PATTEX REPAIR EPOXY ULTRA QUICK 1 MIN - Rýchloschnúce epoxidové lepidlo
PATTEX REPAIR EPOXY ULTRA QUICK 1 MIN - Rýchloschnúce epoxidové lepidlo

Značka: Pattex

PATTEX REPAIR EPOXY ULTRA QUICK 1 MIN - Rýchloschnúce epoxidové lepidlo
Zatvoriť

PATTEX REPAIR EPOXY ULTRA QUICK 1 MIN - Rýchloschnúce epoxidové lepidlo

Značka: Pattex

Kód produktu: VAR-K004550

PATTEX REPAIR EPOXY ULTRA QUICK 1 MIN - Rýchloschnúce epoxidové lepidlo

Rýchloschnúce dvojzložkové epoxidové lepidlo s univerzálnym použitím. Je určené k lepeniu, opravám a fixácií takmer všetkých materiálov: drevo, kov, sklo, keramika, guma, koža, kameň, kartón a väčšina plastov.

Zobraziť viac
balenie (1)

1-2 dni

Na predajni v Žiline v utorok
U vás v stredu

+
-

Popis produktu

Rýchloschnúce dvojzložkové epoxidové lepidlo s univerzálnym použitím.
Je určené k lepeniu, opravám a fixácií takmer všetkých materiálov: drevo, kov, sklo, keramika, guma, koža, kameň, kartón a väčšina plastov.
Nie je vhodné na lepenie PP, PE a PTFE.

Príprava podkladu

Lepené povrchy musia byť čisté, suché a zbavené mastnoty.
Pokiaľ je to možné, tak povrchy pred lepením zbrúste.

Aplikácia

Odstráňte uzatvárací ochranný kryt.
striekačku s lepidlom držte tak, aby smerovala nahor.
Odlomte bezpečnostný uzáver, nasaďte a zašróbujte zmiešavač až na doraz.
Pri striekaní sa obe zložky v zmiešavači dôkladne premiešajú v pomere 1:1.
Naneste lepidlo na jeden z lepených povrchov.
Obe lepené plochy k sebe pevne pritlačte.
Prebytočné lepidlo ihneď odstráňte pomocou čistého liehu.
Po aplikácií odšróbujte zmiešavač ešte predtým ako dôjde k zaschnutiu lepidla.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP):
Dráždivosť kože kategória 2
H315 Dráždi kožu.
Senzibilizátor pokožky kategória 1
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Podráždenie očí kategória 2
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Chronické nebezpečenstvá pre vodné prostredie kategória 2
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania

Prvky označovania (CLP):
Výstražný piktogram

Obsahuje produkt reakcie: bisfenolu A a epichlórhydrínu; epoxidová živica (s priemernou početnou molekulovou hmotnosťou ≤ 700)
Výstražné slovo:
Pozor

Výstražné upozornenia

H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenie: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia

Prevencia:
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
Zneškodňovanie:

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Iná nebezpečnosť

Osoby trpiace alergickou reakciou na epoxidy by sa mali vyhýbať kontaktu s týmto produktom.
Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Pattex

O značke Pattex

Značka Pattex vznikla v roku 1956 a spôsobila revolúciu na trhu s lepidlami.
Najskôr sa lepidlá stali obľúbené medzi opravármi obuvi. 
Postupom času sa rozvíjali nie len veľkostí balení do ktorých sa lepidlá plnili, ale značka sa sústredila aj na rozvoj nových špecializovaných produktov, ktoré by boli využiteľné aj v ďalších oblastiach domácnosti, stavby alebo priemyslu.
Hlavným cieľom značky je na vyspelých trhoch ponúknuť kompletné portfólio produktov bez obsahu nebezpečných rozpúšťadiel.
Pattex poskytuje svojim zákazníkom netoxické produkty, ktoré nemôžu negatívne ovplyvniť ich zdravie ani životné prostredie.

Všetky varianty produktu (1) PATTEX REPAIR EPOXY ULTRA QUICK 1 MIN - Rýchloschnúce epoxidové lepidlo

7,38 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,011 L 0,011 L K006961 0,011 L
K006961
1-2 dni 7,38 € 1-2 dni 7,38 €
+
-