CERESIT CT 84 EXPRESS – Polyuretánové lepidlo
CERESIT CT 84 EXPRESS – Polyuretánové lepidlo

Značka: Ceresit

20,80 €s DPH

17,33 €bez DPH

CERESIT CT 84 EXPRESS – Polyuretánové lepidlo
Zatvoriť

CERESIT CT 84 EXPRESS – Polyuretánové lepidlo

Značka: Ceresit

Kód produktu: VAR-K002774

CERESIT CT 84 EXPRESS – Polyuretánové lepidlo

Polyuretánové lepidlo určené na lepenie polystyrénových dosiek v exteriéri. Lepidlo je nízkoexpanzné a oproti tradičným cementovým lepidlám má tepelnoizolačné vlastnosti podobné polystyrénu. Výdatnosť: až 10 m2/850 ml.

Zobraziť viac
balenie (1)

20,80 €s DPH

17,33 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-

Popis produktu

Polyuretánové lepidlo určené na lepenie polystyrénových dosiek v exteriéri.
Lepidlo je nízkoexpanzné a oproti tradičným cementovým lepidlám má tepelnoizolačné vlastnosti podobné polystyrénu. 
Je určené na použitie pri vykonávaní zatepľovacích prác pri novostavbách alebo pri rekonštrukciách existujúcich objektov. 
Už po cca 2 hodinách od nalepenia polystyrénových izolačných dosiek je možné pristúpiť k ich prebrúseniu, montáži hmoždiniek a následnému prestierkovaniu armovacej siete. 
Zároveň je vhodné aj na lepenie dosiek EPS a XPS prenového polystyrénu k podkladom ako keramické tehly, betón, drevo, OSB dosky, betónové tvárnice, sklo, bitúmen, asfaltové izolačné pásy alebo stavebná oceľ. 

Výdatnosť: 

- až 10 m2/850 ml

Príprava podkladu 

Podklad musí byť čistý, nosný, suchý, zbavený mastnoty, živíc, prachu a iných nečistôt znižujúcich priľnavosť. 
Nesúdržné omietky je potrebné odstrániť. 
Znečistené plochy, parotesné nátery a nátery s nízkou priľnavosťou je nutné úplne odstrániť. 
Miesta zasiahnuté plesňami a hubami dokonale očistite oceľovou kefou a ošetrite špeciálnym prípravkom. 
Staré neomietnuté murivo a súdržné nátery očistite, umyte vysokotlakovým prúdom vody a nechajte úplne vyschnúť.

Aplikácia 

Nádobu dôkladne pretrepte po dobu niekoľkých sekúnd, následne odstráňte poistku uzáveru a pri držaní uzáveru smerom nahor nasaďte aplikačnú pištoľ. 
Potom otvorte uzáver spúšte a stlačením uvoľníte lepidlo. 

Pred lepením polystyrénových dosiek ja nutné osadiť zakladacie lišty. 
Pri nanášaní lepidla držte aplikačnú pištoľ tak, aby bola nádoba s lepidlom otočená hore dnom. 

Lepidlo nanášajte po obvode dosky so zachovaním odstupu 2 cm od hrany dosky. 
Dosku priložte ku stene a ľahko dotlačte pomocou dlhej laty. 
Rovnosť povrchu lepených dosiek je možné korigovať do 20 minút. 

Čistenie 

Čerstvé zvyšky materiálu umyte čističom Ceresit PU Cleaner alebo acetónom - zaschnuté znečistenie je možné odstrániť iba mechanicky. 
Po odskrutkovaní nádoby je možné pištoľ očistiť použitím Ceresit PU Cleaner.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP)
Horľavý aerosól kategória 1
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Dráždivosť kože kategória 2
H315 Dráždi kožu.
Podráždenie očí kategória 2
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Senzibilizátor dýchacieho systému kategória 1
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
Senzibilizátor pokožky kategória 1
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Karcinogenita kategória 2
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Cieľový orgán: Podráždenie dýchacích ciest.
Špecifická toxicita cieľového orgánu - opakovanej expozícii kategória 2
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Prvky označovania

Výstražný piktogramVýstražné slovo:
Nebezpečenstvo
Obsahuje:
polymetylén-polyfenyl-izokyanát
Výstražné upozornenie: H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Prevencia:
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P260 Nevdychujte pary.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
Uchovávanie:

P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
Zneškodňovanie:

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Iná nebezpečnosť

U osôb alergických na diizokyanáty môže pri použití tohto výrobku dôjsť k alergickej reakcii.
Osoby trpiace astmou, ekzémami alebo kožnými problémami by sa mali vyhýbať kontaktu s týmto výrobkom vrátane kožného kontaktu.
V priestoroch so slabým vetraním by sa tento výrobok mal používať len s ochrannou maskou s vhodným protiplynovým filtrom (t.j. typu A1 v súlade s normou EN 14387).
Rozpúšťadlá obsiahnuté v produkte sa počas spracovávania vyparujú a ich pary môžu so vzduchom vytvárať výbušné / veľmi horľavé zmesi.
Tehotné ženy by sa bezpodmienečne mali vyhnúť vdýchnutiu a kontaktu s pokožkou.
Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).
Nasledujúce látky sú prítomné v koncentrácii >= 0,1% a spĺňajú kritériá pre PBT/vPvB alebo boli identifikované ako endokrinné disruptory (ED):
Táto zmes neobsahuje žiadne látky v koncentrácii ≥ koncentračný limit, ktoré sú vyhodnotené ako PBT, vPvB alebo ED.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Ceresit

Všetky varianty produktu (1) CERESIT CT 84 EXPRESS – Polyuretánové lepidlo

20,80 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,85 kg 0,85 kg K006894 0,85 kg
K006894
1-2 dni 20,80 € 1-2 dni 20,80 €
+
-