MASTON WOOD STOVE & BBQ PAINT - Farba na krbové kachle a grily
MASTON WOOD STOVE & BBQ PAINT - Farba na krbové kachle a grily

Značka: MASTON

MASTON WOOD STOVE & BBQ PAINT - Farba na krbové kachle a grily
Zatvoriť

MASTON WOOD STOVE & BBQ PAINT - Farba na krbové kachle a grily

Značka: MASTON

Kód produktu: VAR-DEJ7439

MASTON WOOD STOVE & BBQ PAINT - Farba na krbové kachle a grily

Farba v spreji na drevené kachle, gril, krb, komíny s teplotnou odolnosťou až do +450°C. Farba obsahuje malé množstvo kovového pigmentu, aby mala originálny vzhľad. Výdatnosť: cca 1,5 m2/ 400 ml.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

1-2 dni

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v stredu

+
-

Popis produktu

Farba v spreji na drevené kachle, gril, krb, komíny s teplotnou odolnosťou až do +450°C.
Farba obsahuje malé množstvo kovového pigmentu, aby mala originálny vzhľad. 

Výdatnosť: 

- cca 1,5 m2/ 400 ml

Príprava podkladu

Vyčistite povrch od sadzí a iných nečistôt.
Ak je to potrebné, tak povrch prebrúste brúsnym papierom č. 400.
Miesta mimo objektu vhodne zakryte.

Aplikácia

Sprej pred použitím pretrepte po dobu 3 minút.
Aplikujte zo vzdialenosti 25 cm krížovými nástrekmi.
Farbu naneste vo viacerých vrstvách s časovým odstupom medzi vrstvami 5 minút
Nechajte dôkladne zaschnúť. 
Náter je suchý na dotyk po 30 minút. 

Po skončení prác sprej otočte hore dnom a vyčistite trysku.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Nariadenie č. 1272/2008 (CLP)
Klasifikácia tohto produktu bola vykonaná v súlade s Nariadením č.1272/2008
Aerosol 1: Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť., H229
Aerosol 1: Horľavé aerosoly, Kategória 1, H222
Aquatic Chronic 3: Chronické nebezpečenstvo pre životné prostredie vo vode, Kategória 3, H412
Eye Irrit. 2: Podráždenie očí, kategória 2, H319
STOT SE 3: Špecifická toxicita s uspávacím účinkom a závratmi (jediné vystavenie), Kategória 3, H3362

Prvky označovania

Nariadenie č. 1272/2008 (CLP)

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo
Výstražné piktogramy


Výstražné upozornenia

Aerosol 1: H229 - Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Aerosol 1: H222 - Mimoriadne horľavý aerosól.
Aquatic Chronic 3: H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Eye Irrit. 2: H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
STOT SE 3: H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné upozornenia

P102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P211: Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
P251: Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P260: Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P410+P412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. 

Dodatočná informácia

EUH066: Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Látky, ktoré sa klasifikujú: acetón (CAS: 67-64-1); Butyl-acetát (CAS: 123-86-4); Butanón (CAS: 78-93-3); Bután-2-ol (CAS: 78-92-2)UFI:2UE0-X0MP-X00P-AS352.

Iná nebezpečnosť

Produkt nespĺňa kritériá PBT/vPvB

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: MASTON

O značke MASTON

Fínsky výrobca sprejov ponúkajúci širokú škálu sprejov vysokej kvality. 
Ich výhodou je inovatívny nastaviteľný ventil - Maston Blue, vďaka ktorému majú spreje veľmi jednoduché použitie s profesionálnym výsledkom. 
Oproti konvenčným sprejom majú širší rozsah pokrytia s minimálnymi stratami farby. 
Zrealizujte svoje najbláznivejšie sny so sprejmi:
- majú vysokú výdatnosť - až 3 m2
- zabezpečujú profesionálny výsledok - vytvárajú jednoliaty povrch pri striekaní 
- majú širokú škálu využitia - dá sa s nimi spraviť všetko od strechy až po nábytok

Všetky varianty produktu (1) MASTON WOOD STOVE & BBQ PAINT - Farba na krbové kachle a grily

11,27 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
čierna 400 ml 0,4 L DEJ7440 čierna 400 ml
DEJ7440
1-2 dni 11,27 € 1-2 dni 11,27 €
+
-