Pamakryl MAT - Vrchná univerzálna farba na kov, drevo a betón
Pamakryl MAT - Vrchná univerzálna farba na kov, drevo a betón

Značka: PAM

12,31 €s DPH

10,26 €bez DPH

Pamakryl MAT - Vrchná univerzálna farba na kov, drevo a betón
Zatvoriť

Pamakryl MAT - Vrchná univerzálna farba na kov, drevo a betón

Sample icon Vzorkovník

Značka: PAM

Kód produktu: VAR-PAM0385

Pamakryl MAT - Vrchná univerzálna farba na kov, drevo a betón

Univerzálna akrylátová farba s mnohostranným použitím - murivo, stierky, betón, tehly, sadrokartón, lepenka, papier, drevo v interiéri a exteriéri. Je možné ho použiť aj na náter materiálov, ktoré sú využívané v potravinárskych prevádzkach (len nepriamo styk s potravinami) a v zdravotníckych…

Zobraziť viac
farba (22)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

12,31 €s DPH

10,26 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline dnes
U vás v pondelok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Univerzálna akrylátová farba s mnohostranným použitím - murivo, stierky, betón, tehly, sadrokartón, lepenka, papier, drevo v interiéri a exteriéri. 
Je možné ho použiť aj na náter materiálov, ktoré sú využívané v potravinárskych prevádzkach (len nepriamo styk s potravinami) a v zdravotníckych zariadeniach. 

Výdatnosť:

- cca 6-8 m2/kg v jednej vrstve 

Riedenie

- vodou

Príprava podkladu 

Povrch musí byť čistý, suchý, zbavený nečistôt, hrdze, prachu a starých nesúdržných náterov. 

Aplikácia 

Farbu nanášajte štetcom, valcom alebo striekaním. 

Náter na omietku, betón, sadrokartón a pod.:

Podklad ošetrite penetračným náterom Pamakryl PEF zriedeným podľa uvedeného pomeru. 
Po uschnutí penetračného náteru naneste 1 nátery Pamakrylu MAT. 

Náter na neošetrené drevo: 

Drevo ošetrite impregnačným ochranným prostriedkom. 
Po vyschnutí urobte záikladný náter farbou PAM Základná farba na drevo v 1-2 vrstvách. 
Jednotlivé vrstvy po zaschnutí prebrúste brúsnym papierom č. 150-180. 
Následne naneste dva nátery Pamakrylu MAT. 

Náter na kov a pozinkovaný plech: 
Ako prvé je potrebné ošetriť podklad vhodným antikorozným náterom napr. Kovokrylom. 
Po dostatočnom uschnutí naneste dve vrstvy Pamakrylu MAT. 

Čistenie náradia 

Po skončení prác očistite náradie vodou. Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP/GHS):

Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.
2.2 Prvky označovania

Výstražný piktogram:
Žiadne.
Výstražné slovo:
Žiadne.
Výstražné upozornenia:
Žiadne.
Doplňujúce vety o nebezpečnosti:
EUH 208 Obsahuje zmes 5-chlor-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať
alergickú reakciu.
Bezpečnostné upozornenia:
P102 - Uchovávajte mimo dosahu deti.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302+P352-PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P 501 - Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním na mieste zberu nebezpečného odpadu.
Doplňujúce informácie na etikete:
VOC-kategória a podkategória výrobku: A/d
Hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 130 g/l.
Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie:
50 g/l.
2.3 Iná nebezpečnosť

Zmes neobsahuje látky perzistentné, bioakumulatívne a toxické alebo vysoko perzistentné a vysoko
bioakumulatívne podľa kritérii v prílohe XIII. Nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení, nespĺňa
kritéria pre PBT / vPvB.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke PAM

 

 

Popredný výrobca náterových hmôt a omietok v Slovenskej republike.

 

Celý sortiment produkcie je postavený na báze disperzií , čím sa firma stala unikátnym výrobcom podporujúcim ekológiu.

Starostlivosť o zákazníka a zabezpečenie poradenskej a konzultačnej činnosti je prvoradým cieľom spoločnosti PAM – ak s.r.o., rovnako tak kvalita produktu.

 

Všetky varianty produktu (66) Pamakryl MAT - Vrchná univerzálna farba na kov, drevo a betón

7,33 € - 78,34 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,4 kg biely
0,4 kg PAM0385 0,4 kg biely
PAM0385
skladom 7,33 € skladom 7,33 €
+
-
biely 0,7 kg
0,7 kg PAM0386 biely 0,7 kg
PAM0386
skladom 10,71 € skladom 10,71 €
+
-
biely 4 kg
4 kg PAM0387 biely 4 kg
PAM0387
na objednávku 55,89 € na objednávku 55,89 €
+
-
0,4 kg slonová kosť
0,4 kg PAM0388 0,4 kg slonová kosť
PAM0388
skladom 7,33 € skladom 7,33 €
+
-
slonová kosť 0,7 kg
0,7 kg PAM0389 slonová kosť 0,7 kg
PAM0389
skladom 10,71 € skladom 10,71 €
+
-
slonová kosť 4 kg
4 kg PAM0390 slonová kosť 4 kg
PAM0390
na objednávku 55,89 € na objednávku 55,89 €
+
-
0,4 kg tmavo sivý
0,4 kg PAM0391 0,4 kg tmavo sivý
PAM0391
skladom 7,33 € skladom 7,33 €
+
-
0,7 kg tmavo sivý
0,7 kg PAM0392 0,7 kg tmavo sivý
PAM0392
skladom 10,71 € skladom 10,71 €
+
-
4 kg tmavo sivý
4 kg PAM0393 4 kg tmavo sivý
PAM0393
na objednávku 55,89 € na objednávku 55,89 €
+
-
0,4 kg tmavo zelený 0,4 kg PAM0394 0,4 kg tmavo zelený
PAM0394
skladom 7,33 € skladom 7,33 €
+
-