Riedidlo S 6300 - do epoxidových náterových hmôt
Riedidlo S 6300 - do epoxidových náterových hmôt

Značka: Chemolak

Riedidlo S 6300 - do epoxidových náterových hmôt
Zatvoriť

Riedidlo S 6300 - do epoxidových náterových hmôt

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C01325

Riedidlo S 6300 - do epoxidových náterových hmôt

S 6300 je riedidlo do epoxidových náterových látok

Zobraziť viac
balenie (4)

skladom

Na predajni v Žiline v pondelok
U vás v utorok

+
-

Popis produktu

S 6300 je riedidlo do epoxidových náterových látok.
Zmes esterov, aromatických uhľovodíkov a glykoléterov. Na riedenie epoxidových dvojzložkových náterových látokKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3
Dráždivý pre kožu, kategória nebezpečnosti 2
Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2
Nebezpečenstvo vdýchnutia, kategória nebezpečnosti 1
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2
2.2. Prvky označovaniaVýstražné slovo
NEBEZPEČENSTVO

Výstražné upozornenia
H 226 Horľavá kvapalina a pary.
H 304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H 315 Dráždi kožu.
H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H 335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
Bezpečnostné upozornenia
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 260 Nevdychujte pary/aerosóly.
P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P 304 + P 340 PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej
pohodlne dýchať.
P 314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.

Obsahuje: butyl acetát, reakčná zmes etylbenzénu a xylénu, 1-metoxypropán-2-ol
2.3. Iná nebezpečnosť nie je známa... viac


Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Kategória:
Značka: Chemolak

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (4) Riedidlo S 6300 - do epoxidových náterových hmôt

3,15 € - 62,99 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,4 l 0,4 L C01325 0,4 l
C01325
skladom 3,15 € skladom 3,15 €
+
-
0,8 l 0,8 L C01326 0,8 l
C01326
skladom 6,30 € skladom 6,30 €
+
-
4,5 l 4,5 L C01327 4,5 l
C01327
skladom 31,45 € skladom 31,45 €
+
-
10 l 10 L C01328 10 l
C01328
skladom 62,99 € skladom 62,99 €
+
-