DREVOLAK S 1012 - Vonkajší syntetický lak
DREVOLAK S 1012 - Vonkajší syntetický lak

Značka: Chemolak

12,88 €s DPH

10,73 €bez DPH

DREVOLAK S 1012 - Vonkajší syntetický lak
Zatvoriť

DREVOLAK S 1012 - Vonkajší syntetický lak

Sample icon Vzorkovník

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C00038

DREVOLAK S 1012 - Vonkajší syntetický lak

Syntetický lak na drevo pre povrchovú úpravu dreva v interiéri a exteriéri - náter štítov domov, záhradného nábytku, plotov a pod. Má výbornú odolnosť voči vplyvom počasia a UV žiarenia. Výdatnosť: 12-15 m2/L.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

12,88 €s DPH

10,73 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v utorok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Syntetický lak na drevo pre povrchovú úpravu dreva v interiéri a exteriéri - náter štítov domov, záhradného nábytku, plotov a pod.
Má výbornú odolnosť voči vplyvom počasia a UV žiarenia.
Používa sa ako základný aj vrchný lak.

Výdatnosť: 

- 12-15 m2/L

Riedenie:

- S 6006 (aplikácia štetcom)
- S 6001 (aplikácia striekaním)

- aplikácií štetcom: 10-15% riedidla
- aplikácií striekaním:
15-20% riedidla

Príprava podkladu

Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, bez mastnoty, vosku, živice a iných nečistôt.
Vlhkosť dreva by nemala byť viac ako 12%.
Povrch pred aplikáciou laku prebrúste brúsnym papierom.
Pred lakovaním dreva v exteriéri odporúčame ako prvé aplikovať ochranný biocídny prípravok v 1357.

Aplikácia

Aplikácia laku je možná natieraním štetcom alebo striekaním.
Po 24 hodinách od aplikácie základného impregnačného náteru povrch prebrúste, odstráňte prach z brúsenia a aplikujte prvú vrchnú vrstvu.
Na prebrúsenie vrstvy odporúčame brúsny papier na drevo č- 150-180.
Po brúsení odstráňte prach z brúsenia.
Následne aplikujte druhú, finálnu vrstvu laku.

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác očistite pomocou riedidla C 6000.

Identifikácia nebezpečnosti

Identifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3
Toxicita pre špecifický orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3

Prvky označovania

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražné 
piktogramy:

Výstražné slovo: Pozor

Výstražné upozornenia

H 226 Horľavá kvapalina a pary.
H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenia

P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 261 Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov.
P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P 304 + P 340 PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.

Obsahuje:
uhľovodíky C9-C11, n-alkány, izoalkány, cyklické, <2% aromáty; reakčná zmes etylbenzénu a xylénu

Iná nebezpečnosť 

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (3) DREVOLAK S 1012 - Vonkajší syntetický lak

12,88 € - 130,85 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,75 L bezfarebný 0,75 L C00038 0,75 L bezfarebný
C00038
skladom 12,88 € skladom 12,88 €
+
-
2,5 L bezfarebný 2,5 L C00039 2,5 L bezfarebný
C00039
skladom 38,78 € skladom 38,78 €
+
-
bezfarebný 10 L 10 L C04102 bezfarebný 10 L
C04102
na objednávku 130,85 € na objednávku 130,85 €
+
-