PATTEX CHEMOPRÉN UNIVERZAL KLASIK - Univerzálne kontaktné lepidlo
PATTEX CHEMOPRÉN UNIVERZAL KLASIK - Univerzálne kontaktné lepidlo

Značka: Pattex

PATTEX CHEMOPRÉN UNIVERZAL KLASIK - Univerzálne kontaktné lepidlo
Zatvoriť

PATTEX CHEMOPRÉN UNIVERZAL KLASIK - Univerzálne kontaktné lepidlo

Značka: Pattex

Kód produktu: VAR-K005227

PATTEX CHEMOPRÉN UNIVERZAL KLASIK - Univerzálne kontaktné lepidlo

Kontaktné lepidlo s vysokou pevnosťou vhodné na všetky pevné lepenia materiálov: plasty, koža, guma, drevo, plechy, sklo, korok, kartón a pod. Spotreba: cca 150-250 g/m2 na jednu stranu.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (4)

1-2 dni

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-

Popis produktu

Kontaktné lepidlo s vysokou pevnosťou vhodné na všetky pevné lepenia materiálov: plasty, koža, guma, drevo, plechy, sklo, korok, kartón a pod. 
Nie je vhodné nalepenie polystyrénu, teflónu, mäkčeného PVC, PE a PP.

Spotreba: 

- cca 150-250 g/m2 na jednu stranu

Riedenie:

- riedidlo Chemoprén

Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, odmastený a zbavený prachu.
Pri lepení kovov a umelých hmôt dodatočným zdrsnením lepených plôch zvýšite pevnosť spoja.
Pri lepení nenasiakavý na nenasiakavý odporúčame lepidlo nariediť v potrebnom pomere s lepidlom pre vytvorenie penetračnej vrstvy.

Aplikácia

Pred použitím lepidlo poriadne premiešajte.
nanášajte v tenkej vrstve zubovou stierkou, štetcom alebo valčekom na obe plochy.
Vrstvu lepidla nechajte odvetrať cca 15 minút, potom oba lepené diely priložte a pevne stlačte.
Pre pevnosť spoja je rozhodujúca sila, nie doba trvania tlaku.
Konečná pevnosť je dosiahnutá po 24 hodinách. 

Čistenie

Prípadné znečistenie je možné odstrániť pomocou riedidla Chemoprén.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP):
Horľavé kvapaliny kategória 2
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
Dráždivosť kože kategória 2
H315 Dráždi kožu.
Podráždenie očí kategória 2
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Cieľový orgán: Centrálny nervový systém
Akútne nebezpečenstvo pre vodnú zložku životného prostredia kategória 1
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
Chronické nebezpečenstvá pre vodné prostredie kategória 1
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania

Prvky označovania (CLP):
Výstražný piktogram


Obsahuje cyklohexán
Etyl-acetát
Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Doplňujúce informácie 

Obsahuje: kolofónia Môže vyvolať alergickú reakciu.
Bezpečnostné upozornenie: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu pár.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Iná nebezpečnosť

Tehotné ženy by sa bezpodmienečne mali vyhnúť vdýchnutiu a kontaktu s pokožkou.
Rozpúšťadlá obsiahnuté v produkte sa počas spracovávania vyparujú a ich pary môžu so vzduchom vytvárať výbušné / veľmi horľavé zmesi.
Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Pattex

O značke Pattex

Značka Pattex vznikla v roku 1956 a spôsobila revolúciu na trhu s lepidlami.
Najskôr sa lepidlá stali obľúbené medzi opravármi obuvi. 
Postupom času sa rozvíjali nie len veľkostí balení do ktorých sa lepidlá plnili, ale značka sa sústredila aj na rozvoj nových špecializovaných produktov, ktoré by boli využiteľné aj v ďalších oblastiach domácnosti, stavby alebo priemyslu.
Hlavným cieľom značky je na vyspelých trhoch ponúknuť kompletné portfólio produktov bez obsahu nebezpečných rozpúšťadiel.
Pattex poskytuje svojim zákazníkom netoxické produkty, ktoré nemôžu negatívne ovplyvniť ich zdravie ani životné prostredie.

Všetky varianty produktu (4) PATTEX CHEMOPRÉN UNIVERZAL KLASIK - Univerzálne kontaktné lepidlo

3,16 € - 15,02 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
transparentny 300 ml 0,3 L K005227 transparentny 300 ml
K005227
1-2 dni 6,16 € 1-2 dni 6,16 €
+
-
transparentny 120 ml 0,12 L K005228 transparentny 120 ml
K005228
1-2 dni 4,84 € 1-2 dni 4,84 €
+
-
transparentny 50 ml 0,05 L K005229 transparentny 50 ml
K005229
1-2 dni 3,16 € 1-2 dni 3,16 €
+
-
0,8 l transparentny 0,8 L K005230 0,8 l transparentny
K005230
1-2 dni 15,02 € 1-2 dni 15,02 €
+
-