ETERNAL - Moridlo na betón
ETERNAL - Moridlo na betón

Značka: ETERNAL

30,24 €s DPH

25,20 €bez DPH

ETERNAL - Moridlo na betón
Zatvoriť

ETERNAL - Moridlo na betón

Sample icon Vzorkovník

Značka: ETERNAL

Kód produktu: VAR-AUS0339

ETERNAL - Moridlo na betón

Špeciálna vodou riediteľná farba určená k povrchovej úprave betónových podkladov. Oživuje, zjednocuje vzhľad, potláča škvrny, znižuje tvorbu výkvetov so zachovaním pôvodnej štruktúry betónu. Výdatnosť: 0,1-0,15 kg/m2.

Zobraziť viac
farba (5)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

30,24 €s DPH

25,20 €bez DPH

3-5 dní

Na predajni v Žiline v utorok
U vás v stredu

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Špeciálna vodou riediteľná farba určená k povrchovej úprave betónových podkladov.
Oživuje, zjednocuje vzhľad, potláča škvrny, znižuje tvorbu výkvetov so zachovaním pôvodnej štruktúry betónu.
Výsledný náter je matný, priepustný pre vodné pary, s veľmi dobrou chemickou odolnosťou voči UV žiareniu a poveternosti.
Je možné ho použiť do interiéru aj exteriéru pre úpravu betónových dlaždíc, zámkovej dlažby a pod

 Výdatnosť:

- 0,1-0,15 kg/m2

Riedenie:

- vodou

Príprava podkladu

Betón, stierkové a samonivelačné hmoty na cementovej báze musia byť vyzreté minimálne 28 dní.
Podklad musí byť suchý s maximálnou vlhkosťou podkladu do 5 hm. %.
Musí byť očistený od voľných častíc, rias a nesúdržných starých náterov.
Podklad zároveň odmastite pomocou Eternal odmasťovača.
Nové podklady s povrchom z anhydritu, betónu a iných hmôt na cementovej báze je nutné otryskať alebo obrúsiť.

Aplikácia

Farbu pred použitím dôkladne premiešajte.
Aplikujte štetcom, valčekom alebo bezvzduchovým striekaním v 2-3 vrstvách s prestávkou medzi nátermi minimálne 4 hodiny.
1. vrstvu odporúčame nariediť s 10-30% vody.
2. vrstvu aplikujte neriedenú.

Upravený povrch je pochôdzny zhruba za 4 hodiny od posledného náteru.
Ľahko zaťažiteľný je po 24 hodinách a úplne vyzretý je po 7 dňoch.

Čistenie náradia

Pracovné náradie po skončení prác očistite pomocou vody.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia látky podľa smernice 1272/2008/ES v platnom znení:
Eye Irrit. 2
H319Skin Sens. 1
H317Aquatic Chronic 3; H412

Prvky označovania

Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
Pozor

Obsahuje:
Obsahuje reakčnú zmes (ES: 915-687-0) a (ES: 400-830-7), 2-butoxyetanol, 2,4,7,9-tetrametyldec-5-in-4,7-diol a čpavková voda.

Výstražné upozornenia

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu spálením v spaľovni nebezpečného odpadu alebo uložením na skládkach nebezpečného odpadu.

Iná nebezpečnosť

Zmes nespĺňa kritériá na zaradenie medzi látky PBT alebo vPvB.
Zmes sama nie je a ani neobsahuje endokrinné disruptory.
EUH208: Obsahuje reakčnú zmes: CMIT/MIT (3:1).
Môže vyvolať alergickú reakciu.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke ETERNAL

Spoločnosť AUSTIS a.s. je významným českým výrobcom vodouriediteľných náterových hmôt značky ETERNAL a FORTEKRYL určených pre hobby použitie a remeslo. 
v posledných rokoch sa spoločnosť intenzívne venuje uspokojeniu dopytu po náterových hmotách určených pre priemyselné spracovanie, ktoré vyvíja a produkuje pod značkou SANAKRYL. 
Náterové hmoty sú výsledkom dlhodobých skúseností pracovníkov. 
Skúšky náterových hmôt vykonávajú vo vlastnom chemickom laboratóriu spolu s ďalšími autorizovanými laboratóriami. 
Výsledné vlastnosti a životnosť náteru sú vždy overený v reálnych podmienkach. 

Všetky varianty produktu (10) ETERNAL - Moridlo na betón

30,24 € - 68,12 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
moridlo - bezfarebná 1,8 kg
1,8 kg AUS0340 moridlo - bezfarebná 1,8 kg
AUS0340
3-5 dní 30,24 € 3-5 dní 30,24 €
+
-
moridlo - šedá 1,8 kg 1,8 kg AUS0341 moridlo - šedá 1,8 kg
AUS0341
3-5 dní 30,53 € 3-5 dní 30,53 €
+
-
moridlo - antracit 1,8 kg 1,8 kg AUS0342 moridlo - antracit 1,8 kg
AUS0342
3-5 dní 30,53 € 3-5 dní 30,53 €
+
-
moridlo - piesková 1,8 kg 1,8 kg AUS0343 moridlo - piesková 1,8 kg
AUS0343
3-5 dní 30,53 € 3-5 dní 30,53 €
+
-
moridlo - červená 1,8 kg 1,8 kg AUS0344 moridlo - červená 1,8 kg
AUS0344
3-5 dní 30,53 € 3-5 dní 30,53 €
+
-
moridlo - bezfarebná 4,5 kg
4,5 kg AUS0345 moridlo - bezfarebná 4,5 kg
AUS0345
3-5 dní 66,97 € 3-5 dní 66,97 €
+
-
moridlo - šedá 4,5 kg 4,5 kg AUS0346 moridlo - šedá 4,5 kg
AUS0346
3-5 dní 68,12 € 3-5 dní 68,12 €
+
-
moridlo - antracit 4,5 kg 4,5 kg AUS0347 moridlo - antracit 4,5 kg
AUS0347
3-5 dní 68,12 € 3-5 dní 68,12 €
+
-
moridlo - piesková 4,5 kg 4,5 kg AUS0348 moridlo - piesková 4,5 kg
AUS0348
3-5 dní 68,12 € 3-5 dní 68,12 €
+
-
moridlo - červená 4,5 kg 4,5 kg AUS0349 moridlo - červená 4,5 kg
AUS0349
3-5 dní 68,12 € 3-5 dní 68,12 €
+
-