CERESIT TS 67 WINDOWS/FLEX - Pena na montáž okien a dverí
CERESIT TS 67 WINDOWS/FLEX - Pena na montáž okien a dverí

Značka: Ceresit

12,84 €s DPH

10,70 €bez DPH

CERESIT TS 67 WINDOWS/FLEX - Pena na montáž okien a dverí
Zatvoriť

CERESIT TS 67 WINDOWS/FLEX - Pena na montáž okien a dverí

Značka: Ceresit

Kód produktu: VAR-K005341

CERESIT TS 67 WINDOWS/FLEX - Pena na montáž okien a dverí

Jednozložková pištoľová polyuretánová pena určená na montáž okenných a dverných rámov, lepenie parapetov, prahov, vytváranie zvukotesných clôn a pod. Je rýchloschnúca s výbornými fixačnými parametrami a vysokou elasticitou.

Zobraziť viac
balenie (1)

12,84 €s DPH

10,70 €bez DPH

na objednávku

Na predajni v Žiline vo štvrtok, 06.10.2022
U vás v piatok, 07.10.2022

+
-

Popis produktu

Jednozložková pištoľová polyuretánová pena určená na montáž okenných a dverných rámov, lepenie parapetov, prahov, vytváranie zvukotesných clôn a pod.
Je rýchloschnúca s výbornými fixačnými parametrami a vysokou elasticitou.
Vytvára vynikajúcu tepelnú a akustickú izoláciu a spĺňa protipožiarnu triedu podľa DIN 4102-B1.
Je vhodná pre celoročné použitie.

Príprava podkladu

Podklad musí byť pevný, čistý, zbavený neprídržných častíc a prachu.
Na zvýšenie priľnavosti je možné minerálne podklady navlhčiť.

Aplikácia

Penu uskladnite minimálne 12 hodín pred použitím pri izbovej teplote.
Pred použitím penu pretrepte obsah minimálne počas 15 sekúnd.

Pri inštalácií okenných a drevných rámov a parapetov by nemala byť nanášaná vo vrstve väčšej ako 40 mm.
Pri vyplňovaní škár by ich šírka nemala presiahnuť 40 mm a hĺbka 100 mm.
Škáry odporúčame vypĺňať po vrstvách.

Penu z pištole a znečistených plôch odstráňte pomocou čističa TS 100.
Vytvrdnutú penu je možné odstrániť mechanicky.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP):
Aerosóly     kategória 1
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
Aerosóly     kategória 3
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Karcinogenita     kategória 2
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
Senzibilizátor dýchacieho systému    kategória 1
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii     kategória 3
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Špecifická toxicita cieľového orgánu - opakovanej expozícii     kategória 2
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
Senzibilizátor pokožky     kategória 1
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Dráždivosť kože     kategória 2
H315 Dráždi kožu.
Podráždenie očí     kategória 2
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Prvky označovania

Prvky označovania (CLP):
Výstražný piktogram
Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
P260 Nevdychujte pary.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Iná nebezpečnosť

U osôb alergických na diizokyanáty môže pri použití tohto výrobku dôjsť k alergickej reakcii.
Osoby trpiace astmou, ekzémami alebo kožnými problémami by sa mali vyhýbať kontaktu s týmto výrobkom vrátane kožného kontaktu.
V priestoroch so slabým vetraním by sa tento výrobok mal používať len s ochrannou maskou s vhodným protiplynovým filtrom (t.j. typu A1 v súlade s normou EN 14387).
Rozpúšťadlá obsiahnuté v produkte sa počas spracovávania vyparujú a ich pary môžu so vzduchom vytvárať výbušné / veľmi horľavé zmesi.
Tehotné ženy by sa bezpodmienečne mali vyhnúť vdýchnutiu a kontaktu s pokožkou.
Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Všetky varianty produktu (1) CERESIT TS 67 WINDOWS/FLEX - Pena na montáž okien a dverí

12,84 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
750 ml 0,75 L K005341 750 ml
K005341
na objednávku 12,84 € na objednávku 12,84 €
+
-