COLOR COMPANY - Protiplesňová penetrácia
COLOR COMPANY - Protiplesňová penetrácia

Značka: COLOR COMPANY

COLOR COMPANY - Protiplesňová penetrácia
Zatvoriť

COLOR COMPANY - Protiplesňová penetrácia

Značka: COLOR COMPANY

Kód produktu: VAR-CC0016

COLOR COMPANY - Protiplesňová penetrácia

Protiplesňová penetrácia s hĺbkovým účinkom je určená pre zvýšenie súdržnosti a obmedzenia nasiakavosti všetkých anorganických podkladov v interiéroch. Obmedzuje tvorbu plesní na povrchu a zároveň pôsobí preventívne. Výdatnosť: cca 10-12 m2/L.

Zobraziť viac
balenie (2)

skladom

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v utorok

+
-

Popis produktu

Protiplesňová penetrácia s hĺbkovým účinkom je určená pre zvýšenie súdržnosti a obmedzenia nasiakavosti všetkých anorganických podkladov v interiéroch.
Obmedzuje tvorbu plesní na povrchu a zároveň pôsobí preventívne.

Biocídny prípravok!
Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Výdatnosť: 

- 25-50 m2/L (vysoko nasiakavé povrchy - riedenie penetrácie 1:1 s vodou)
- 10-12 m2/L (málo nasiakavé povrchy - neriedená)

Riedenie:

- vodou

- vysoko nasiakavé povrchy: riedenie 1:1 s vodou (25-50 m2)
- málo nasiakavé povrchy:
neriedená (cca 10-12 m2)

Príprava podkladu

Povrch musí byť pred aplikáciou čistý, súdržný, zbavený prachu, mastnoty a nečistôt.
Nové omietky musia byť vyzreté.
Staré nesúdržné nátery, zvetralý a poškodený podklad je nutné odstrániť

Aplikácia

Aplikuje sa riedená alebo neriedená - závisí to od savosti a stavu podkladu.
Penetráciu aplikujte pomocou valca alebo štetca v jednej vrstve.
Povrch má byť penetračným prípravkom nasýtený, ale na povrchu nesmie zostať vrstva nevstrebaného prostriedku.
Aplikácia ďalších materiálov je možná po dokonalom zaschnutí, ktoré závisí od poveternostných podmienok - spravidla 3-6 hodín

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.
Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Chronic 3, H412

Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania

Výstražný piktogram:


Výstražné slovo:
 Pozor

Nebezpečné látky: tiabendazol (ISO) oktilinón (ISO) reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1)

Výstražné upozornenia

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P261 Zabráňte vdychovaniu pár.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice.
P321 Odborné ošetrenie (pozri doplnkové inštrukcie pre prvú pomoc na etikete).
P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

Iná nebezpečnosť

Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke COLOR COMPANY

COLOR Company vznikla v roku 1999 ako nezávislá slovenská spoločnosť.
Venuje výrobe náterových látok na drevo, murivo, ale aj výrobe hydroizolácii, biocídnych prípravkov, protipožiarnych prostriedkov a mnoho ďalších výrobkov stavebnej chémie.
Má vlastné výrobné, skladové a administratívne priestory v areály ZVS v Dubnici nad Váhom.
Za viac ako 20 rokov pôsobenia na trhu uviedli na trh niekoľko desiatok vlastných produktov.
Majú vlastný vývoj produktov, ale taktiež spolupracujú s európskymi, či svetovými lídrami v oblasti stavebnej chémie.
Je to slovenská rodinná firma a vďaka tomu sa vie rýchlo prispôsobiť požiadavkám zákazníka a rýchlo meniacim sa situáciám na trhu.
Záleží im na kvalite surovín, ľudskom prístupe, princípoch fér obchodu a dobrých podmienok pre našich zamestnancov.

Všetky varianty produktu (2) COLOR COMPANY - Protiplesňová penetrácia

5,97 € - 28,30 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
5 L 5 L CC0017 5 L
CC0017
3-5 dní 28,30 € 3-5 dní 28,30 €
+
-
1 L 1 L CC0018 1 L
CC0018
skladom 5,97 € skladom 5,97 €
+
-