PATTEX CHEMOPRÉN TRANSPARENT - Lepidlo na lepenie transparentných materiálov
PATTEX CHEMOPRÉN TRANSPARENT - Lepidlo na lepenie transparentných materiálov

Značka: Pattex

PATTEX CHEMOPRÉN TRANSPARENT - Lepidlo na lepenie transparentných materiálov
Zatvoriť

PATTEX CHEMOPRÉN TRANSPARENT - Lepidlo na lepenie transparentných materiálov

Značka: Pattex

Kód produktu: VAR-K002831

PATTEX CHEMOPRÉN TRANSPARENT - Lepidlo na lepenie transparentných materiálov

Kontaktné lepidlo na lepenie transparentných materiálov alebo ak sa vyžaduje neviditeľný spoj. Pevne lepí a spája sa so širokou škálou a kombináciou materiálov.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

skladom

Na predajni v Žiline v pondelok
U vás v utorok

+
-

Popis produktu

Kontaktné lepidlo na lepenie transparentných materiálov alebo ak sa vyžaduje neviditeľný spoj.
Pevne lepí a spája sa so širokou škálou a kombináciou materiálov - kov, guma, koženka, koža, korok, plsť, textil, mäkčené PVC, ABS, penové materiály, drevo a pod.
Nie je vhodné na lepenie penového polystyrénu, PE, PP a teflónu.

Príprava podkladu

Lepené materiály musia byť čisté, suché, bez prachu a mastnoty.
mastnotu a iné nečistoty odstráňte rozpúšťadlom napr. acetónom alebo alkoholom.
Pri lepení hladkých materiálov, ako je kov alebo plast, dostatočným zdrsnením povrchu na zvýšenie pevnosti spoja.

Aplikácia

Lepidlo hladko rozotrite na lepené plochy pomocou štetca alebo špachtle.
Nechajte ich asi 10-15 minút pôsobiť na vzduchu.
Po zvetraní lepidla čo najväčšou silou pritlačte zlepené diely k sebe na niekoľko sekúnd.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP):
Horľavé kvapaliny kategória 2
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
Podráždenie očí kategória 2
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Cieľový orgán: Centrálny nervový systém

Prvky označovania

Prvky označovania (CLP):
Výstražný piktogram


Obsahuje acetón
Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Doplňujúce informácie 

EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu hmly/pár.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Iná nebezpečnosť

Rozpúšťadlá obsiahnuté v produkte sa počas spracovávania vyparujú a ich pary môžu so vzduchom vytvárať výbušné / veľmi horľavé zmesi.
Tehotné ženy by sa bezpodmienečne mali vyhnúť vdýchnutiu a kontaktu s pokožkou.
Táto zmes obsahuje zložky považované buď za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT), alebo veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB).

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Pattex

O značke Pattex

Značka Pattex vznikla v roku 1956 a spôsobila revolúciu na trhu s lepidlami.
Najskôr sa lepidlá stali obľúbené medzi opravármi obuvi. 
Postupom času sa rozvíjali nie len veľkostí balení do ktorých sa lepidlá plnili, ale značka sa sústredila aj na rozvoj nových špecializovaných produktov, ktoré by boli využiteľné aj v ďalších oblastiach domácnosti, stavby alebo priemyslu.
Hlavným cieľom značky je na vyspelých trhoch ponúknuť kompletné portfólio produktov bez obsahu nebezpečných rozpúšťadiel.
Pattex poskytuje svojim zákazníkom netoxické produkty, ktoré nemôžu negatívne ovplyvniť ich zdravie ani životné prostredie.

Všetky varianty produktu (1) PATTEX CHEMOPRÉN TRANSPARENT - Lepidlo na lepenie transparentných materiálov

4,03 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
transparentny 50 ml 0,05 L K002831 transparentny 50 ml
K002831
skladom 4,03 € skladom 4,03 €
+
-