K 2010 - Termosil special - farba na vysoké teploty
K 2010 - Termosil special - farba na vysoké teploty

Značka: Chemolak

12,72 €s DPH

10,60 €bez DPH

K 2010 - Termosil special - farba na vysoké teploty
Zatvoriť

K 2010 - Termosil special - farba na vysoké teploty

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C00971

K 2010 - Termosil special - farba na vysoké teploty

Hľadáte farbu na kov? Ideálne takú ktorá má dlhú životnosť ušetrí vám peniaze, námahu aj čas? Ako natrieť strechu, plot alebo iné kovové materiály? Prečítajte si v našom najnovšom e-booku Natieranie kovov. Stiahnite si zdarma. Termosil Špeciál je určený na povrchovú úpravu kovových predmetov…

Zobraziť viac
farba (2)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

12,72 €s DPH

10,60 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline v pondelok
U vás v utorok

+
-

Popis produktu

Termosil Špeciál je určený na povrchovú úpravu kovových predmetov vystavených trvalo teplotám do 500 °C (kachle, krby, teplovodné a parovodné potrubia, dvierka kotlov a pod.). Môže sa použiť na oceľový a hliníkový podklad, pri použití na pozinkovaný podklad sa môže náter vystaviť teplote do 300 °C. Termosil Špeciál je jednozložkový antikorózny email (základný i vrchný náter v jednej vrstve 2v1).

Riedidlo: S 6003

Výdatnosť: 13 m2 /l pri hrúbke 30 µm

Postup:

Náter na kov (oceľ):

- podklad očistený St 2, bez prachu a mastnoty

- 1 krát K 2010, 30 µm suchého filmu v jednej vrstve

- po 5 h od nanesenia vypálenie náteru 1 h pri teplote 200 °C

- 4 h vychladnutie pri bežnej teplote

- 1 krát K 2010, 30 µm suchého filmu v jednej vrstve

- po 5 h od nanesenia vypálenie náteru 1 h pri teplote 200 °C

- 4 h vychladnutie pri bežnej teploteKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 2
Dráždivý pre kožu, kategória nebezpečnosti 2
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorázová expozícia, kategória nebezpečnosti 3
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2
Reprodukčná toxicita, kategórie nebezpečnosti 2
2.2. Prvky označovania
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogramVýstražné slovo
NEBEZPEČENSTVO

Výstražné upozornenia
H 225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H 315 Dráždi kožu.
H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H 361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.
H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
Bezpečnostné upozornenia
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 260 Nevdychujte pary/aerosóly.
P 263 Zabráňte kontaktu počas tehotenstva a dojčenia.
P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P 308 + P 311 PO expozícii alebo podozrení z nej: volajte TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.
Obsahuje: toluen, reakčná zmes etylbenzénu a xylénu
2.3. Iná nebezpečnosť nie je známa


... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (5) K 2010 - Termosil special - farba na vysoké teploty

12,72 € - 188,36 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,75 l 0911 - strieborná
0,75 L C00971 0,75 l 0911 - strieborná
C00971
skladom 30,15 € skladom 30,15 €
+
-
4 l 1996 - čierna
4 L C00976 4 l 1996 - čierna
C00976
skladom 188,36 € skladom 188,36 €
+
-
0,3 kg 0911 - strieborná
0,3 l C01029 0,3 kg 0911 - strieborná
C01029
skladom 12,72 € skladom 12,72 €
+
-
0,3 l 1996 - čierna
0,3 l C01493 0,3 l 1996 - čierna
C01493
skladom 12,72 € skladom 12,72 €
+
-
0,75 l 1996 - čierna
0,75 L C01494 0,75 l 1996 - čierna
C01494
skladom 30,86 € skladom 30,86 €
+
-