IN-EPOX 6020 - Epoxidová živica pre tvorbu kamenných kobercov
IN-EPOX 6020 - Epoxidová živica pre tvorbu kamenných kobercov

Značka: IN-CHEMIE

27,45 €s DPH

22,88 €bez DPH

IN-EPOX 6020 - Epoxidová živica pre tvorbu kamenných kobercov
Zatvoriť

IN-EPOX 6020 - Epoxidová živica pre tvorbu kamenných kobercov

Značka: IN-CHEMIE

Kód produktu: VAR-EZ0075

IN-EPOX 6020 - Epoxidová živica pre tvorbu kamenných kobercov

2-komponentné epoxidové spojivo pre kamenné koberce vhodné na vytvorenie zmesi so špeciálnym kamenivom. Má dlhú UV ochranu, minimálny zápach a odolnosť voči vode. Spotreba: 1 kg spojiva/ 20 kg kameniva.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (4)

27,45 €s DPH

22,88 €bez DPH

3 dni

Na predajni v Žiline v pondelok
U vás v utorok

Produkt na zákazku - potrebná platba vopred.

+
-

Popis produktu

2-komponentné epoxidové spojivo pre kamenné koberce vhodné na vytvorenie zmesi so špeciálnym kamenivom.
Má dlhú UV ochranu, minimálny zápach a odolnosť voči vode. 
Špecifické je tým, že je číre a so zmesou kameniva vytvára požadovaný vzhľad, zabezpečuje húževnatosť a pevnosť výsledného kamenného koberca a má rýchlu polymerizáciu aj pri nízkych teplotách.

Spotreba: 

- 1 kg spojiva/ 20 kg kameniva

Miešanie zložiek:
- miešací pomer:
Zložka A : zložka B = 2,35 : 1 hmotnostne
- miešací postup:
Najskôr premiešajte zložku A.
Následne do nej nalejte zložku B a dôkladne miešajte aspoň 2 minúty.
Následne pridajte vhodné kamenivo a dôkladne premiešajte.
Dbajte na to, aby sa do zmesi dostalo čo najmenej vzduchu.
Pre miešanie je vhodné elektrické nízkootáčkové miešadlo alebo iné vhodné zariadenie.

Spracovateľnosť:
- teplota +10°C: cca 50 minút
- teplota +20°C: cca 40 minút
- teplota +30°C: cca 30 minút

Príprava podkladu

Betónový podklad musí byť pevný s minimálnou pevnosťou v tlaku 25 N/mm2 a s pevnosťou povrchových vrstiev minimálne 1,5 N/mm2.
Betónový podklad musí byť pevný bez voľných častíc, bez prachu a ďalších znečistení ako staré nátery, tuky, oleje, špina a pod.
V prípade potreby vykonajte skúšobný test.

Aplikačný postup

Aplikácia na podlahu:
Pripravenú zmes spojiva a kameniva rovnomerne naneste naliatím na pripravený podklad o hrúbke cca 1,5-2,5 cm (podľa typu kameniva).
Následne kovovým hladidlom (očisteným technickým acetónom) vrstvu zhutnite a uhlaďte.
Do miest s nedostatok materiálu zmes dosypte a opäť uhlaďte.
Aplikačnú metódu je vždy potrebné vyskúšať na základ konkrétnych aplikačných podmienok.

Vytvrdzovanie:
+10°C: pochôdzny po 72 hodinách / ľahko zaťažiteľný po cca 6 dňoch / plne zaťažiteľný po cca 10 dňoch
+20°C: pochôdzny po 24 hodinách / ľahko zaťažiteľný po cca 4 dňoch / plne zaťažiteľný po cca 7 dňoch
+30°C: pochôdzny po 20 hodinách / ľahko zaťažiteľný po cca 3 dňoch / plne zaťažiteľný po cca 5 dňoch

Pretierateľnosť:
Keď je zmes aplikovaná na IN-EPOX 2020:

+10°C: minimálna čakacia doba 24 hodín a maximálna čakacia doba 3 dni
+20°C: minimálna čakacia doba 20 hodín a maximálna čakacia doba 2 dni
+30°C: minimálna čakacia doba 16 hodín a maximálna čakacia doba 1 deň

Keď je zmes aplikovaná na IN-EPOX 2050:
+10°C: minimálna čakacia doba 48 hodín a maximálna čakacia doba 4 dni
+20°C: minimálna čakacia doba 24 hodín a maximálna čakacia doba 3 dni
+30°C: minimálna čakacia doba 18 hodín a maximálna čakacia doba 2 dni

Keď je zmes aplikovaná na IN-EPOX 6020:
+10°C: minimálna čakacia doba 30 hodín a maximálna čakacia doba 3 dni
+20°C: minimálna čakacia doba 24 hodín a maximálna čakacia doba 2 dni
+30°C: minimálna čakacia doba 20 hodín a maximálna čakacia doba 1 deň

Uvedené hodnoty sú orientačné a podmienky okolia ich môžu ovplyvniť.

Čistota náradia

Všetko aplikačné náradie je nutné udržiavať v čistote.
Vhodný čistiaci prostriedok je technický acetón.
Vytvrdnutý produkt je možné odstrániť mechanicky.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi (zložka A)

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia ES 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 2, H411

Prvky označovania
Výstražné piktogramy


Signálne slovo:
 Varovanie

Nebezpečné látky:
epoxidová živica (priemerná početná molekulová hmotnosť ≤ 700)
(alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14)
formaldehyd, oligomérny reakčný produkt s 1-chlor-2,3-epoxypropánom a fenolom

Výstražné upozornenia

H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 Toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P261 Zamedzte vdychovaniu pár a aerosólov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.
P302+P352 Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305+P351+P338 Pri zasiahnutí očí: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou.
Vyberte si kontaktné šošovky, ak sú nasadené.
P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva vyhľadajte lekársku pomoc.
P362 Kontaminovaný odev si dajte dole.
P501 Odstráňte obal podľa platných predpisov.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi (zložka B)

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia ES 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.
Acut Tox. 4, H302
Acute Inha. 4, H332
Skin Corr. 1B, H314
Serious Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317

Prvky označovania

Výstražné piktogramy


Signálne slovo:
 Nebezpečenstvo

Nebezpečné látky:
polyamínový adukt
formaldehyd, polymér s N-(3-amunipropyl)-1,3-propandiamínom
karbomonocyklická alkylovaná zmes

Výstražné upozornenia

H302+H332 Zdraviu škodlivý pri požití a vdychovaniu.
H314 Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

P261 Zamedzte vdychovaniu pár a aerosólov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.
P302+P352 Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305+P351+P338 Pri zasiahnutí očí: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou.
Vyberte si kontaktné šošovky, ak sú nasadené.
P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva vyhľadajte lekársku pomoc.
P362 Kontaminovaný odev si dajte dole.
P501 Odstráňte obal podľa platných predpisov.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: IN-CHEMIE

O značke IN-CHEMIE

IN-CHEMIE sa viac ako 10 rokov zaoberá vývojom a výrovou polymérnych hmôt, ktoré poskytujú kvalitu.
Cieľom tvorby polymérnych hmôt je zákazníkovi poskytnúť čo najkvalitnejšie produkty.

Všetky varianty produktu (4) IN-EPOX 6020 - Epoxidová živica pre tvorbu kamenných kobercov

27,45 € - 492,00 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
číra 1,5 kg
1,5 kg EZ0076 číra 1,5 kg
EZ0076
3 dni 27,45 € 3 dni 27,45 €
+
-
číra 4,5 kg
4,5 kg EZ0077 číra 4,5 kg
EZ0077
3 dni 82,28 € 3 dni 82,28 €
+
-
číra 7,5 kg
7,5 kg EZ0078 číra 7,5 kg
EZ0078
3 dni 131,85 € 3 dni 131,85 €
+
-
číra 28 kg
28 kg EZ0079 číra 28 kg
EZ0079
3 dni 492,00 € 3 dni 492,00 €
+
-