LOCTITE POWER GEL - Sekundové gélové lepidlo
LOCTITE POWER GEL - Sekundové gélové lepidlo

Značka: LOCTITE

LOCTITE POWER GEL - Sekundové gélové lepidlo
Zatvoriť

LOCTITE POWER GEL - Sekundové gélové lepidlo

Značka: LOCTITE

Kód produktu: VAR-K002844

LOCTITE POWER GEL - Sekundové gélové lepidlo

Sekundové gélové lepidlo pre domáce použitie, ktoré vytvára silné väzby medzi širokou škálou bežných materiálov. Gélová receptúra zabráni stekaniu lepidla a je preto vhodné aj na zvislé plochy.

Zobraziť viac
balenie (1)

skladom

Na predajni v Žiline dnes
U vás zajtra

+
-

Popis produktu

Sekundové gélové lepidlo pre domáce použitie, ktoré vytvára silné väzby medzi širokou škálou bežných materiálov. Gélová receptúra zabráni stekaniu lepidla a je preto vhodné aj na zvislé plochy.
Je ideálne na lepenie plastov, gumy, kovu, dreva, keramiky, kože, textilu, papiera a papierových kartónov.
je odolné voči nárazom a ideálne pre použitie tam, kde je vyžadovaná určitá flexibilita.
Doba vytvorenie pevného spoja sa pohybuje od 10-30 sekúnd v závislosti od podkladu.

Použitie

Zaistite, aby všetky lepené povrchy boli čisté, suché a tesne k sebe priliehajúce.
Zabráňte kontaktu lepidla s pokožkou.
Naneste minimálne množstvo lepidla LOCTITE® Super Bond Power Gel na jeden z lepených povrchov.
Lepené plochy k sebe pritlačte a držte ich stlačené po dobu 60 sekúnd.
Nechajte spoj v kľude po dobu 10 minút alebo cez noc, aby sa dosiahlo plnej pevnosti.
Vyvarujte sa postriekaniu okolia, chráňte odev a pracovné plochy. Odstráňte vytvrdnuté zbytky pomocou Pattex Odstraňovač lepidla.
Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by lepenie malo prebiehať pri izbovej teplote (15–30 °C) a minimálnej relatívnej vlhkosti 30%. Vo veľmi suchom prostredí sa môžu časy lepenia predlžiť.
Pre optimálnu životnosť produktu otrite špičku vreckovkou, aby ste odstránili prebytočné lepidlo, nasaďte viečko a uložte balenie na chladnom a suchom mieste.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP):
Dráždivosť kože kategória 2
H315 Dráždi kožu.
Podráždenie očí kategória 2
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Cieľový orgán: Podráždenie dýchacích ciest.

Prvky označovania

Prvky označovania (CLP):
Výstražný piktogram


Obsahuje Etyl-2-kyanoakrylát
Výstražné slovo:
Pozor

Výstražné upozornenia

H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Doplňujúce informácie EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečenstvo. V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a oči. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia

P261 Zabráňte vdychovaniu pár.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
Zneškodňovanie:

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Iná nebezpečnosť

Žiadne pri riadnom používaní.
Táto zmes obsahuje zložky považované buď za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT), alebo veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB).
Nasledujúce látky sú prítomné v koncentrácii >= 0,1% a spĺňajú kritériá pre PBT/vPvB alebo boli identifikované ako endokrinné disruptory (ED):
Táto zmes neobsahuje žiadne látky v koncentrácii ≥ koncentračný limit, ktoré sú vyhodnotené ako PBT, vPvB alebo ED.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: LOCTITE

O značke LOCTITE

Značka LOCTITE je celosvetovým lídrom v oblasti lepidiel, tesnení a povrchových úprav.
Vďaka prelomovým technológiám poskytujeme riešenia, ktoré sú odolné, pevné a trvácne, vďaka čomu môžeme získať prístup k neobmedzenému potenciálu človeka a stroja. 

Všetky varianty produktu (1) LOCTITE POWER GEL - Sekundové gélové lepidlo

1,90 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
2 g 0,002 kg K002844 2 g
K002844
skladom 1,90 € skladom 1,90 €
+
-