LOCTITE SUPER BOND ALL PLASTICS - Špeciálne sekundové lepidlo na plasty
LOCTITE SUPER BOND ALL PLASTICS - Špeciálne sekundové lepidlo na plasty

Značka: LOCTITE

LOCTITE SUPER BOND ALL PLASTICS - Špeciálne sekundové lepidlo na plasty
Zatvoriť

LOCTITE SUPER BOND ALL PLASTICS - Špeciálne sekundové lepidlo na plasty

Značka: LOCTITE

Kód produktu: VAR-K006986

LOCTITE SUPER BOND ALL PLASTICS - Špeciálne sekundové lepidlo na plasty

Dvojdielna sada obsahujúca sekundové lepidlo a aktivačné pero. Lepidlo je určené k lepeniu všetkých druhov plastov v domácnosti. Je ideálne pre ťažšie lepiteľné plasty, následne aj gumy, papier, kovy, keramiku či kožu.

Zobraziť viac
balenie (1)

1-2 dni

Na predajni v Žiline v utorok
U vás v stredu

+
-

Myslite aj na pomôcky

Zatiaľ žiadne produkty.

Popis produktu

Dvojdielna sada obsahujúca sekundové lepidlo a aktivačné pero.
Lepidlo je určené k lepeniu všetkých druhov plastov v domácnosti.
Je ideálne pre ťažšie lepiteľné plasty, následne aj gumy, papier, kovy, keramiku či kožu.
Doba vytvorenie pevného spoja sa pohybuje od 5-30 sekúnd v závislosti od pokladu.

Použitie

Zaistite, aby všetky lepené povrchy boli čisté,
suché a blízko priliehajúce.
Zabráňte kontaktu lepidla s pokožkou alebo aktivátorom.
Najprv aplikujte jeden alebo dva nátery aktivátoru na oba lepené povrchy. Uistite sa, že sú poriadne očistené všetky lepené povrchy.
Bezprostredne po použití aktivátor pevne uzatvorte.
Aktivátor musí zaschnúť a reagovať s povrchom po dobu 1–2 minúty.
Naneste minimálne množstvo lepidla na jeden z lepených povrchov.
Lepené plochy k  sebe okamžite pritlačte a držte ich stlačené po dobu 60 sekúnd.
Nechajte spoj v kľude po dobu 10 minút alebo do druhého dňa, aby sa dosiahlo plnej pevnosti.
Vyvarujte sa pofŕkaniu okolia, chráňte odev a pracovné plochy. Odstráňte vytvrdnuté zbytky pomocou Pattex Odstraňovač lepidla.
Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by lepenie malo prebiehať pri izbovej teplote (15–30) a minimálna relatívna vlhkosť 30%.
Pre optimálnu životnosť produktu utrite špičku vreckovkou, aby ste odstránili prebytočné lepidlo, nasaďte viečko a uložte balenie na chladné a suché miesto.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP):
Dráždivosť kože kategória 2
H315 Dráždi kožu.
Podráždenie očí kategória 2
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Cieľový orgán: Podráždenie dýchacích ciest.

Prvky označovania

Prvky označovania (CLP):
Výstražný piktogram


Obsahuje Etyl-2-kyanoakrylát
Výstražné slovo:
Pozor

Výstražné upozornenia

H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Doplňujúce informácie 

EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečenstvo. V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a oči. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia

P261 Zabráňte vdychovaniu pár.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
Zneškodňovanie:
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Iná nebezpečnosť

Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB)

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Kategória:
Značka: LOCTITE

O značke LOCTITE

Značka LOCTITE je celosvetovým lídrom v oblasti lepidiel, tesnení a povrchových úprav.
Vďaka prelomovým technológiám poskytujeme riešenia, ktoré sú odolné, pevné a trvácne, vďaka čomu môžeme získať prístup k neobmedzenému potenciálu človeka a stroja. 

Všetky varianty produktu (1) LOCTITE SUPER BOND ALL PLASTICS - Špeciálne sekundové lepidlo na plasty

7,59 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
2g + 4ml 2g + 4ml K006987 2g + 4ml
K006987
1-2 dni 7,59 € 1-2 dni 7,59 €
+
-