NATRIMA - Syntetická farba na bazény
NATRIMA - Syntetická farba na bazény

Značka: Chemolak

49,25 €s DPH

41,04 €bez DPH

NATRIMA - Syntetická farba na bazény
Zatvoriť

NATRIMA - Syntetická farba na bazény

Sample icon Vzorkovník

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C00630

NATRIMA - Syntetická farba na bazény

Syntetická farba určená pre náter betónových bazénov, okrasných záhradných jazierok a nádrží. vyznačuje sa veľmi dobrou odolnosťou voči pôsobeniu vody, poveternostným vplyvom a výkyvom teplôt. Výdatnosť: cca 6 m2/L.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

49,25 €s DPH

41,04 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Syntetická farba určená pre náter betónových bazénov, okrasných záhradných jazierok a nádrží.
Vyznačuje sa veľmi dobrou odolnosťou voči pôsobeniu vody, poveternostným vplyvom a výkyvom teplôt.
Vhodná je aj na povrchovú úpravu betónu, skarbonizovaných omietok, vláknocementu a pod.

Výdatnosť:

- cca 6 m2/L

Riedenie:

- C 6000

- aplikácia štetcom alebo valčekom: 3-5% riedidla
- aplikácia vzduchovým striekaním:
5-10% riedidla

Príprava podkladu

Betónový povrch musí byť čistý, suchý a zbavený mastnoty - mechanické čistenie a oprášenie podkladu.

Aplikácia

Na pripravený podklad nanášajte štetcom, valčekom alebo striekaním penetračnú vrstvu, ktorú vytvoríte zriedením farby riedidlom v pomere 1:1.
Nechajte dôkladne uschnúť.
Následne aplikujte 1-2 vrstvy farbou zriedenou riedidlom podľa spôsobu nanášania.

Čistenie náradia

Pracovné náradie po skončení prác očistite pomocou riedidla C 6000 alebo prípravkom P 8500.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 2
Dráždivý pre kožu, kategória nebezpečnosti 2
Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia kategória nebezpečnosti 3
Reprodukčná toxicita, kategória nebezpečnosti 2
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia kategória nebezpečnosti 2

Prvky označovania

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H 225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H 315 Dráždi kožu.
H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H 361d Podozrenie, že spôsobuje poškodenie nenarodeného dieťaťa.
H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Bezpečnostné upozornenia

P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 260 Nevdychujte pary/aerosóly.
P 263 Zabráňte kontaktu počas tehotenstva a dojčenia.
P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P 305 + P 351 + P 338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P 304 + P 340 PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.

Obsahuje: toluén, acetón, reakčná zmes xylénu s etylbenzénom

Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

... viac


Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Chemolak

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (1) NATRIMA - Syntetická farba na bazény

49,25 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
2,5 L 0405 - oceánová modrá
2,5 L C00630 2,5 L 0405 - oceánová modrá
C00630
skladom 49,25 € skladom 49,25 €
+
-