DREVOLUX - Impregnačný olej na drevo
DREVOLUX - Impregnačný olej na drevo

Značka: Chemolak

DREVOLUX - Impregnačný olej na drevo
Zatvoriť

DREVOLUX - Impregnačný olej na drevo

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C01636

DREVOLUX - Impregnačný olej na drevo

Impregnačný olej na drevo slúžiaci na pravidelnú údržbu a ochranu mäkkého, tvrdého a exotického dreva. Olej penetruje do hĺbky, zachováva prirodzenú štruktúru dreva a vytvára vodoodpudivý povrch. Výdatnosť: cca 20 m2/L.

Zobraziť viac
farba (3)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-

Popis produktu

Impregnačný olej na drevo slúžiaci na pravidelnú údržbu a ochranu mäkkého, tvrdého a exotického dreva.
Olej penetruje do hĺbky, zachováva prirodzenú štruktúru dreva a vytvára vodoodpudivý povrch.
Účinné chráni drevo pred starnutím, odďaľuje následky pôsobenia vlhkosti a poveternostných vplyvov.
Je vhodný na povrchovú úpravu záhradného nábytku, pergol, veránd, altánkov, drevených obkladov aj plotov.
Nie je vhodný na nátery voskovaného dreva.

Výdatnosť:

- cca 20 m2/L

Riedenie:

- neriedi sa

Príprava podkladu

Drevený podklad musí byť pred aplikáciou oleja čistý a suchý.
Odstráňte mastnoty, nečistotu a prach.
Vykonajte jemné prebrúsenie brúsnym papierom č. 280 a odstráňte prach z brúsenia.

Aplikácia

Olej pred použitím dôkladne premiešajte.
Aplikujte na pripravený povrch štetcom alebo hubkou a aplikujte v smere textúry dreva.
Olej sa aplikuje až do úplného vsiaknutia - prebytočný olej zotrite suchou textíliou.
Ďalší náter olejom odporúčame urobiť po 24 hodinách od prvého náteru.

Sýtosť farebného odtieňa sa s každým ďalším náterom zvyšuje.

Čistenie náradia

Náradie očistite prostriedkom na čistenie štetcov.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3
Toxický pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3
Nebezpečný pre vodné prostredie, kategória chronickej nebezpečnosti 2

Prvky označovania

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
Pozor

Výstražné upozornenia

H 226 Horľavá kvapalina a pary.
H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H 411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenia

P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P 308 + P 311 PO expozícii alebo podozrení z nej: volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/.

Obsahuje: Uhľovodíky C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické aromáty (2-25%)

Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (6) DREVOLUX - Impregnačný olej na drevo

9,85 € - 30,28 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,6 L bezfarebná 0,6 L C01636 0,6 L bezfarebná
C01636
skladom 9,85 € skladom 9,85 €
+
-
2,5 L bezfarebná 2,5 L C01637 2,5 L bezfarebná
C01637
skladom 30,28 € skladom 30,28 €
+
-
0,6 L orech 0,6 L C01639 0,6 L orech
C01639
skladom 9,85 € skladom 9,85 €
+
-
2,5 L orech 2,5 L C01640 2,5 L orech
C01640
skladom 30,28 € skladom 30,28 €
+
-
teak 0,6 L 0,6 L C01642 teak 0,6 L
C01642
skladom 9,85 € skladom 9,85 €
+
-
2,5 L teak 2,5 L C01643 2,5 L teak
C01643
skladom 30,28 € skladom 30,28 €
+
-