PATTEX CHEMOPRÉN - Riedidlo PROFI
PATTEX CHEMOPRÉN - Riedidlo PROFI

Značka: Pattex

13,94 €s DPH

11,62 €bez DPH

PATTEX CHEMOPRÉN - Riedidlo PROFI
Zatvoriť

PATTEX CHEMOPRÉN - Riedidlo PROFI

Značka: Pattex

Kód produktu: VAR-K005104

PATTEX CHEMOPRÉN - Riedidlo PROFI

Riedidlo na riedenie kontaktných lepidiel Chemoprén PROFI a KLASIK. Zároveň je vhodné na čistenie pracovného náradia, ktoré prichádza do styku s lepidlom.

Zobraziť viac
balenie (1)

13,94 €s DPH

11,62 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline v utorok
U vás v stredu

+
-

Popis produktu

Riedidlo na riedenie kontaktných lepidiel Chemoprén PROFI a KLASIK.
Zároveň je vhodné na čistenie pracovného náradia, ktoré prichádza do styku s lepidlom.
Riedidlo je vhodné aj na zhotovovanie predbežných náterov pred lepením lepidla Chemoprén, najmä na veľmi nasiakavých podkladoch.

Použitie

Riedidlo opatrne primiešajte do lepidla.
Pri zriedení v pomere 2:1 s lepidlom vzniká základný náter - penetrácia, ktorý sa používa ako predbežná úprava pred lepením na nasiakavých podkladoch.
Pri použití na nástrekové nanášanie lepidla rieďte v pomere 1 diel lepidla a 0,5 dielu riedidla.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP):
Horľavé kvapaliny kategória 2
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
Dráždivosť kože kategória 2
H315 Dráždi kožu.
Podráždenie očí kategória 2
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Cieľový orgán: Centrálny nervový systém
Aspiračná nebezpečnosť kategória 1
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
Akútne nebezpečenstvo pre vodnú zložku životného prostredia kategória 1
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
Chronické nebezpečenstvá pre vodné prostredie kategória 1
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania

Prvky označovania (CLP):
Výstražný piktogram


Obsahuje cyklohexán
Etyl-acetát
Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu hmly/pár.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P331 Nevyvolávajte zvracanie.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Iná nebezpečnosť

Tehotné ženy by sa bezpodmienečne mali vyhnúť vdýchnutiu a kontaktu s pokožkou.
Rozpúšťadlá obsiahnuté v produkte sa počas spracovávania vyparujú a ich pary môžu so vzduchom vytvárať výbušné / veľmi horľavé zmesi.
Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Pattex

O značke Pattex

Značka Pattex vznikla v roku 1956 a spôsobila revolúciu na trhu s lepidlami.
Najskôr sa lepidlá stali obľúbené medzi opravármi obuvi. 
Postupom času sa rozvíjali nie len veľkostí balení do ktorých sa lepidlá plnili, ale značka sa sústredila aj na rozvoj nových špecializovaných produktov, ktoré by boli využiteľné aj v ďalších oblastiach domácnosti, stavby alebo priemyslu.
Hlavným cieľom značky je na vyspelých trhoch ponúknuť kompletné portfólio produktov bez obsahu nebezpečných rozpúšťadiel.
Pattex poskytuje svojim zákazníkom netoxické produkty, ktoré nemôžu negatívne ovplyvniť ich zdravie ani životné prostredie.

Všetky varianty produktu (1) PATTEX CHEMOPRÉN - Riedidlo PROFI

13,94 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
1 l 1 L K005104 1 l
K005104
1-2 dni 13,94 € 1-2 dni 13,94 €
+
-