DEN BRAVEN QUARTZ FX C2TE - Flexibilné lepidlo na STAMP, obklady a dlažbu
DEN BRAVEN QUARTZ FX C2TE - Flexibilné lepidlo na STAMP, obklady a dlažbu

Značka: Den Braven

Otázky & odpovede (4)

DEN BRAVEN QUARTZ FX C2TE - Flexibilné lepidlo na STAMP, obklady a dlažbu
Zatvoriť

DEN BRAVEN QUARTZ FX C2TE - Flexibilné lepidlo na STAMP, obklady a dlažbu

Sample icon Vzorkovník

Značka: Den Braven

Otázky & odpovede: 2

Kód produktu: VAR-BD00005

DEN BRAVEN QUARTZ FX C2TE - Flexibilné lepidlo na STAMP, obklady a dlažbu

Cementové lepidlo určené na lepenie obkladov, dlažieb, izolačných materiálov alebo ako základné lepidlo pri technike STAMP. Má predĺženú dobu schnutia a znížený sklz. Výdatnosť: obkladanie (3,5 kg/m2); STAMP (7 kg/m2).

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

1-2 dni

Na predajni v Žiline v utorok
U vás v stredu

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Cementové lepidlo určené na lepenie obkladov, dlažieb, izolačných materiálov alebo ako základné lepidlo pri technike STAMP.
Má predĺženú dobu schnutia a znížený sklz.
Vhodné je tiež na stierkovanie fasádnych minerálnych izolačných dosiek a polystyrénu s použitím armovacej sieťky.
Vyhovuje európskej norme STN EN 12004:2007 + A1:2012 pre typ C2TE.

Spotreba:

- STAMP: 7 kg/m2
- obkladanie:
3,5 kg/m2

Spotreba podľa hrúbky: 

- pri hrúbke lepidla 3 mm (obklad): cca 2,5 kg/m2
- pri hrúbke lepidla 6 mm (obklad):
cca 4 kg(m2
- pri hrúbke lepidla 6 mm (podlahové vykurovanie): cca 6 kg/m2
- lepenie izolantu:
cca 3,5 kg/m2

Použitie:

+ lepenie keramických obkladov a dlažieb v interiéri a exteriéri
+ lepenie dlažieb z prírodného kameňa v interiéroch na minerálne podklady
+ lepenie dlažby na betónové zálievky podlahového kúrenia
+ lepenie obkladov a dlažby na hydroizolácie
+ lepenie polystyrénu a minerálnej vlny na murivo - fasády a následne stierkovanie
+ STAMPovanie

Príprava podkladu

Podklad musí byť pevný, suchý, nosný, tvrdý, nezmrznutý, bez voľných častíc prachu, mastnoty a olejov.
Nasiakavé podklady najskôr ošetrite penetračným náterom S-T70 lebo hĺbkovou penetráciou.
Pokiaľ je podklad vlhký, prebieha tuhnutie lepidla výrazne pomalšie.
Pokiaľ je lepidlo aplikované na anhydrit je nutné použiť penetráciu Primer Alfa.

Rozmiešavanie lepidla

K príprave použite pitnú vodu. 
Suchú zmes dôkladne premiešajte na hladkú homogénnu hmotu a nechajte 5-10 minút odstáť.
Nesmú sa tvoriť hrudky.
Následne znovu premiešajte.
Na rozmiešanie je vhodné použiť vŕtačku a nadstavcom s nízkymi otáčkami.

Aplikácia

Pri lepení obkladov naneste lepidlo v tenkej vrstve na celú plochu podkladu hladkou stranou hladidla a potom prečešte zubatou stranou hladidla.
Kontaktná plocha v interiéri medzi prvkom a podkladom musí byť viac ako 65% a v exteriéri viac ako 90%.
Do takto pripraveného lôžka klaďte za súčasného pritlačenia obklady alebo dlažbu.
Maximálna hrúbka lôžka je 5 mm.
Doba, počas ktorej je možné obklady a dlažbu podkladať (otvorený čas) je cca 30 minút. 
Za extrémneho tepla je väčšinou tento čas kratší.
V prípade, že lepidlo zavädne, je ho nutné v celej nelepivej vrstve zoškrabnúť a na očistenú plochu znovu naniesť lepiacu vrstvu.
Obklady stien je možné škárovať po 24 hodinách, dlažbu najskôr po dvoch dňoch.

Pri lepení vonkajšej dlažby odporúčame naniesť na dlaždicu tenkú vrstvu lepidla hladkou stranou hladidla.
Hrubšiu vrstvu lepidla následne naneste na podklad hladkou stranou lepidla a následne prečešte zubovou stranou hladidla s rozmerom zubov min. 6x6 mm.

Lepenie tepelno-izolačných materiálov

Polystyrénové a minerálne dosky ukladajte na väzbu, bez vyplňovanie škár.
Pri podkladoch s nerovnosťou väčšou ako 4 mm je nutné na izolant naniesť lepiaci tmel vo vrstve 2 cm po obvode a v 2-3 miestach na dosku v rovnakej vrstve.
Po prilepení musí kontaktná plocha tvoriť minimálne 40% plochy dosky.
Na podklady s nerovnosťou menšou ako 4 mm nanášajte lepiaci tmel na izolant zubovou stierkou so zubom veľkosti až 10 mm.
Izolanty je nutné prichytiť hmoždinkami min. po 24 hodinách od nalepenia dosiek a prebrúsiť fasádne dosky.

Stierkovanie izolačných materiálov

Stierkovanie vykonávajte v dvoch krokoch a to nanesením lepidla a vtlačením výstužnej tkaniny do čerstvého tmelu.
Perlinku ukladajte s presahom minimálne 10 cm.
V rohoch a na špaletách výstuž zosilnite ďalšou vrstvou perlinky a osaďte rohové lišty.
Povrch stierky zarovnajte a zahlaďte.
Konečná hrúbka vystuženej stierkovej vrstvy je cca 4 mm.
Po vytvrdnutí armovacej vrstvy cca 48-72 hodinách je možné nanášať vrchnú omietku.

Pri minerálnych doskách z pozdĺžnych vlákien je vrchnú omietku možné nanášať najskôr za ďalších 48 hodín. 

Pokiaľ sa výstužná vrstva aplikuje po viac ako 14 dňoch od nalepenia izolantu, je nutné fasádne dosky pred armovaním opäť prebrúsiť. 

Čistenie pracovného náradia

Pracovné náradie po skončení prác očistite ihneď vodou, aby nedošlo k zaschnutiu lepidla.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia zmesi

Klasifikácia podľa nariadení (ES) č. 1272/2008 (CLP):
Skin Irrit. 2; H315 Dráždi kožu.
Skin Sens. 1B; H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Eye Dam. 1; H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
STOT SE 3; H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Prvky označovania

Označenie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP):
Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo
Obsahuje:
Úlety, portlandský cement

Výstražné upozornenia

H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
P302+352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P305+351+338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333+313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P501 Odstráňte obsah do nádob stavebného odpadu v zberných dvoroch odpadov. Prázdny obal odložiť do nádob triedeného alebo komunálneho odpadu.

Iná nebezpečnosť

Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.
Tento produkt neobsahuje SVHC látku.
Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.

... viac

Otázky & Odpovede

2 otázka
2 odpoveď
Seze
Dobry den chcel by som aplikovat Stamp na cely dom ma cca 230m2 kolko vriec by bolo treba zakupit?

Pýtal sa Seze, 13. jún 2024

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
13. jún 2024

Dobrý deň. Z 25 kg vreca viete urobiť cca 3 m2. Pri jemnejšom vzore to vychádza cca 7 kg / 1 m2.

Ján
Dobrý deň, chystám sa stampovat sokel a stĺpy pri vchode. Je to zhruba 7 m štvorcových. Koľko vriec Flexibilné lepidlo na STAMP resp, obklady a dlažbu QUARTZ FLEX C2TE mi bude treba? Ďakujem

Pýtal sa Ján, 22. marec 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
25. marec 2022

Dobrý deň. Lepidlo sa nanáša maximálne do hrúbky 1,5 cm. Výdatnosť je cca 3 m2 / 25 kg lepidla. Doporučil by som zadovážiť si 3 balenia aby bol materiál v zálohe j na možné vysprávky.

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

3 hodnotenia

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(3 hodnotenia)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
Obrázky od zákazníkov
3 hodnotenia
Natália Zelenková

3. november 2022

Týmto lepidlom je vytvorený obklad na studni. Otláčali sme doň raznicu stamp - lámaný kameň. Dobre sa pracovalo, výsledok perfektný... Zobraziť komentár Skryť komentár

Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Marek Konc

17. október 2022

Produkt je veľmi dobrý,ľahko sa sním pracuje Zobraziť komentár Skryť komentár

  • Výborne lepi
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Miloš

16. november 2022

2 fotky sú, kde je dlažba len položená. 1 fotka je, kde je už nalepená. S lepidlom som spokojný, dobre sa mi s ním robilo. Ešte ma čaká prilepiť sokel a spraviť špáry. Zobraziť komentár Skryť komentár

  • Rýchle dodanie
  • poradenstvo od špecialistu
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

O značke Den Braven

Slovenská spoločnosť Den Braven s materskou firmou a výrobným závodom v Českej republike. 
Vo vlastnom testovacom stredisku vyvíjajú a následne preverujú kvalitu vlastných výrobkov. Moderná technológia im umožňuje vyhovieť akýmkoľvek požiadavkám na množstvo pri zachovaní vysokej kvality. 
Už 20 rokov patrí Den Braven k popredným svetovým producentom tmelov, silikónov, polyuretánových montážnych pien i technických sprejov. Nakúpte si produkty Den Braven na efarby.sk

Všetky varianty produktu (2) DEN BRAVEN QUARTZ FX C2TE - Flexibilné lepidlo na STAMP, obklady a dlažbu

7,48 € - 18,96 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
šedá 25 kg
25 kg BD00005 šedá 25 kg
BD00005
1-2 dni 18,96 € 1-2 dni 18,96 €
+
-
šedá 7 kg
7 kg BD00006 šedá 7 kg
BD00006
1-2 dni 7,48 € 1-2 dni 7,48 €
+
-