CERESIT CS 26 - Neutrálny silikón pre vysoko namáhané spoje
CERESIT CS 26 - Neutrálny silikón pre vysoko namáhané spoje

Značka: Ceresit

13,49 €s DPH

11,24 €bez DPH

CERESIT CS 26 - Neutrálny silikón pre vysoko namáhané spoje
Zatvoriť

CERESIT CS 26 - Neutrálny silikón pre vysoko namáhané spoje

Značka: Ceresit

Kód produktu: VAR-K005414

CERESIT CS 26 - Neutrálny silikón pre vysoko namáhané spoje

Jednozložkový neutrálny silikón s vynikajúcou priľnavosťou k rôznym materiálom: sklo, dlaždice, keramika, smalt, kovy, drevo, či plasty. Výborne sa spracováva aj pri profesionálnom použití a je mimoriadne odolný voči poveternostným vplyvom.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

13,49 €s DPH

11,24 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-

Myslite aj na pomôcky

Zatiaľ žiadne produkty.

Popis produktu

Jednozložkový neutrálny silikón s vynikajúcou priľnavosťou k rôznym materiálom: sklo, dlaždice, keramika, smalt, kovy, drevo, či plasty.
Výborne sa spracováva aj pri profesionálnom použití a je mimoriadne odolný voči poveternostným vplyvom.
Má nekorozívny účinok na kovy, odoláva vlhkosti i plesniam, odolný voči ozónu a UV žiareniu.
Je rýchloschnúci s malým zápachom počas schnutia.
Vhodný je na utesňovanie spojov v stavebnom priemysle, medzi sklom a nosnou konštrukciu, utesňovanie spojov vystavených vysokej vlhkosti, ako utesňovací materiál v elektrickom a elektronickom priemysle ako na lepenie zrkadiel.

Príprava podkladu

Povrchy musí byť pred aplikáciou tmelu čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.
Zvyšky starých tmelov alebo iných materiálov na podklade musia byť úplne odstránené.
Neporézne povrchy  možno odmastiť pomocou rozpúšťadla a následne utrieť čistou látkou

Aplikácia

Pomocou aplikačnej pištole vtlačte výplňový materiál tesne do škáry.
Osobitnú pozornosť je treba venovať adhézií v rohoch.
Uhlaďte povrch silikónu škárovacou stierkou.
Po približne 15 minútach prestane byť povrch silikónu lepkavý

Tmel neodporúčame pretierať, pretože farba nebude na povrchu silikónu kvôli jeho elasticite držať.
Nástroje a znečistené plochy je možné čistiť riedidlom predtým, než dôjde k úplnému vytvrdnutiu materiálu.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP)
Podráždenie očí kategória 2
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Senzibilizátor pokožky kategória 1
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Chronické nebezpečenstvá pre vodné prostredie kategória 2
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania

Výstražný piktogram


Výstražné slovo:
Pozor
Obsahuje 2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón
trimetoxyvinylsilán

Výstražné upozornenia

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenie: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte
vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo
vyplachovaní.

Bezpečnostné upozornenia

Prevencia:
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
Zneškodňovanie:

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Iná nebezpečnosť

Počas vytvrdzovania sa uvoľňuje metanol.
Táto zmes obsahuje zložky považované buď za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT), alebo veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB)

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Ceresit

Všetky varianty produktu (1) CERESIT CS 26 - Neutrálny silikón pre vysoko namáhané spoje

13,49 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
transparentná 0,3 L 0,3 L K005414 transparentná 0,3 L
K005414
1-2 dni 13,49 € 1-2 dni 13,49 €
+
-