Farby na kov

Ako vybrať vhodný antikorózny náter kovu pre priemysel

Ako vybrať vhodný antikorózny náter kovu pre priemysel
Čas 13 minút

 Ako vybrať vhodný antikorózny náter kovu pre priemysel

Aby sme pre Vás ako priemyselného zákazníka vybrali vhodný typ náterovej hmoty, ktorá Vám ochráni oceľový produkt na dobu, ktorú vyžadujete, je potrebné zistiť, analyzovať a vyhodnotiť viacero údajov.

Investorom ide najčastejšie o cenu. No nie vždy je to správny pohľad pretože to zákonite vplýva na kvalitu náterového systému.

 

Aj preto organizujeme množstvo edukatívneho materiálu ako sú napríklad odborné webináre. Vďaka nim zdarma rozdávame know-how širokej verejnosti. Ak Vás zaujíma téma antikoróznej ochrany odporúčam pozrite si webinár na tému studená galvanizácia zinkom. Ten sme organizovali v spolupráci s p. Jašom, špecialistom na antikoróznu ochranu kovu. Kliknite a pozrite si hodnotný záznam. 

 

Návod pre výber vhodného náterového systému:

 • Určíme stupeň koróznej agresivity prostredia (makroklíma), kam bude konštrukcia umiestnená
 • Zistíme, či existujú zvláštne podmienky (mikroklíma), ktoré môžu mať za následok zvýšenie koróznej agresivity prostredia (korózia vo vnútri budov, korózia v dutých prvkoch, špeciálne namáhanie, chemické namáhanie, mechanické namáhanie vo vode a v ovzduší, namáhanie vplyvom kondenzácie, namáhanie vplyvom teploty )
 • Vyhľadáme sa definujeme náterový systém podľa normy ČSN EN ISO 12944-5
 • Vyhľadáme náterový systém požadovanej životnosti
 • Vyberieme optimálny náterový systém s ohľadom na spôsob prípravy povrchu a s ohľadom na možnosť údržby náterového systému

 

Priemysel

Na úvod si musíme povedať že vystavená ocel je v atmosfére, vo vode alebo v zemi vystavená korózii, ktorá znehodnocuje nielen oceľ a železo, ale aj hliník, zinok a meď. V prírodných podmienkach je k vzniku korózie nutná prítomnosť kyslíku a vody. V priemyselnom a mestskom prostredí k tomu pristupujú aj ďalšie negatívne vplyvy ako napríklad oxidy síry a dusíku a ďalšie chemicky agresívne látky. Konštrukčné materiály je teda nutné pre týmito nepriaznivými vplyvmi chrániť a jednou z možností ochrany je potiahnutie konštrukčných materiálov vhodným náterovým systémom.

 

KLASIFIKÁCIA KORÓZNEJ AGRESIVITY PROSTREDIA.

Pre výber vhodného náterového systému je dôležité určiť kvalitu prostredia, v ktorom bude natieraná konštrukcia exponovaná. Korózna agresivita je podľa normy ČSN EN ISO 12944-2 klasifikovaná šiestimi stupňami pre atmosféru a tromi stupňami pre vodu a pôdu.

 

KORÓZNA AGRESIVITA VONKAJŠIEHO PROSTREDIA - atmosféry

 

Stupne koróznej agresivity

Príklady typických prostredí

vonkajšie

vnútorné

C1

Veľmi nízka

x

Vykurované budovy s čistou atmosférou, napr. kancelárie, obchody, školy, hotely
C2

nízka

Atmosféry s nízkou úrovňou znečistenia, prevažne vonkajšie prostredie Nevykurované budovy, kde môže dochádzať ku kondenzácii, napr. sklady, športové haly.
C3

stredná

Priemyselné  mestské atmosféry s miernym znečistením oxidom siričitým, prímorské prostredie s nízkou salinitou Výrobné priestory s vysokou vlhkosťou a malým znečistením ovzdušia, napr. výrobne potravín, práčovne, pivovary, mliekarne
C4

vysoká

Priemyselné prostredie a prímorské prostredie s miernou salinitou Chemické podniky, plavecké bazény, lodenice a doky na morskom pobreží
C5-I

Veľmi vysoká (priemyselná)

Priemyselné prostredie s vysokou vlhkosťou a agresívnou atmosférou Budovy alebo prostredie s prevažne trvalou kondenzáciou a s vysokým znečistením ovzdušia
C5-M

Veľmi vysoká (prímorská)

Prímorské prostredie s vysokou salinitou Prostredie s trvalou kondenzáciou a vysokým znečistením ovzdušia

 

 

Stupne koroznej agresivity vody a pôdy

Stupeň koróznej agresivity Prostredie Príklady typických prostredí a konštrukcií
lm 1 sladká voda Vodné stavby, vodné elektrárne
lm 2 Morská voda alebo polosladká voda Oceľové stavky v prístavoch ako stavidlá, výpuste, plavebné komory, plávajúce plošiny
lm 3 Pôda V zemi uložené nádrže, oceľové potrubia, oceľové piloty

 

 

ŽIVOTNOSŤ NÁTEROVÉHO SYSTÉMU

Životnosti náterového systému sa rozummie doba, po jej uplnynutí je nutné spraviť prvú údržbu náteru z dôvodu protikoróznej ochrany. Spravidla po dosiahnutí stupňa prehrdzavenia Ri3 (tj. plocha s výskytom hrdze 1% ) podľa ČSN EN ISO 4628-3.

Životnosť náterového systému závisý na mnohých parametroch, napr. na type náterového systému, konštrukčnom riešení, stave podkladu pred jeho prípravou, stupni prípravy povrchu, úrovni prác pri nanášaní povlaku, podmienkach pri nanášaní povlaku a podminkach expozície po nenesení povlaku.

Životnosť nie je záručná doba, je to iba technický údaj, ktorý má pomôcť vlastníkovi zariadenia zostaviť plán údržby. Záručná doba je právnický výraz, ktorý je predmetom zmluvných podmienok a je obecne kratšia než životnosť.

 

POŽADOVANÁ ŽIVOTNOSŤ POVRCHOVEJ ÚPRAVY

 

Na základe normy ČSN EN ISO 12944-5 je životnosť rozdelená do troch pásie:

NÍZKA (L) – 2-5 rokov

STREDNÁ (M) – 5-15 rokov

VYSOKÁ (H) – viac ako 15 rokov

Rozdelenie životnosti platí pre všetky prostredia C1-C5.

 

PREDÚPRAVA POVRCHU

Najdôležitejšou podmienkou pre dosiahnutie kvalitnej a odolnej povrchovej úpravy konštrukcie je predúprava podkladu. Znamená to nie len odstránenie korozívnych produktov, odmastenie a očistenie od starých náterov, ale pri požiadavkách na dlhodobú životnosť a odolnosť v agresívnom prostredí otryskanie podkladu alebo chemicka predúprava napr. materiálov, ktoré neznesú tryskanie (plechy)

Ďalšou dôležitou podmienkou je aplikácia základného náteru čo najskôr, najlepšie ihneď po otryskání podkladu.

Rozlišujeme dva základné typy prípravy povrchu:

 1. Primárna (celková) úprava povrchu, ktorá spočíva v odstránení hrdze a znečistujúcich látok tak, aby očistený povrch tvoril čistý kov
 2. Čiastočná (parciálna) úprava povrchu, ktorá spočíva v odstánení hrdze a znečistujúcich látok tak, aby na podklade zostali zachované neporušené nátery alebo iné ochranné povlaky

 

ODMASŤOVANIE

Olej, mastnosty, soli, prach a podobné nečistoty musia byť pokiaľ je to možné pred nasledújúcou operáciou odmastené z povrchu použitím vhodného spôsobu.

 • Čistenie vodou pozostáva v čistení povrchu priámym prúdom vody obsahujúci vhodný detergent. Požadovaný tlak vody závisí na nečistotách, ktoré majú byť odstánené ako sú vo vode rozpustné látky, nepriľnútá hrdza, ťažké oleje a zle priľnuté vrstvy náterov
 • Čistenie parou slúži k odstráneniu hrubých nečistôt a mastnôt a to aj zaschnutých, napečených a prípálených. Tepelný a tlakový ú%cinok je kombinovaný dávkovaním vhodného detergentu.
 • Emulzné čistenie sa prevádza ponorom, potieraním alebo postrekom, kedy na povrch znečisteného povrchu pôsobí súčasne alebo striedavo organické rozpúštadlo, emulgátor, zmáčadlá alebo alkoholy a vodas alkalickou prísadou s inhibítormi korózie.
 • Alkalické čistenie sa prevádzaponorom za zvýŠeniej teploty alebo postrekom, kedy alkalický roztok zmáča povrch kovu, emulguje alebo zmydľuje mastné látky a rozptyľuje anorganické látky. Najčastejšie alkylické roztoky obsahujú hydroxidy, uhličitany, fosforečnany, kremičitany a povrchovo aktívne látky.
 • Čistenie organickými rozpuštadlami sa používa najmä tam, kde nie je možné použiť alkalické odmasťovadlá. Najčastejšie je používaný benzín, ktorý rozpúšťa väčšinu druhov mastnôt. Základným predpokladom dosiahnutia čistoty povrchu je častá výmena kúpeľa.

Po ukončení procesu odmasťovania je nutný oplach čistou vodou ( výnimku tvorí čistenie organickými rozpúštadlami a čistenie vodnou parou)

 

Stupne prípravy podkladu bez povlaku a podkladu po úplnom odstránení predchodzieho povlaku definuje norma ČSN EN ISO 8501-1

 

PRÍPRAVA POVRCHU TRYSKANÍM

Príprava povrchu pred tryskaním sa označuje „Sa“. Pred tyskaním sa musia oklepávaním odstrániť silné vrstvy hrdze a musia sa odstrániť viditeľné vrstvy oleja, mastnoty a nečistoty. Po otryskaní sa musí povrch očistiť od nalepeného prachu a drti.

Sa 1 ľahké otryskanie Pri prehliadke bez zväčšenia musí byť povrch bez viditeľných olejov, málo priľnavých okovín, mastnoty, hrdze, náterov a cudzích látok*
Sa 2 dôkladné otryskanie Pri prehliadke bez zväčšenia musí byť povrch bez viditeľných olejov, málo priľnavých okovín, mastnoty, hrdze, náterov a cudzích látok* . Všetky nečistoty ktoré ostali musia byť pevne priľnuté2
Sa 2 1/2 veľmi dôkladné otryskanie Pri prehliadke bez zväčšenia musí byť povrch bez viditeľných olejov, mastnoty, hrdze, náterov a cudzích látok. Všetky nečistoty, ktoré zostali musia vykazovať iba ľahké zafarbenie vo forme škvŕn alebo pruhov.
Sa 3 otryskanie až na vizuálne čistý povrch Pri prehliadke bez zväčšenia musí byť povrch bez viditeľných olejov, mastnoty, hrdze, náterov a cudzích látok. Povrch musí mať jednotný kovový vzhľad.

 

1  Výraz cudzia látka môže zahrňovať  vo vode rozpustné soli a zbytky po zváraní. Otryskaním za sucha, ručným alebo mechanicným čistením

2 Hrdza alebo nátery sú považované za málo priľnavé, keď ich je možné odstrániť nadvihnutím tupou špachtľou

 

 

PRÍPRAVA POVRCHU RUČNÝM A MECHANIZOVANÝM ČISTENÍM

Príprava povrchu ručným a mechanizovaným čistením ako je oškrabanie, kefovanie drôtenou kefou, strojné brúsenie a obrusovanie sa označuje „St“. Pred ručným a mechanizovaným čistením sa musí oklepávaním odstrániť silná vrstva hrdze a musí sa odstrániť viditeľná vrstva oleja, mastnosty a nečistoty. Po ručnom a mechanizovanom čistení sa musí povrch očistiť od nalepeného prachu a drti.

St 2 dôkladné ručné a mechanizované čistenie Pri prehliadke bez zväčšenia musí byť povrch bez viditeľných olejov, málo priľnavých okovín, mastnoty, hrdze, náterov a cudzích látok*
St 3 veľmi dôkladné ručné a mechanizované čistenie Ako u St 2, ale povrch musí byť očistený omnoho dôkladnejšie, aby získal kovový odtieň daný podkladom.

 

*  Výraz cudzia látka môže zahrňovať  vo vode rozpustné soli a zbytky po zváraní. Otryskaním za sucha, ručným alebo mechanicným čistením

 

ČISTENIE PLAMEŇOM

Príprava povrchu čistením plameňom sa označuje „FI“. Pred čistením plameňom sa musí oklepávaním odstrániť silná vrstva hrdze. Po čistení plameňom sa musí povrch očistiť strojným kefovaním.

FI - čistenie plameňom Pri prehliadke bez zväčšenia musí byť povrch bez viditeľných olejov, málo priľnavých okovín, mastnoty, hrdze, náterov a cudzích látok*. Všetky nečistoty ktoré ostali sa musia javiť len ako farebné zmeny na povrchu (odtiene ružových farieb)

 

*  Výraz cudzia látka môže zahrňovať  vo vode rozpustné soli a zbytky po zváraní. Otryskaním za sucha, ručným alebo mechanicným čistením

 

 

Stupne prípravy povrchu po vysokotlakovom tyskaní vodou definuje ČSN EN ISO 8501-4.

Táto norma špecifikuje radu stupňov prípravy povrchu po čiastočnom alebo úplnom odstránení znečistujúcich látok rozpustných vo vode, hrdze, predchádzajúcich povlakoch a cudzích látok týskaním vodným lúčom o vysokom tlaku. Norma definuje rôzne stupne prípravy povrchu a naviac špecifikuje stav povrchu a stupeň bleskovej korózie po očistení.

Popis vzhľadu povrchu po očistení

Wa 1 ľahké tryskanie lúčom o vysokom tlaku Pri prehliadke bez zväčšenia musí byť povrch bez viditeľných olejov, málo priľnavých okovín, mastnoty, hrdze, náterov a cudzích látok. Všetky zbytky znečistenia musia byť rozptýlené náhodne a pevne priľnavé
Wa 2 dôkladné tryskanie lúčom o vysokom tlaku Pri prehliadke bez zväčšenia musí byť povrch bez viditeľných olejov, málo priľnavých okovín, mastnoty, hrdze, náterov a cudzích látok. Všetky zbytky znečistenia musia byť rozptýlené náhodne a môžu obsahuvať pevne priľnavé povlaky, pevne priľnavé cudzie látky a tiene po skôr sa vyskytujúcej hrdzi
Wa 2 1/2 veľmi dôkladné tryskanie lúčom o vysokom tlaku Pri prehliadke bez zväčšenia musí byť povrch bez viditeľných olejov, málo priľnavých okovín, mastnoty, hrdze, náterov a cudzích látok.  Pokial bol pôvodný náter neporušený, môže povrch vykazovať farebné zmeny. Šedé alebo hnedočierne zfarbenie pozorované v miestach dierkovej korózie alebo zkorodovanej ocele nemôže byť ďalším otryskaním vodou odstránené.

 

Hodnotenie stupne prípravy po vysokotlakovom tryskaní vodou musí byť urobené vtedy, keď je povrch suchý a pred vznikom akejkoľkove bleskovej korózii. Pri prípadnom vzniku bleskovej korózii je nutne celý proces prípravy povrchu opakovať.

 

PRÍPRAVA POVRCHU OCELI ŽIAROVO ZINKOVANEJ PONOROM

Povrchy u ktorý nedošlo k poveternostnému starnutiu musia byť pred prevedením náteru zbevené tukov, mastnôt, zbytkovtavidla a ďalších nečistôt (napr. zinkový popol). Čistenie možno spraviť zmesou čistej vody a čpavkovej vody v pomere 20:1 za súčasného prídavku detergentu. Tento roztok sa aplikuje na povrch a po 10 minútach pôsobenia sa roztiera umelým rúnom až do vytvorenia kovovo šedej peny. Nasleduje dokonalý oplach čistou horúcou vodou.

Alternatívne možno k čisteniu použiť zmes čistej vody s obsahom detergentu s následným oplachom čistou horúcou vodou.

Zinkové povlaky môžu byť ľahko otryskané nekovovými otryskávacími prostriedkami (tzv. sweeping) pre zaistenie lepšej adhézie náterového systému (ČSN EN ISO 12944-4, čl. 12.1).

Povrchy, ktoré boli vystavené poveternostným vplyvom musia byť pred prevedením náteru zbevené oxidačných produktov (biela hrdza), niektorých solí a ďalších nečistôt. Čistenie možno previesť čistou vodou s obsahom detergentu a s použitím abrazíva naneseného na plastovom nosiči (kefa) s následným oplachom horúcou vodou.

Alternatívne je možné k čisteniu použiť horúcu vodu, tlakovú vodu, paru, ručné alebo mechanizované čistenie. Ľahké otryskanie nekovovým abrazivom (sweeping) zlepšuje adhéziu náterového systému (ČSN EN ISO 12944-4, čl. 12.2).

Uvedené postupy možno použiť aj pre prípravu hliníkových povrchov.

 

NÁTEROVÉ LÁTKY PRE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVOV

Jednozložkové náterové látky – alkydové, alkyuretanové, akrylátové

Dvojzložkové náterové látky – 2K PUR (poveternostná odolnosť), 2K epoxid (chemická odolnosť)

Náterové systémy a studená galvanizácia- Zinga Galvanizácia zinkom za studena

 

V prípade, že riešite antikoróznu ochranu kovových výrobkov, obráťte sa na nás. Vieme Vám odborne poradiť a vyberieme spoločne najvhodnejší postup a produkty.

Kontaktujte nás telefonicky.

odborné poradenstvo velkoobchod farby laky efarby.sk

zdroje: Evropské barvy pro prúmysl - Barvy laky teluria, Chemolak Priemyselné aplikácie, Renojava, efarby.sk školenia a vlastný vklad

 

Michal Fojcík

Páči sa mu tvoriť a nachádzať nové možnosti . Veľmi rád spolupracuje so šikovnými ľuďmi, ktorí vedia čo je to štartovať novú myšlienku z garáže.