LOCTITE SUPER BOND - Univerzálne sekundové lepidlo
LOCTITE SUPER BOND - Univerzálne sekundové lepidlo

Značka: LOCTITE

LOCTITE SUPER BOND - Univerzálne sekundové lepidlo
Zatvoriť

LOCTITE SUPER BOND - Univerzálne sekundové lepidlo

Značka: LOCTITE

Kód produktu: VAR-K002843

LOCTITE SUPER BOND - Univerzálne sekundové lepidlo

Univerzálne sekundové lepidlo pre rýchle opravy a lepenie. Vytvrdzuje behom niekoľkých sekúnd a lepí rôzne druhy materiálov: kov, porcelán, niektoré druhy plastov, guma, koža a drevo. Lepidlo nie je vhodné pre lepenie skla, EPS, a syntetických vlákien.

Zobraziť viac
balenie (1)

1-2 dni

Na predajni v Žiline zajtra
U vás v pondelok

+
-

Popis produktu

Univerzálne sekundové lepidlo pre rýchle opravy a lepenie.
Vytvrdzuje behom niekoľkých sekúnd a lepí rôzne druhy materiálov: kov, porcelán, niektoré druhy plastov, guma, koža a drevo.
Lepidlo nie je vhodné pre lepenie skla, EPS, a syntetických vlákien.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP):
Dráždivosť kože kategória 2
H315 Dráždi kožu.
Podráždenie očí kategória 2
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Cieľový orgán: Podráždenie dýchacích ciest.

Prvky označovania

Prvky označovania (CLP):
Výstražný piktogram


Obsahuje Etyl-2-kyanoakrylát
Výstražné slovo:
Pozor

Výstražné upozornenia

H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Doplňujúce informácie EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečenstvo. V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a oči. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia

P261 Zabráňte vdychovaniu pár.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
Zneškodňovanie:

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Iná nebezpečnosť

Osoby trpiace alergickou reakciou na akryláty by sa mali vyhýbať kontaktu s týmto produktom.
Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: LOCTITE

O značke LOCTITE

Značka LOCTITE je celosvetovým lídrom v oblasti lepidiel, tesnení a povrchových úprav.
Vďaka prelomovým technológiám poskytujeme riešenia, ktoré sú odolné, pevné a trvácne, vďaka čomu môžeme získať prístup k neobmedzenému potenciálu človeka a stroja. 

Všetky varianty produktu (1) LOCTITE SUPER BOND - Univerzálne sekundové lepidlo

2,01 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,003 kg 0,003 kg K006889 0,003 kg
K006889
1-2 dni 2,01 € 1-2 dni 2,01 €
+
-