S 1012 Syntetický lak - vonkajší
S 1012 Syntetický lak - vonkajší

Značka: Chemolak

S 1012 Syntetický lak - vonkajší
Zatvoriť

S 1012 Syntetický lak - vonkajší

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C00038

S 1012 Syntetický lak - vonkajší

Lak na drevo v exteriéri S 1012 používame na transparentnú povrchovú úpravu dreva v interiéroch a exteriéroch. Používa sa ako základný aj vrchný lak. Lak obsahuje zmes špeciálnych alkydových živíc s prídavkom aditív a UV absorbérov, čo Vám zabezpečí kvalitný bezfarebný náter dreva v exteriéri. Pre…

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

skladom

Na predajni v Žiline dnes
U vás zajtra

+
-

Popis produktu

Lak na drevo v exteriéri S 1012 používame na transparentnú povrchovú úpravu dreva v interiéroch a exteriéroch. Používa sa ako základný aj vrchný lak.

Lak obsahuje zmes špeciálnych alkydových živíc v bezaromátovom benzíne s prídavkom aditív a UV absorbérov, čo Vám zabezpečí kvalitný bezfarebný náter dreva v exteriéri. 

Nanášanie: Lak na drevo v exteriéri S 1012 sa nanáša striekaním alebo natieraním štetcom. Riedi sa riedidlom S 6006. Vysoká vlhkosť vzduchu a nízka teplota prostredia predlžuje zasychanie. Náter zaschnutý na vzduchu (20°C/50 % vlhkosť) je možné pretrieť ďalšou vrstvou náteru najskôr po 24 hod.

Pre interiér sa odporúčajú 1 - 2 vrstvy a pre exteriér 2 - 3 vrstvy. Náradie čistíme riedidlom S 6006 alebo C 6000. Pred použitím objem Laku na drevo v exteriéri S 1012 dokonale premiešajte!(www.efarby.sk) Nepoužívať na nátery prichádzajúce do styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou, na natieranie detského nábytku a hračiek.

Orientačná výdatnosť: 12 - 15 m2/ l (pri hrúbke 30 ?m)

Riedidlo: S 6006.

Príklad postupu: Náter dreva

- úprava povrchu pred náterom

- odstránenie živičných škvŕn z dreva špachtľou alebo riedidlom C 6000, prebrúsenie a očistenie podkladu.

- 1 krát S 1012 natieranie štetcom, výtokový čas cca 20 - 30 s. - po 24 hod. jemné prebrúsenie brúsnym papierom (podľa potreby a požiadaviek).

- krát S 1012, natieranie štetcom, výtokový čas cca 50 - 60 s. Životnosť náterového systému uvedeného v príklade postupu je pri dodržaní predpísanej predpovrchovej úpravy a podmienok pri nanášaní, v závislosti od počtu nanesených vrstiev a celkovej hrúbky náterového systému 5 - 7 rokov.Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3
Toxicita pre špecifický orgán – jednorázová expozícia, kategória nebezpečnosti 3
2.2. Prvky označovania
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogramVýstražné slovo
POZOR

Výstražné upozornenia
H 226 Horľavá kvapalina a pary.
H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Bezpečnostné upozornenia
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 261 Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov.
P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P 304 + P 340 PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej
pohodlne dýchať.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.

Obsahuje: uhľovodíky C9-C11, n-alkány, izoalkány, cyklické, <2% aromáty; reakčná zmes
etylbenzénu a xylénu
2.3. Iná nebezpečnosť nie je známa

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (2) S 1012 Syntetický lak - vonkajší

11,29 € - 33,97 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,75 l bezfarebný 0,75 l C00038 0,75 l bezfarebný
C00038
skladom 11,29 € skladom 11,29 €
+
-
2,5 l bezfarebný 2,5 l C00039 2,5 l bezfarebný
C00039
skladom 33,97 € skladom 33,97 €
+
-