PATTEX CHEMOPRÉN OBUV - Lepidlo na lepenie a opravu obuvi
PATTEX CHEMOPRÉN OBUV - Lepidlo na lepenie a opravu obuvi

Značka: Pattex

PATTEX CHEMOPRÉN OBUV - Lepidlo na lepenie a opravu obuvi
Zatvoriť

PATTEX CHEMOPRÉN OBUV - Lepidlo na lepenie a opravu obuvi

Značka: Pattex

Kód produktu: VAR-K002829

PATTEX CHEMOPRÉN OBUV - Lepidlo na lepenie a opravu obuvi

Špeciálne lepidlo na lepenie a opravu obuvi, vrátane športovej obuvi. Je vhodné na všetky druhy zvrškov a podrážok používaných v obuvníckom priemysle. Lepidlo odoláva starnutiu, vode, rozpúšťadlám a kyselinám.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

skladom

Na predajni v Žiline dnes
U vás zajtra

+
-

Popis produktu

Špeciálne lepidlo na lepenie a opravu obuvi, vrátane športovej obuvi.
Je vhodné na všetky druhy zvrškov a podrážok používaných v obuvníckom priemysle.
Lepidlo odoláva starnutiu, vode, rozpúšťadlám a kyselinám.
Lepí a pevne spojuje širokú škálu a kombináciu materiálov: kov, guma, koža, koženka, korok, plsť, textil, penové materiály a mnoho iného.

Príprava podkladu

Lepené materiály musia byť čisté, suché, zbavené prachu a mastnoty.
Mastnotu a iné nečistoty odstráňte pomocou rozpúšťadla napr. acetónom alebo biely lieh.
Pri lepení hladkých materiálov, ako je kov či plasty, dodatočným zdrsnením plôch zvýšite pevnosť spojov.

Aplikácia

Lepidlo hladko rozotrite na lepené plochy štetcom alebo špachtľou.
Nechajte cca 10-15 minút odvetrať.
Po odvetraní lepidla k sebe čo najväčšou silou priložte lepené časti po dobu niekoľko sekúnd.
Konečnú pevnosť dosiahnete po 24 hodinách v závislosti na materiály a sile zalisovania.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP):
Horľavé kvapaliny kategória 2
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
Podráždenie očí kategória 2
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Cieľový orgán: Centrálny nervový systém

Prvky označovania

Prvky označovania (CLP):
Výstražný piktogram


Obsahuje acetón
Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Doplňujúce informácie 

EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu hmly/pár.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Iná nebezpečnosť

Rozpúšťadlá obsiahnuté v produkte sa počas spracovávania vyparujú a ich pary môžu so vzduchom vytvárať výbušné / veľmi horľavé zmesi.
Tehotné ženy by sa bezpodmienečne mali vyhnúť vdýchnutiu a kontaktu s pokožkou.
Táto zmes obsahuje zložky považované buď za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT), alebo veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB).

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Pattex

O značke Pattex

Značka Pattex vznikla v roku 1956 a spôsobila revolúciu na trhu s lepidlami.
Najskôr sa lepidlá stali obľúbené medzi opravármi obuvi. 
Postupom času sa rozvíjali nie len veľkostí balení do ktorých sa lepidlá plnili, ale značka sa sústredila aj na rozvoj nových špecializovaných produktov, ktoré by boli využiteľné aj v ďalších oblastiach domácnosti, stavby alebo priemyslu.
Hlavným cieľom značky je na vyspelých trhoch ponúknuť kompletné portfólio produktov bez obsahu nebezpečných rozpúšťadiel.
Pattex poskytuje svojim zákazníkom netoxické produkty, ktoré nemôžu negatívne ovplyvniť ich zdravie ani životné prostredie.

Všetky varianty produktu (1) PATTEX CHEMOPRÉN OBUV - Lepidlo na lepenie a opravu obuvi

3,45 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
transparentny 50 ml 0,05 L K002829 transparentny 50 ml
K002829
skladom 3,45 € skladom 3,45 €
+
-