DEBBEX - Kontaktné lepidlo
DEBBEX - Kontaktné lepidlo

Značka: Den Braven

DEBBEX - Kontaktné lepidlo
Zatvoriť

DEBBEX - Kontaktné lepidlo

Sample icon Vzorkovník

Značka: Den Braven

Kód produktu: VAR-DEN0895

DEBBEX - Kontaktné lepidlo

Kontaktné lepidlo vhodné pre použitie v domácnosti, či na záhrade. Je vhodné predovšetkým na kožené a textilné veci, ale môže byť využité aj na kov, drevo, kameň a niektoré druhy plastov. Odoláva vlhku a vode.

Zobraziť viac
balenie (1)

1-2 dni

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás vo štvrtok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Kontaktné lepidlo vhodné pre použitie v domácnosti, či na záhrade.
Je vhodné predovšetkým na kožené a textilné veci, ale môže byť využité aj na kov, drevo, kameň a niektoré druhy plastov. Odoláva vlhku a vode.
Lepidlo rýchlo priľne k podkladu a jednoducho sa aplikujte.
Vytvára pružný spoj s dobou manipulácie 10 minút.
Po vytvrdnutí vytvára spoj žltej farby.

Príprava podkladu

Povrch musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.

Aplikácia

Lepidlo nanášajte rovnomerne v tenkej vrstve.
Lepidlo je po nanesení v dobe manipulácie možné rozotrieť napr. štetcom.

Doba počiatočného odvetrania je cca 10 minút.
Doba dosiahnutia maximálnej pevnosti je 24 hodín.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia zmesi

Klasifikácia podľa nariadení (ES) č. 1272/2008 (CLP):
Flam. Liq. 2; H225
Asp. Tox. 1; H304
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336
Repr. 2; H361
STOT RE 2; H373
Aquatic Chronic 3; H412

Prvky označovania

Označenie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP):
Výstražný piktogram:


Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo
Obsahuje:
Acetón, Xylén, Etylacetát, Uhľovodíky, C6-C7, n-alkány, izoalkány, cyklické látky, >5% n-hexán

Výstražné upozornenia

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Zákaz fajčenia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302+352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P403+233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu.

Iná nebezpečnosť

Tento produkt neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.
Tento produkt neobsahuje SVHC látku v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.
Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Den Braven

O značke Den Braven

Slovenská spoločnosť Den Braven s materskou firmou a výrobným závodom v Českej republike. 
Vo vlastnom testovacom stredisku vyvíjajú a následne preverujú kvalitu vlastných výrobkov. Moderná technológia im umožňuje vyhovieť akýmkoľvek požiadavkám na množstvo pri zachovaní vysokej kvality. 
Už 20 rokov patrí Den Braven k popredným svetovým producentom tmelov, silikónov, polyuretánových montážnych pien i technických sprejov. Nakúpte si produkty Den Braven na efarby.sk

Všetky varianty produktu (1) DEBBEX - Kontaktné lepidlo

2,89 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,05 L 0,05 L DB0896 0,05 L
DB0896
1-2 dni 2,89 € 1-2 dni 2,89 €
+
-