BODY F250 - Tmel so skleným vláknom
BODY F250 - Tmel so skleným vláknom

Značka: HB BODY

BODY F250 - Tmel so skleným vláknom
Zatvoriť

BODY F250 - Tmel so skleným vláknom

Značka: HB BODY

Kód produktu: VAR-HB481

BODY F250 - Tmel so skleným vláknom

Polyesterový dvojzložkový tmel s antikoróznymi účinkami. Obsahuje plnidlo vo forme krátkych sklených vlákien. Tmel je pružné, pevný a nepraská ani po nanesení silnej vrstvy. Rýchlo schne a je brúsiteľný.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-

Popis produktu

Polyesterový dvojzložkový tmel s antikoróznymi účinkami.
Obsahuje plnidlo vo forme krátkych sklených vlákien.
Tmel je pružné, pevný a nepraská ani po nanesení silnej vrstvy. Rýchlo schne a je brúsiteľný.

Riedenie:

- neriedi sa

Tuženie: 

-maximálne 2-3% (dodáva sa s tmelom)

Príprava podkladu 

Podklad musí byť pred aplikáciou tmelu čistý, suchý a bez nečistôt.
Opravovaný povrch zdrsnite obrúsením.
Odstráňte koróziu a ako posledné povrch odmastite.

Aplikácia

Pripravte si potrebné množstvo tmelu spolu s tužidlom.
Dobre premiešajte a aplikujte pomocou stierky v hrúbke 4-5 mm.
Odporúčame tmeliť vo viacerých vrstvách, pretože tak vzniká pevnejšia ,,sendvičová" štruktúra.
Po vytvrdnutí prebrúste za sucha brúsnym papierom P60.

Pred lakovaním je nutné pretmelenie jemným tmelom, väčšie plochy striekacím tmelom a základovým plničom

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

Prvky označovania
Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.
Výstražné piktogramyVýstražné slovo:
Nebezpečenstvo
Nebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:
styrén

Výstražné upozornenia
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Bezpečnostné upozornenia
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P241 Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie] zariadenie do výbušného prostredia.
51052P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.

Iná nebezpečnosť
Výsledky posúdenia PBT a vPvB
PBT: Nepoužiteľný
vPvB: Nepoužiteľný

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Kategória:
Značka: HB BODY

Všetky varianty produktu (3) BODY F250 - Tmel so skleným vláknom

4,92 € - 15,34 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
zelená 250 g
0,25 kg HB482 zelená 250 g
HB482
skladom 4,92 € skladom 4,92 €
+
-
zelená 750 g
0,75 kg HB483 zelená 750 g
HB483
1-2 dni 8,65 € 1-2 dni 8,65 €
+
-
zelená 1,5 kg
1,5 kg HB484 zelená 1,5 kg
HB484
1-2 dni 15,34 € 1-2 dni 15,34 €
+
-