EPONAL S 2300 - Základná matná epoxidová farba
EPONAL S 2300 - Základná matná epoxidová farba

Značka: Chemolak

Otázky & odpovede (2)

52,05 €s DPH

43,38 €bez DPH

EPONAL S 2300 - Základná matná epoxidová farba
Zatvoriť

EPONAL S 2300 - Základná matná epoxidová farba

Sample icon Vzorkovník

Značka: Chemolak

Otázky & odpovede: 1

Kód produktu: VAR-C00977

EPONAL S 2300 - Základná matná epoxidová farba

Základná epoxidová farba, ktorá je určená pre antikorózny náter kovových podkladov - oceľ, hliník, mosadz, zinok a pod. Primárnou účinnosťou tohto produktu je zabezpečiť dokonalú priľnavosť náterového systému. Výdatnosť: 6-9 m2/L.

Zobraziť viac
farba (2)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

52,05 €s DPH

43,38 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás v pondelok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Základná epoxidová farba, ktorá je určená pre antikorózny náter kovových podkladov - oceľ, hliník, mosadz, zinok a pod.
Primárnou účinnosťou tohto produktu je zabezpečiť dokonalú priľnavosť náterového systému.
Ako vrchný náter môžu byť použité epoxidové a polyuretánové náterové látky.

Výdatnosť:

- 6-9 m2/L

Tuženie:

- S 7300

Tužiaci pomer: 2,5 dielov farby : 1 diel tužidla

Riedenie:

- S 6300

- aplikácia štetcom: 5-10% riedidla
- aplikácia striekaním VT:
0-5% riedidla
- aplikácia striekaním NT:
10-20% riedidla

Príprava podkladu

Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, bez mastnoty, vlhkosti a iného znečistenia.
Zároveň musí byť otryskaný na stupeň čistoty Sa 2 1/2.
Pozinkované povrchy očistite 5% vodným roztokom amoniaku s prídavkom saponátu (napr. na 1 L vody pridajte 50 ml čpavkovej vody a 50 ml saponátu) a dôkladne rozotrite do vytvorenia peny.
Následne opláchnite čistou vodou a podklad nechajte dokonale vyschnúť.

Aplikácia

Najneskôr do 2 hodín od otryskania naneste základný náter, ktorý už je natužený a neriedený podľa zvoleného spôsobu aplikácie.
Aplikujte v jednej vrstve.

Čistenie náradia

Pracovné náradie po skončení prác očistite pomocou S 6300 alebo prípravkom P 8500.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3
Dráždivý pre kožu, kategória nebezpečnosti 2
Kožná senzibilizácia, kategória nebezpečnosti 1
Vážne poškodenie očí, kategória nebezpečnosti 1
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3
Nebezpečný pre vodné prostredie, kategória chronickej nebezpečnosti 2

Prvky označovania

Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H 226 Horľavá kvapalina a pary.
H 315 Dráždi kožu.
H 317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H 318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H 335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H 411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH 205 Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia

P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P 305 + P 351 + P 338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.

Obsahuje: Trizink bis(ortofosfat), Butan-1-ol, reakčná zmes etylbenzénu a xylénu, BisfenolA-epichlorhydrin epoxidová živica

Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

1 otázka
1 odpoveď
Pavol Tajboš
viete mi poslať EPONAL S 2302 so železitou sľudou,tvrdiaca prísada S 7302 a riedidlo S 6300 ? Pavol

Pýtal sa Pavol Tajboš, 19. júl 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
28. júl 2021

Dobrý deň. Daný výrobok sa momentálne nenachádza v našom portfóliu výrobkov. Kontaktujte nás na t.č. 041/2028892 a skúsili by sme s dodávateľom dohodnúť jeho možné dodanie.

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Chemolak

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (6) EPONAL S 2300 - Základná matná epoxidová farba

52,05 € - 245,02 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
5 L 0100 - biela
5 L C00978 5 L 0100 - biela
C00978
skladom 138,51 € skladom 138,51 €
+
-
10 L 0100 - biela
10 L C00979 10 L 0100 - biela
C00979
na objednávku 245,02 € na objednávku 245,02 €
+
-
5 L 0110 - šedá
5 L C00981 5 L 0110 - šedá
C00981
skladom 102,03 € skladom 102,03 €
+
-
10 L 0110 - šedá
10 L C00982 10 L 0110 - šedá
C00982
na objednávku 204,29 € na objednávku 204,29 €
+
-
0110 - šedá 2,5 L
2,5 L C04204 0110 - šedá 2,5 L
C04204
skladom 52,05 € skladom 52,05 €
+
-
0100 - biela 2,5 L
2,5 L C04205 0100 - biela 2,5 L
C04205
skladom 70,88 € skladom 70,88 €
+
-