PATTEX CHEMOPRÉN EXTRÉM PROFI - Lepidlo pre namáhané spoje
PATTEX CHEMOPRÉN EXTRÉM PROFI - Lepidlo pre namáhané spoje

Značka: Pattex

20,67 €s DPH

17,23 €bez DPH

PATTEX CHEMOPRÉN EXTRÉM PROFI - Lepidlo pre namáhané spoje
Zatvoriť

PATTEX CHEMOPRÉN EXTRÉM PROFI - Lepidlo pre namáhané spoje

Značka: Pattex

Kód produktu: VAR-K005102

PATTEX CHEMOPRÉN EXTRÉM PROFI - Lepidlo pre namáhané spoje

Kontaktné lepidlo s veľmi vysokou pevnosťou na extrémne namáhané spoje, ktoré odoláva vode, dlhodobému namáhaniu a ohybu. Vhodné na lepenie: kože, dreva, gumy, kovov, preglejky a pod. Spotreba: cca 250-350 ml/m2.

Zobraziť viac
balenie (2)

20,67 €s DPH

17,23 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline zajtra
U vás v pondelok

+
-

Popis produktu

Kontaktné lepidlo s veľmi vysokou pevnosťou na extrémne namáhané spoje, ktoré odoláva vode, dlhodobému namáhaniu a ohybu. Vhodné na lepenie: kože, dreva, gumy, kovov, preglejky a pod. 
Vhodné na lepenie izolačných materiálov priestoroch vystavených vyšším teplotám.
Nie je vhodné na lepenie polystyrénu, teflónu, PE, mäkčeného PVC a PP.
Nepoužívajte lepidlo na spoje, ktoré prichádzajú do kontaktu s pitnou vodou a potravou.

Spotreba: 

- cca 250-350 ml/m2 pri obojstrannom nánose

Riedenie:

- riedidlo Chemoprén

Príprava podkladu

Lepený materiál musí byť čistý, suchý, zbavený mastnoty a prachu.
Pri lepení hladkých materiálov, ako je kov či plasty, dodatočným zdrsnením plôch zvýšite pevnosť spoja.
Porézne alebo príliš savé materiály je vhodné pred lepením najmenej raz pretrieť lepidlom zriedeným riedidlom Chemoprén v pomere 2:1.

Aplikácia

Pred použitím lepidlo dôkladne premiešajte.
Nanášajte v tenkej vrstve zubovou stierkou, štetcom alebo valčekom na obe plochy.
Vrstvu lepidla nechajte odvetrať cca 10-15 minút, potom obidva lepené diely priložte a pevne stlačte.
Pre pevnosť spoja je rozhodujúca sila stlačenia, nie doba trvania tlaku.
Konečná pevnosť je dosiahnutá po 24 hodinách. 

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP):
Horľavé kvapaliny kategória 2
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
Dráždivosť kože kategória 2
H315 Dráždi kožu.
Podráždenie očí kategória 2
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Cieľový orgán: Centrálny nervový systém
Chronické nebezpečenstvá pre vodné prostredie kategória 1
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Akútne nebezpečenstvo pre vodnú zložku životného prostredia kategória 1
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

Prvky označovania

Prvky označovania (CLP):
Výstražný piktogram


Obsahuje cyklohexán
Etyl-acetát
Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Doplňujúce informácie Obsahuje: kolofónia Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu hmly/pár.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Iná nebezpečnosť

Tehotné ženy by sa bezpodmienečne mali vyhnúť vdýchnutiu a kontaktu s pokožkou.
Rozpúšťadlá obsiahnuté v produkte sa počas spracovávania vyparujú a ich pary môžu so vzduchom vytvárať výbušné / veľmi horľavé zmesi.
Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Pattex

O značke Pattex

Značka Pattex vznikla v roku 1956 a spôsobila revolúciu na trhu s lepidlami.
Najskôr sa lepidlá stali obľúbené medzi opravármi obuvi. 
Postupom času sa rozvíjali nie len veľkostí balení do ktorých sa lepidlá plnili, ale značka sa sústredila aj na rozvoj nových špecializovaných produktov, ktoré by boli využiteľné aj v ďalších oblastiach domácnosti, stavby alebo priemyslu.
Hlavným cieľom značky je na vyspelých trhoch ponúknuť kompletné portfólio produktov bez obsahu nebezpečných rozpúšťadiel.
Pattex poskytuje svojim zákazníkom netoxické produkty, ktoré nemôžu negatívne ovplyvniť ich zdravie ani životné prostredie.

Všetky varianty produktu (2) PATTEX CHEMOPRÉN EXTRÉM PROFI - Lepidlo pre namáhané spoje

20,67 € - 84,88 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
1 l 1 L K005102 1 l
K005102
1-2 dni 20,67 € 1-2 dni 20,67 €
+
-
4,5 l 4,5 L K005103 4,5 l
K005103
1-2 dni 84,88 € 1-2 dni 84,88 €
+
-