IN-EPOX 4090 TOP COAT - Živica na odliatky do 2 mm
IN-EPOX 4090 TOP COAT - Živica na odliatky do 2 mm

Značka: IN-CHEMIE

29,48 €s DPH

24,57 €bez DPH

IN-EPOX 4090 TOP COAT - Živica na odliatky do 2 mm
Zatvoriť

IN-EPOX 4090 TOP COAT - Živica na odliatky do 2 mm

Sample icon Vzorkovník

Značka: IN-CHEMIE

Kód produktu: VAR-EZ0009

IN-EPOX 4090 TOP COAT - Živica na odliatky do 2 mm

2-komponentný uzatvárací náter vhodný na plochy, ktoré sú ľahko až stredne zaťažované. Vyznačuje sa dobrou chemickou a mechanickou odolnosťou, UV stabilitou, minimálnym zápachom a ľahkou aplikáciou. Výdatnosť: 0,4 - 0,6 kg/m2.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

29,48 €s DPH

24,57 €bez DPH

3 dni

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás vo štvrtok

Produkt na zákazku - potrebná platba vopred.

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

2-komponentný uzatvárací náter vhodný na plochy, ktoré sú ľahko až stredne zaťažované.
Vyznačuje sa dobrou chemickou a mechanickou odolnosťou, UV stabilitou, minimálnym zápachom a ľahkou aplikáciou.

Pre bližšie informácie o spotrebe nás kontaktujte prostredníctvom vypracovanie cenovej ponuky alebo na našej zákazníckej linke.

Výdatnosť: 

- 0,4 - 0,6 kg/m2

- hladký náter: 2 x 0,4 kg/m2
- protišmykový náter na presyp z farebného piesku:
1-2 x 0,6 kg/m2

Miešanie zložiek:
- miešací pomer:
 zložka A : zložka B = 2,3:1 hmotnostne
- miešací postup:

Najskôr premiešajte zložku A. 
Následne do zložky A pridajte zložku B a dôkladne miešajte aspoň 2 minúty.
Dbajte na to, aby sa do zmesi dostalo čo najmenej vzduchu.
Pre miešanie je vhodné elektrické nízkootáčkové miešadlo, prípadne iné vhodné zariadenie.

Spracovateľnosť:
- teplota +10°C: cca 50 minút
- teplota +20°C: cca 40 minút
- teplota +30°C: cca 30 minút

Príprava podkladu

Pred aplikáciou hmoty je potrebné úplne odstrániť všetky nesúdržné časti, prach a pod.
V prípade potreby realizujte skúšobný náter.

Aplikácia

Na pripravený podklad a po prípadnom skúšobnom nátere aplikujte hmotu kovovým hladidlom a následne povrch upravte velúrovým valcom.
Dajte pozor, aby nedošlo k uvoľňovaniu chĺpkov z valca.
Aplikačnú metódu je potrebné vopred vyskúšať za konkrétnych aplikačných podmienok.
Vrstva na povrchu vytvára jednotný vzhľad.

Vytvrdzovanie:
+10°C: pochôdzny po 48 hodinách / ľahko zaťažiteľný po cca 4 dňoch / plne zaťažiteľný po cca 7 dňoch
+20°C: pochôdzny po 20 hodinách / ľahko zaťažiteľný po cca 2 dňoch / plne zaťažiteľný po cca 3 dňoch
+30°C: pochôdzny po 18 hodinách / ľahko zaťažiteľný po cca 2 dňoch / plne zaťažiteľný po cca 2 dňoch

Pretierateľnosť:
+10°C: minimálna čakacia doba 30 hodín a maximálna čakacia doba 3 dni
+20°C: minimálna čakacia doba 24 hodín a maximálna čakacia doba 2 dni
+30°C: minimálna čakacia doba 18 hodín a maximálna čakacia doba 1 deň

Čistota náradia

Všetko aplikačné náradie je nutné udržiavať v čistote.
Vhodný čistiaci prostriedok je technický acetón.
Vytvrdnutý produkt je možné odstrániť mechanicky.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi (zložka A)

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia ES 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 2, H411

Prvky označovania
Výstražné piktogramy


Signálne slovo:
 Varovanie

Nebezpečné látky:
epoxidová živica (priemerná početná molekulová hmotnosť ≤ 700)
(alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14)
formaldehyd, oligomérny reakčný produkt s 1-chlor-2,3-epoxypropánom a fenolom

Výstražné upozornenia

H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 Toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P261 Zamedzte vdychovaniu pár a aerosólov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.
P302+P352 Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305+P351+P338 Pri zasiahnutí očí: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou.
Vyberte si kontaktné šošovky, ak sú nasadené.
P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva vyhľadajte lekársku pomoc.
P362 Kontaminovaný odev si dajte dole.
P501 Odstráňte obal podľa platných predpisov.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi (zložka B)

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia ES 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.
Acut Tox. 4, H302
Acut. Inha. 4, H332
Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1, H317
Aquatic chronic 3, H412

Prvky označovania

Výstražné piktogramy


Signálne slovo:
 Nebezpečenstvo

Nebezpečné látky:
polyaminový adukt
formaldehyd, polymér s N-(3-aminopropyl)-1,3-propandiamín
karbomonocyklická alkylovaná zmes

Výstražné upozornenia

H302+H332 Zdraviu škodlivý pri požití a vdychovaní.
H314 Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P261 Zamedzte vdychovaniu pár a aerosólov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.
P302+P352 Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305+P351+P338 Pri zasiahnutí očí: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou.
Vyberte si kontaktné šošovky, ak sú nasadené.
P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva vyhľadajte lekársku pomoc.
P362 Kontaminovaný odev si dajte dole.
P501 Odstráňte obal podľa platných predpisov.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: IN-CHEMIE

O značke IN-CHEMIE

IN-CHEMIE sa viac ako 10 rokov zaoberá vývojom a výrovou polymérnych hmôt, ktoré poskytujú kvalitu.
Cieľom tvorby polymérnych hmôt je zákazníkovi poskytnúť čo najkvalitnejšie produkty.

Všetky varianty produktu (3) IN-EPOX 4090 TOP COAT - Živica na odliatky do 2 mm

29,48 € - 529,20 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
číra 1,5 kg
1,5 kg EZ0010 číra 1,5 kg
EZ0010
3 dni 29,48 € 3 dni 29,48 €
+
-
číra 4,5 kg
4,5 kg EZ0011 číra 4,5 kg
EZ0011
3 dni 70,76 € 3 dni 70,76 €
+
-
číra 28 kg
28 kg EZ0012 číra 28 kg
EZ0012
3 dni 529,20 € 3 dni 529,20 €
+
-