C 6000 - Riedidlo do nitrocelulózových farieb
C 6000 - Riedidlo do nitrocelulózových farieb

Značka: NOVOCHEMA

C 6000 - Riedidlo do nitrocelulózových farieb
Zatvoriť

C 6000 - Riedidlo do nitrocelulózových farieb

Sample icon Vzorkovník

Značka: NOVOCHEMA

Kód produktu: VAR-K005673

C 6000 - Riedidlo do nitrocelulózových farieb

Riedidlo určené pre riedenie nitrocelulózových náterových látok. Riedidlo je možné zároveň použiť aj na čistenie pracovného náradia, ak je tak určené v technickom liste výrobku.

Zobraziť viac
balenie (5)

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Riedidlo určené pre riedenie nitrocelulózových náterových látok.
Riedidlo je možné zároveň použiť aj na čistenie pracovného náradia, ak je tak určené v technickom liste výrobku.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008
Flam. Liq.2 H225
Asp. Tox. 1 H304
Skin. Irrit. 2 H315
Eye Dam. 1 H318
Repr. 2 H361
STOT SE 2 H371
STOT RE 2 H373

Prvky označovania

Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.
H371 Môže spôsobiť poškodenie orgánov.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného
ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P263 Zabráňte kontaktu počas tehotenstva a dojčenia.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P284 V prípade nedostatočného vetrania používajte ochranu dýchacích ciest.
P308 + P311 PO expozícii alebo podozrení z nej: volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

Obsahuje: toluén, butyl-acetát, 2-metylpropán-1-ol, metyl-acetát, metanol.

Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: NOVOCHEMA

Všetky varianty produktu (5) C 6000 - Riedidlo do nitrocelulózových farieb

2,86 € - 845,06 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
1 L 1 L K005673 1 L
K005673
skladom 5,76 € skladom 5,76 €
+
-
3,4 L 3,4 L K005674 3,4 L
K005674
na objednávku 20,77 € na objednávku 20,77 €
+
-
370 g 0,37 kg K005675 370 g
K005675
skladom 2,86 € skladom 2,86 €
+
-
9 L 9 L K005677 9 L
K005677
skladom 47,06 € skladom 47,06 €
+
-
180 kg 180 kg NA209 180 kg
NA209
na objednávku 845,06 € na objednávku 845,06 €
+
-