AQUADECOL - Odšeďovač na drevo
AQUADECOL - Odšeďovač na drevo

Značka: HET

AQUADECOL - Odšeďovač na drevo
Zatvoriť

AQUADECOL - Odšeďovač na drevo

Značka: HET

Kód produktu: VAR-HET0675

AQUADECOL - Odšeďovač na drevo

Vysoko účinný prípravok pre zosvetlenie a renováciu zašednutého dreva vez nutnosti brúsenia. Zbavuje drevo šedého nádychu a tmavých škvŕn, navracia drevu pôvodný nádych a farbu. Spotreba: 5-10 m2/L.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

skladom

Na predajni v Žiline v pondelok
U vás v utorok

+
-

Popis produktu

Vysoko účinný prípravok pre zosvetlenie a renováciu zašednutého dreva vez nutnosti brúsenia.
Zbavuje drevo šedého nádychu a tmavých škvŕn, navracia drevu pôvodný nádych a farbu. 
Čistí škvrny spôsobené trieslovinami, odstraňuje stopy zvetrania, ktoré vznikli vplyvom húb, plesní a rias.
Prípravok nenarušuje drevné vlákna na povrchu mäkkých drevín a vďaka svojej gélovitej konzistencií sa veľmi dobre nanáša aj na vodorovné plochy.

Spotreba:

- 5-10 m2/L

Riedenie:

- pripravený priamo na použitie (riedenie 1:5 s vodou pri menej zašednutom dreve)

Príprava podkladu

Z povrchu dreva musia byť odstránené prípadné staré nátery.
podklad je vhodné pred aplikáciou prípravku rovnomerne navlhčiť nakoľko prípravok má následne lepšiu účinnosť a lepšie prenikne do hĺbky.

Aplikácia

Prípravok dobre premiešajte a rovnomerne naneste c dostatočnej vrstve s pôsobením 10-20 minút.
Behom pôsobenia odstraňovača udržujte povrch stále vlhký.
V prípade silne zašednutého dreva môžete behom pôsobenia vykonávať opatrné kartáčovanie povrchu.
Následne celý čistený povrch dôkladne opláchnite vodou.
Nedostatočný oplach môže spôsobiť zhoršenie priľnavosti vrchného náteru alebo ho poškodiť.
Celý postup je v prípade potreby možné opakovať.

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác dôkladne umyte vodou.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.
Skin Corr. 1, H314
Eye Dam. 1, H318
Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddieli 16.
Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie
Spôsobuje vážne poškodenie očí. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Prvky označovania

Výstražný piktogram


Výstražné slovo: 
Nebezpečenstvo
Nebezpečné látky:
 kyselina šťaveľová

Výstražné upozornenia

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.
P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte lekára.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi odovzdaním osobe oprávnenej na likvidáciu odpadu alebo na miesto určené obcou.
Požiadavky na uzávery odolné proti otvoreniu deťmi a hmatateľné výstrahy
Obal musí byť opatrený hmatateľnou výstrahou pre nevidomých. Obal musí byť opatrený uzáverom odolným proti otvoreniu deťmi.

Iná nebezpečnosť

Zmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnej činnosti v súlade s kritériami stanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605.
Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: HET

O značke HET

Spoločnosť, ktorá si od svojho vzniku v roku 1991 vydobyla významnú pozíciu v sortimente stavebných i náterových hmôt. 
Špecifickým sloganom, ktorý je charakteristický pre túto spoločnosť je HET - viac než farby a snažia sa každým rokom prinášať inovatívne a aktuálnym trendom zodpovedajúce produkty. 
V ich sortimente sú zaradené nie len nátery na steny, ale i kov, drevo, či betón. 

Všetky varianty produktu (1) AQUADECOL - Odšeďovač na drevo

6,52 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
bezfarebná 0,75 L 0,75 L HET0676 bezfarebná 0,75 L
HET0676
skladom 6,52 € skladom 6,52 €
+
-