AQUAREX V2115 - Jednovrstvová farba 2v1
AQUAREX V2115 - Jednovrstvová farba 2v1

Značka: COLORLAK

17,28 €s DPH

14,40 €bez DPH

AQUAREX V2115 - Jednovrstvová farba 2v1
Zatvoriť

AQUAREX V2115 - Jednovrstvová farba 2v1

Sample icon Vzorkovník

Značka: COLORLAK

Kód produktu: VAR-CL00139

AQUAREX V2115 - Jednovrstvová farba 2v1

Odolná jednovrstvová farba so širokou škálou použitia na kov, drevo, drevené materiály, minerálne podklady, omietky, keramiky a rôzne druhy plastov. Odoláva UV žiarenou, vonkajším vplyvom s rýchlym zasychaním. Výdatnosť: cca 10-12 m2/L.

Zobraziť viac
farba (14)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

17,28 €s DPH

14,40 €bez DPH

3 dni

Na predajni v Žiline vo štvrtok
U vás v piatok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Odolná jednovrstvová farba so širokou škálou použitia na kov, drevo, drevené materiály, minerálne podklady, omietky, keramiky a rôzne druhy plastov.
Odoláva UV žiarenou, vonkajším vplyvom s rýchlym zasychaním. 
Farba je vhodná aj pre nátery pozinku (aj nového), medi, mosadze, hliníka a pre antikorózne nátery ocele pre vonkajšie aj vnútorné použitie.
Zároveň sa môže použiť aj ako základný antikorózny náter vo vodou riediteľných náterových systémoch. 

Výdatnosť: 

- cca 10-12 m2/L

Riedenie:

- vodou

Príprava podkladu

Všetky podklady musia byť pred aplikáciou zbavené nečistôt, mastnoty, zbytkov vosku, prachu a pod.
Musia byť suché, pevné a hladké. 

Kovové podklady:
Musia byť zbavené všetkých nečistôt, mastnoty a hlavne očistené od hrdze a všetkých zárodkov hrdze.
Problematické miesta ako hrany a rohy odporúčame netrieť samostatne.

Drevené podklady:
Odstráňte živicu, povrch prebrúste a odstráňte prach z brúsenia.
Vlhkosť dreva môže byť maximálne 12%.
V exteriéri drevo ochráňte napúšťadlom Lignostop.

Minerálne podklady:
Dôkladne odstráňte všetky nepriľnavé a nevhodné nátery a mechanické nečistoty.
Pri zatiaľ neupravovaných povrchoch odstráňte hrubé zrnka piesku, povrch prebrúste a vyrovnajte.
Podklady musia byť dostatočne pevné, vyzreté, suché a odizolované od vlhkosti.
Savé plochy najskôr penetrujte farbou zriedenou s vodou. 

Plasty:
Je potrebné ich dôkladne očistiť, odmastiť a jemne prebrúsiť brúsnym papierom č. 240-320.
Pre plasty s neurčitým zložením je potrebné najskôr otestovať priľnavosť farby. 

Aplikácia

Farbu je možné aplikovať striekaním, štetcom alebo valčekom. 
Optimálny estetický vzhľad pri metalických odtieňoch je možné dosiahnuť len pri vzduchovom striekaní. 
Pre aplikáciou farbu dôkladne premiešajte. 

Náter kovu - ako jednovrstvový náter:
Na pripravený podklad aplikujte 2 vrstvy farby v intervale 5 hodín. 
Následne nechajte dôkladne zaschnúť. 

Náter kovu - ako antikorózny základ:
Aplikujte 1-2 vrstvy farby so schnutím minimálne 5 hodín. 
Následne povrch prebrúste brúsnym papierom č. 220-320.
Ako vrchný náter aplikujte napr. Akrylcol lesk v 1-2 vrstvách v intervale 5 hodín.

Náter dreva v exteriéri:
Pre ochranu dreva aplikujte ochranný prostriedok Lignostop a nechajte zaschnúť 24 hodín.
Následne aplikujte Aquacol primer V2070 s dobou schnutia cca 4 hodiny. 
Po zaschnutí náteru povrch prebrúste brúsnym papierom č. 150-180 a odstráňte prach z brúsenia. 

Úprava minerálneho podkladu: 
Aplikujte Ekopen alebo farbu Aquarex zriedenú v pomere až 1:1 so schnutím minimálne 4 hodiny.
Po zaschnutí aplikujte 1-2 vrstvy farby. 

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác ihneď umyte vodou.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008

Prvky označovania 

Označovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008
Výstražné piktogramy

Výstražné slovo: Pozor
Nebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:
2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol

Výstražné upozornenia

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody / mydla.
P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

Ďalšie údaje: Obsah VOC: VR kat.A/i): 140 g/l. Obsahuje max. 80 g/l VOC.

Iná nebezpečnosť
PBT:

Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentný, bioakumulatívny a toxický) v
súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.
vPvB:

Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako vPvB (veľmi perzistentný a veľmi bioakumulatívny) v
súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke COLORLAK

Spoločnosť bola založená v roku 1925 Ing. Kirschnerom v Starom Měste.
Náterové hmoty vyrába od roku 1929 a po II. svetovej vojne sa výroba farieb stáva hlavným výrobným programom.
V súčasnosti sú najväčším českým výrobcom a distribútorom náterových hmôt.
Vyrábajú pestrý sortiment farieb a lakov na drevo, kovy, betón a minerálne podklady.
Produkcia zahŕňa aj výrobu sprejov, riedidiel a ďalších pomôcok.
Expandujú nie len pre veľkoobchodných partnerov, ale sústreďujú výrobu aj pre zabezpečenie maloobchodného predaja. 


Všetky varianty produktu (40) AQUAREX V2115 - Jednovrstvová farba 2v1

17,28 € - 243,30 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0857 - medená 0,6 L
0,6 L CL00140 0857 - medená 0,6 L
CL00140
skladom 20,40 € skladom 20,40 €
+
-
0857 - medená 4 L
4 L CL00141 0857 - medená 4 L
CL00141
dočasne vypredané 115,94 € dočasne vypredané 115,94 €
RAL 3001 - signálna červená 0,6 L
0,6 L CL00142 RAL 3001 - signálna červená 0,6 L
CL00142
3 dni 17,28 € 3 dni 17,28 €
+
-
RAL 3001 - signálna červená 4 L
4 L CL00143 RAL 3001 - signálna červená 4 L
CL00143
na objednávku 102,71 € na objednávku 102,71 €
+
-
RAL 3001 - signálna červená 9 L
9 L CL00144 RAL 3001 - signálna červená 9 L
CL00144
na objednávku 223,33 € na objednávku 223,33 €
+
-
RAL 3011 - hnedočervená 0,6 L
0,6 L CL00145 RAL 3011 - hnedočervená 0,6 L
CL00145
3 dni 17,28 € 3 dni 17,28 €
+
-
RAL 3011 - hnedočervená 4 L
4 L CL00146 RAL 3011 - hnedočervená 4 L
CL00146
na objednávku 102,71 € na objednávku 102,71 €
+
-
RAL 3011 - hnedočervená 9 L
9 L CL00147 RAL 3011 - hnedočervená 9 L
CL00147
na objednávku 224,58 € na objednávku 224,58 €
+
-
RAL 3020 - dopravná červená 0,6 L
0,6 L CL00148 RAL 3020 - dopravná červená 0,6 L
CL00148
3 dni 17,28 € 3 dni 17,28 €
+
-
RAL 3020 - dopravná červená 4 L
4 L CL00149 RAL 3020 - dopravná červená 4 L
CL00149
na objednávku 102,71 € na objednávku 102,71 €
+
-