LOCTITE SUPER BOND PRECISION - Jednozložkové sekundové lepidlo
LOCTITE SUPER BOND PRECISION - Jednozložkové sekundové lepidlo

Značka: LOCTITE

LOCTITE SUPER BOND PRECISION - Jednozložkové sekundové lepidlo
Zatvoriť

LOCTITE SUPER BOND PRECISION - Jednozložkové sekundové lepidlo

Značka: LOCTITE

Kód produktu: VAR-K002920

LOCTITE SUPER BOND PRECISION - Jednozložkové sekundové lepidlo

Jednozložkové sekundové tekuté lepidlo určené na domáce použitie pre lepenie materiálov: drevo, kovy, plasty, guma, kartón, papier, látky, keramika i koža. Doba vytvorenia pevného spoja sa pohybuje od 5-30 sekúnd v závislosti od podkladu.

Zobraziť viac
balenie (1)

1-2 dni

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-

Popis produktu

Jednozložkové sekundové tekuté lepidlo určené na domáce použitie pre lepenie materiálov: drevo, kovy, plasty, guma, kartón, papier, látky, keramika i koža.
Doba vytvorenia pevného spoja sa pohybuje od 5-30 sekúnd v závislosti od podkladu.
Lepidlo má trojitú odolnosť:
1. teplota: odoláva nízkym teplotám až do -50 °C a krátkodobému vystaveniu až do +120 °C
2. voda:
je vode odolná podľa normy EN204-D3 a keramické spoje vydržia viac ako 100 cyklov umývačky riadu (za kontrolovaných laboratórnych podmienok)
3. náraz:
Hliníkový spoj odoláva viac ako 50 nárazom pádov z metrovej výšky na betónový povrch

Použitie

Zaistite, aby všetky lepené povrchy boli čisté, suché a tesne priliehajúce.
Zabráňte kontaktu lepidla s pokožkou.
Naneste minimálne množstvo lepidla na jeden z lepených povrchov.
Lepené plochy ihneď pritlačte k sebe a držte ich stlačené po dobu 60 sekúnd.
Nechajte spoj v kľude po dobu 10 minút alebo cez noc, aby sa dosiahlo plnej pevnosti.
Vyvarujte sa postriekaniu okolia, chráňte odev a pracovné plochy. Odstráňte vytvrdnuté zbytky pomocou Pattex Odstraňovač lepidla.
Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by lepenie malo prebiehať pri izbovej teplote a minimálnej relatívnej vlhkosti 30%.
Pre optimálnu životnosť produktu otrite špičku vreckovkou, aby ste odstránili prebytočné lepidlo, nasaďte viečko a uložte balenie na chladnom a suchom mieste.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP):
Dráždivosť kože kategória 2
H315 Dráždi kožu.
Podráždenie očí kategória 2
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Cieľový orgán: Podráždenie dýchacích ciest.

Prvky označovania

Prvky označovania (CLP):
Výstražný piktogram


Obsahuje Etyl-2-kyanoakrylát
Výstražné slovo:
Pozor

Výstražné upozornenia

H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Doplňujúce informácie EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečenstvo. V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a oči. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia

Prevencia:
P261 Zabráňte vdychovaniu hmly/pár.
Odozva:

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Zneškodňovanie:

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Iná nebezpečnosť

Osoby trpiace alergickou reakciou na akryláty by sa mali vyhýbať kontaktu s týmto produktom.
Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).
Nasledujúce látky sú prítomné v koncentrácii >= 0,1% a spĺňajú kritériá pre PBT/vPvB alebo boli identifikované ako endokrinné disruptory (ED):
Táto zmes neobsahuje žiadne látky v koncentrácii ≥ koncentračný limit, ktoré sú vyhodnotené ako PBT, vPvB alebo ED.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

1 hodnotenie

0% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(0 hodnotení)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
1 hodnotenie

Vášmu hľadaniu nevyhovujú žiadne recenzie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: LOCTITE

O značke LOCTITE

Značka LOCTITE je celosvetovým lídrom v oblasti lepidiel, tesnení a povrchových úprav.
Vďaka prelomovým technológiám poskytujeme riešenia, ktoré sú odolné, pevné a trvácne, vďaka čomu môžeme získať prístup k neobmedzenému potenciálu človeka a stroja. 

Všetky varianty produktu (1) LOCTITE SUPER BOND PRECISION - Jednozložkové sekundové lepidlo

6,58 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,005 kg 0,005 kg K006977 0,005 kg
K006977
1-2 dni 6,58 € 1-2 dni 6,58 €
+
-