Natrima! na bazény
Natrima! na bazény

Značka: Chemolak

Natrima! na bazény
Zatvoriť

Natrima! na bazény

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C00630

Natrima! na bazény

Farba NATRIMA na bazény je farba na bazény určená na povrchovú úpravu betónových plaveckých bazénov, okrasných záhradných jazierok a nádrží. Je možné ju použiť aj na povrchovú úpravu betónu, skarbonizovaných omietok, vlákno- cementu a asfaltových plôch.Farba sa nanáša štetcom, valčekom alebo…

Zobraziť viac
farba (2)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

skladom

Na predajni v Žiline dnes
U vás zajtra

+
-

Popis produktu

Farba NATRIMA na bazény je akrylátová farba na bazény určená na povrchovú úpravu betónových plaveckých bazénov, okrasných záhradných jazierok a nádrží. Je možné ju použiť aj na povrchovú úpravu betónu, skarbonizovaných omietok, vlákno- cementu a asfaltových plôch.

Farba NATRIMA na bazény sa vyznačuje dobrou odolnosťou voči poveternostným vplyvom, pôsobeniu vody, teplotným nárazom a dobrou odolnosťou voči oteru. Nanáša sa na suché čisté povrchy zbavené prachu a mastnoty. Betón a omietky musia byť vyzreté minimálne 4 – 6 mesiacov a betón nesmie byť upravovaný gletovaním alebo oceľovým hladidlom.

Farba sa nanáša štetcom, valčekom alebo striekaním obvykle v dvoch vrstvách, pričom prvý náter sa robí farbou zriedenou riedidlom C 6000 v pomere max.1:1 (stupeň riedenia závisí od savosti podkladu). Pri aplikácii druhej vrstvy Farby NATRIMA na bazény sa farba riedi už len podľa potreby vzhľadom na použitú aplikačnú techniku. (efarby.sk)

Náradie sa čistí riedidlom C 6000 alebo prípravkom P 8500. Pred použitím dôkladne premiešať! Farba nie je určená na povrchovú úpravu materiálov prichádzajúcich do priameho styku s potravinami, krmivami a pitnou vodou !

Orientačná výdatnosť: cca 12 m2/ l.

Riedidlo: C 6000.

Príklad postupu: Príklad aplikácie na betónový podklad:

- úprava povrchu pred úpravou

- 1 krát náter farbou NATRIMA na bazény zriedenou riedidlom C 6000 v pomere 1:1 (podľa savosti povrchu)

- 1 až 2 krát náter farbou NATRIMA na bazény nariedenou riedidlom C 6000 podľa spôsobu aplikácie, prípadne nenariedenou Farbou Interval medzi jednotlivými vrstvami náteru by mal byť 1 hod..Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 2
Dráždivý pre kožu, kategória nebezpečnosti 2
Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia kategória nebezpečnosti 3
Reprodukčná toxicita, kategória nebezpečnosti 2
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia kategória nebezpečnosti 2
2.2. Prvky označovania
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogramVýstražné slovo
NEBEZPEČENSTVO

Výstražné upozornenia
H 225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H 315 Dráždi kožu.
H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H 361d Podozrenie, že spôsobuje poškodenie nenarodeného dieťaťa.
H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
Bezpečnostné upozornenia
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 260 Nevdychujte pary/aerosóly.
P 263 Zabráňte kontaktu počas tehotenstva a dojčenia.
P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P 305 + P 351 + P 338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte
vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo
vyplachovaní.
P 304 + P 340 PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej
pohodlne dýchať.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.
Obsahuje: toluen, aceton, reakčná zmes xylenu s etylbenzénom
2.3. Iná nebezpečnosť nie je známa

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Chemolak

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (2) Natrima! na bazény

43,20 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
2,5 l 0405 - modrá
2,5 l C00630 2,5 l 0405 - modrá
C00630
skladom 43,20 € skladom 43,20 €
+
-
2,5 l 0521 - zelená
2,5 l C00631 2,5 l 0521 - zelená
C00631
skladom 43,20 € skladom 43,20 €
+
-