HB BODY F255 - Dvojzložkový tmel s hliníkom
HB BODY F255 - Dvojzložkový tmel s hliníkom

Značka: HB BODY

HB BODY F255 - Dvojzložkový tmel s hliníkom
Zatvoriť

HB BODY F255 - Dvojzložkový tmel s hliníkom

Značka: HB BODY

Kód produktu: VAR-HB056

HB BODY F255 - Dvojzložkový tmel s hliníkom

Dvojzložkový polyesterový tmel s hliníkom s použitím na kovové i drevené povrchy. Má veľkú plniacu schopnosť, jemnú konzistenciu s dobrými vlastnosťami aj v hrubšej vrstve. Dobre znáša otrasy, chvenie a je rýchloschnúci.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

1-2 dni

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás vo štvrtok

+
-

Popis produktu

Dvojzložkový polyesterový tmel s hliníkom s použitím na kovové i drevené povrchy.
Má veľkú plniacu schopnosť, jemnú konzistenciu s dobrými vlastnosťami aj v hrubšej vrstve.
Dobre znáša otrasy, chvenie a je rýchloschnúci.

Tuženie: 

- maximálne 2-3% (tužidlo sa dodáva s tmelom)

Príprava podkladu 

Opravovaný povrch zdrsnite prebrúsením. 
Odstráňte koróziu a podklad očistite od nečistôt. 
Vykonajte odmastenie pomocou Antisil 770/771. 

Aplikácia

Pripravte a zmiešajte si potrebné množstvo tmelu s tužidlom. 
Dobre premiešajte a aplikujte pomocou pružnej stierky.
hrúbka jednej vrstvy ba mala byť cca 2-5 mm. 
nanesený tmel nechajte vytvrdnúť a následne vykonajte prebrúsenie brúsnym papierom so zrnitosťou P120. 

Prd aplikáciou vrchných náterov je nutné pretmelenie jemným tmelom, väčšie plochy striekacím tmelom a základovým plničom BODY 3:1, 4:1 alebo 5:1.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovania

Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.

Výstražné piktogramyVýstražné slovo:
Nebezpečenstvo
Nebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:
styrén

Výstražné upozornenia
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
H372 Spôsobuje poškodenie sluchových orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Expozičný vstup: Vdýchnuť/inhalácia.

Bezpečnostné upozornenia
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P241 Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie] zariadenie do výbušného prostredia.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.

Iná nebezpečnosť
Výsledky posúdenia PBT a vPvB
PBT:
Nepoužiteľný
vPvB:
Nepoužiteľný

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: HB BODY

Všetky varianty produktu (2) HB BODY F255 - Dvojzložkový tmel s hliníkom

4,75 € - 9,93 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
strieborná 250 g
0,25 kg HB057 strieborná 250 g
HB057
1-2 dni 4,75 € 1-2 dni 4,75 €
+
-
strieborná 1 kg
1 kg HB058 strieborná 1 kg
HB058
1-2 dni 9,93 € 1-2 dni 9,93 €
+
-