S 6300 - Riedidlo pre riedenie epoxidových farieb
S 6300 - Riedidlo pre riedenie epoxidových farieb

Značka: ELASTIK

S 6300 - Riedidlo pre riedenie epoxidových farieb
Zatvoriť

S 6300 - Riedidlo pre riedenie epoxidových farieb

Sample icon Vzorkovník

Značka: ELASTIK

Kód produktu: VAR-K003450

S 6300 - Riedidlo pre riedenie epoxidových farieb

Riedidlo určené na riedenie epoxidových dvojzložkových náterových látok.

Zobraziť viac
balenie (1)

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Riedidlo určené na riedenie epoxidových dvojzložkových náterových látok.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.

Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H302
Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H335, H336
STOT RE 2, H373

Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky
Horľavá kvapalina a pary.
Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie
Dráždi kožu.
Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícií.
Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Škodlivý po požití.

Prvky označovania

Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Nebezpečné látky: xylén, butanol.

Výstražné upozornenia

H226 – Horľavá kvapalina a pary.
H302 – Škodlivý po požití.
H304 – Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315 – Dráždi kožu.
H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H335 – Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336 – Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H373 – Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301 + P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/.
P331 Nevyvolávajte zvracanie.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu podľa platných nariadení.

Iná nebezpečnosť

Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritéria  pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: ELASTIK

Všetky varianty produktu (1) S 6300 - Riedidlo pre riedenie epoxidových farieb

4,04 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,39 kg 0,39 kg K003450 0,39 kg
K003450
skladom 4,04 € skladom 4,04 €
+
-