
skladom 8,95 € skladom 8,95 €
+
-
2,5 l teak 2,5 L C01643 2,5 l teak
C01643
skladom 27,45 € skladom 27,45 €
+
-