Ekoban - náterová hmota na podlahy
Ekoban - náterová hmota na podlahy

Značka: DETECHA

21,29 €s DPH

17,74 €bez DPH

Ekoban - náterová hmota na podlahy
Zatvoriť

Ekoban - náterová hmota na podlahy

Sample icon Vzorkovník

Značka: DETECHA

Kód produktu: VAR-DET0069

Ekoban - náterová hmota na podlahy

Vodou riediteľná náterová hmota vhodná na betón a iné savé podklady s miernou mechanickou záťažou. Náter rýchlo zasychá, je pružný s veľmi dobrou priľnavosťou, odolnosťou voči vode a paropriepustnosťou. Výdatnosť: 5,5-7 m2/kg.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

21,29 €s DPH

17,74 €bez DPH

do 3 dní

Na predajni v Žiline v piatok
U vás v pondelok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Vodou riediteľná náterová hmota vhodná na betón a iné savé podklady s miernou mechanickou záťažou.
Náter rýchlo zasychá, je pružný s veľmi dobrou priľnavosťou, odolnosťou voči vode a paropriepustnosťou.
Má ochranné a protiprašné vlastnosti. 
Vhodná je na náter betónu, betónových plôch - podlahy, zvislé steny. 
Na nátery dreva, drevotrieskových a drevovláknitých dosiek. 

Nie je vhodný do trvale vlhkých priestorov a v miestach kde je treba podlahy čistiť agresívnymi čistiacimi prostriedkami a strojovo. 

Výdatnosť: 

- 5,5-7 m2/kg

Riedenie:

- vodou (maximálne 5%)

Príprava podkladu 

Betón musí byť vyzretý (minimálne 28 dní) , suchý (maximálna vlhkosť 15%), súdržný, bez mastných škvŕn a iného znečistenia. 
Musí byť zbavený všetkých nečistôt a starých náterov. 

Aplikácia 

Savé podklady natrite najskôr penetračným náterom. 
Na penetračný náter je možné použiť Ekoban zriedený s vodou v pomere 1:5 až 1:10. 
Vodu pridávajte postupne a behom riedenia miešajte. 
V prípade vysokej savosti podkladu je možné penetračný náter opakovať , pokým nedochádza k nasiakavosti. 

Náter aplikujte štetcom, valčekom alebo striekaním v dvoch vrstvách. 
Natretý povrch je pochôdzny po cca 8 hodinách. 
Po 24 hodinách je možné podlahu postupne mechanicky zaťažovať. 
Konečných vlastností náter nadobúda po 10 dňoch zrenia. 

Na zlepšenie umývateľnosti podlahy a zvýšenie mechanickej odolnosti odporúčame poslednú vrstvu náteru pretrieť pdlahovým lakom Ekoban lak. 

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.
Skin Sens. 1, H317
Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddiele 16.
Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
2.2 Prvky označenia
Výstražný symbol nebezpečnosti


Signálne slovo
Varovanie

Nebezpečné látky
butylglykolacetát butylglykol
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamín 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on
2-metyl-2H-izotiazol-3-ón
5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón
Štandardné vety o nebezpečnosti
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. P301+P330+P331 PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P303+P361+P353 PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou alebo osprchujte.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

... viac


Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

2 hodnotenia

0% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(0 hodnotení)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
2 hodnotenia

Vášmu hľadaniu nevyhovujú žiadne recenzie

O značke DETECHA

Detecha chemické výrobné družstvo si trvalo buduje pevnú pozíciu na trhu. Detecha má svoju históriu, tradíciu a skúsenosti v odboroch činnosti sa počítajú na desaťročia. Spolupracuje so špičkovými odborníkmi a renomovanými výskumnými pracoviskami. Každý rok prichádza na trh s radom zaujímavých noviniek. Vďaka presnému a premyslenému plánovaniu finančných zdrojov si môže dovoliť zachovávať priaznivé ceny a pritom udržať vysokú kvalitu produktov. Kvalita patrí medzi hlavné priority spoločnosti.

Stredom záujmu výrobného družstva Detecha je zákazník. Hlavne veľkoobchodné a maloobchodné predajne, ktorým vychádza maximálne v ústrety. Hlavným zákazníkom pre výrobné družstvo je však konečný spotrebiteľ. Ten, ktorý výrobky používa. A jemu je podriadené všetko počínanie.

Súčasný výrobný program Detecha nadväzuje na tradíciu a predovšetkým na bohaté dlhoročné skúsenosti.

Všetky varianty produktu (3) Ekoban - náterová hmota na podlahy

21,29 € - 116,05 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
sivá 2,5 kg
2,5 kg DET0073 sivá 2,5 kg
DET0073
do 3 dní 21,29 € do 3 dní 21,29 €
+
-
sivá 5 kg
5 kg DET0074 sivá 5 kg
DET0074
do 3 dní 40,58 € do 3 dní 40,58 €
+
-
sivá 15 kg
15 kg DET0075 sivá 15 kg
DET0075
do 3 dní 116,05 € do 3 dní 116,05 €
+
-